(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Teatralizuota mugė Minupiuose

2017 m. kovo 10 d.

Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos mal­tie­čių vai­kų die­nos cent­ro ir pail­gin­tos die­nos gru­pės mo­ki­niai bu­vo pa­kvies­ti į Mi­nu­pių uni­ver­sa­lų­jį dau­gia­funk­cį cent­rą, su­si­pa­žin­ti su vie­tos kraš­to is­to­ri­ja ir tap­ti jos da­li­mi teat­ra­li­zuo­to­je mu­gė­je.

Mo­ki­nius į edu­ka­ci­nę pa­mo­kė­lę “ Se­no­vi­niai bui­ties ra­kan­dai“ at­ly­dė­jo mo­ky­to­jos Vil­ma Baš­kie­nė ir Gra­ži­na Mont­ri­mie­nė.

Edu­ka­ci­niams už­siė­mi­mams nau­do­ja­mi Mi­nu­pių kai­mo bend­ruo­me­nės na­rių su­rink­ti, pa­do­va­no­ti vie­tos gy­ven­to­jų me­di­niai bui­ties daik­tai, ku­rie de­monst­ruo­ja­mi bend­ruo­me­nės na­muo­se, nuo­la­ti­nė­je eks­po­zi­ci­jo­je. Su kraš­to bui­ties is­to­ri­ja ir se­no­vė­je bui­ty­je nau­do­tais daik­tais su­pa­žin­di­no šio cent­ro or­ga­ni­za­to­rė Eu­ri­ka Drun­gi­lie­nė. Kai ku­rie daik­tai pa­ga­min­ti dau­giau kaip prieš 90 me­tų, sa­vo ver­tės ne­pra­ra­dę iki šiol. Kad vai­kams bu­tų įdo­miau, šio­je ne­tra­di­ci­nė­je pa­mo­kė­lė­je cent­ro va­do­vė pa­siū­lė ma­žie­siems tie­sio­giai pri­si­lies­ti prie kraš­to is­to­ri­jos: tap­ti ama­ti­nin­kais, vals­tie­čiais, esa­mais me­di­niais se­no­vi­niais ra­kan­dais pre­kiau­ti teat­ra­li­zuo­to­je mu­gė­je.

Sten­gian­tis iš­lai­ky­ti se­no­vės Lie­tu­vos et­nog­ra­fi­nes tra­di­ci­jas, pre­kys­ta­liai bu­vo me­di­niai, pre­kės – bui­ties reik­me­nų mu­zie­jaus eks­po­na­tai. Vi­sos mer­gai­tės pa­si­puo­šė ska­re­lė­mis. Mu­gė bu­vo „gy­va“ – ama­ti­nin­kai gar­siai rek­la­ma­vo sa­vo pre­kes, o vals­tie­čiai de­rė­jo­si. Čia ne­trū­ko šur­mu­lio, juo­ko.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Mi­nu­pių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cent­ro nuo­tr.

Mo­ki­niai trum­pam ta­po ama­ti­nin­kais, vals­tie­čiais, su me­di­niais se­no­vi­niais ra­kan­dais pre­kia­vo teat­ra­li­zuo­to­je mu­gė­je.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas