(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Teks kurti vaikų globos namų padalinį

2017 m. kovo 9 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės ra­jo­nas – vie­nas iš pir­mų­jų ša­ly­je pra­dė­jo reng­ti glo­bė­jų mo­ky­mus. Mo­ky­mus bai­gu­sios šei­mos jau pa­siė­mė glo­bo­ti ke­lio­li­ka vai­kų. Ta­čiau Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mai vis­tiek per­pil­dy­ti. Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na nu­pirk­ti da­lį na­mo Lu­pi­kuo­se ir įreng­ti ten vai­kų glo­bos na­mų pa­da­li­nį, nes nė­ra kur vež­ti iš aso­cia­lių ir smur­tau­jan­čių šei­mų pai­ma­mų vai­kų.

reginamus@skrastas.lt

Pa­si­ry­žė­lių ne­daug

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jo­je, Pag­ry­žu­vy­je, gy­ve­nan­tys Ni­jo­lė ir An­ta­nas Ba­gū­nai, anks­čiau išau­gi­nę tris sa­vo vai­kus, pa­skui paė­mę dvi glo­bo­ti­nes se­su­tes, dar vė­liau ir jau­nes­nio­sios glo­bo­ti­nės bend­rak­la­sę, į sa­vo na­mus priė­mė dar vie­nos šei­mos vai­kus. Šiuo me­tu glo­bo­ja sep­ty­nias ne­rū­pes­tin­gų tė­vų at­ža­las.

Dar­že­lio auk­lė­to­ja sva­jo­ju­si tap­ti Ni­jo­lė ma­žy­liais džiau­gia­si, nes jie švel­nūs ir prie­rai­šūs. Ta­čiau to­kių pa­si­ry­žė­lių glo­bė­jų kaip Ba­gū­nai ra­jo­ne nė­ra daug.

Kel­mės ra­jo­nas vie­nas iš pir­mų­jų ša­ly­je ėmė reng­ti glo­bė­jų mo­ky­mus. Kur­sus bai­gė ne­ma­žai žmo­nių. Ta­čiau ne vi­sos šei­mos, iš­klau­siu­sios kur­sus, pa­si­ry­žo tap­ti glo­bė­jais.

Ant­ra ver­tus, pa­gal pa­siim­tų glo­bo­ti­nių skai­čių esa­me taip pat vie­ni pir­mų­jų ša­ly­je.

Pen­kis vai­kus iš Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mų paė­mė Pob­rė­žų šei­ma iš Pap­rū­džių kai­mo, dar dvi šei­mos paė­mė po du glo­bo­ti­nius. Iš vi­so iš ins­ti­tu­ci­nės glo­bos į šei­mas pa­te­ko 12 vai­kų.

Ki­ti glo­bė­jai lai­ki­nai pri­glau­džia iš aso­cia­lių šei­mų paim­tus vai­kus.

Vai­kų na­mai per­pil­dy­ti

Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­mai re­no­vuo­ti. Vai­kai čia gy­ve­na šei­my­no­mis. Mo­ko­si sa­va­ran­kiš­ku­mo. Nors glo­bė­jai iš šios įstai­gos paė­mė ke­lio­li­ka vai­kų, šiuo me­tu ji per­pil­dy­ta. Yra 30 vie­tų, o gy­ve­na 44 vai­kai.

Glo­bė­jai la­biau no­ri rū­pin­tis tais vai­kais, ku­rių tė­vams jau ap­ri­bo­tos tei­sės. Lai­ki­nų glo­bo­ti­nių, kai at­si­tie­sus pa­sly­du­siems tė­vams jie vėl bus grą­žin­ti į sa­vą šei­mą, ven­gia. Aiš­ki­na, jog pri­si­ri­ša prie vai­kų, ap­rū­pi­na juos, įde­da daug re­sur­sų ir vėl ten­ka ati­duo­ti tė­vams, o pa­tiems pra­tin­tis prie nau­jų glo­bo­ti­nių.

Tai­gi, iš­ki­lus ekst­re­ma­liems at­ve­jams, kai tė­vai smur­tau­ja, ge­ria, ne­si­rū­pi­na at­ža­lo­mis, vai­kai daž­niau­sia ve­ža­mi į Vi­jur­kų glo­bos na­mus.

Glo­bė­jų mo­ky­mai vyks­ta to­liau. Šiuo me­tu mo­ko­si aš­tuo­ni po­ten­cia­lūs glo­bė­jai. Ar jie ry­šis lai­ki­nai glo­bo­ti sve­ti­mus vai­kus, neaiš­ku.

Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis sa­ko, jog ne­ma­to ki­tos išei­ties – tik plės­ti vai­kų na­mus. Lu­pi­kuo­se at­si­lais­vi­na me­di­ci­nos punk­to pa­tal­pos. Sa­vi­val­dy­bė jas nu­pirks, su­re­mon­tuos ir įkurs Vi­jur­kų glo­bos na­mų pa­da­li­nį, ku­ria­me ga­lės gy­ven­ti dar aš­tuo­ni vai­kai. Vie­toj jų Vi­jur­kuo­se bus pri­glau­džia­mi kū­di­kiai.

Iš­lai­dų la­bai ne­pa­dau­gės. Rei­kės tik pa­pil­do­mų so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tų.

Me­ro nuo­mo­ne, šiuo me­tu apie vai­kų na­mų nai­ki­ni­mą ne­ga­li bū­ti nė kal­bos. Ne­tiks­lin­ga iš­dras­ky­ti per dau­ge­lį me­tų su­kur­tą ba­zę.

Priė­mus įsta­ty­mą, drau­džian­tį fi­zi­nes baus­mes ir smur­tą prieš vai­kus, pra­ne­ši­mų apie tė­vų skriau­džia­mas, ne­sau­gio­je ap­lin­ko­je gy­ve­nan­čias at­ža­las dau­gė­ja. Vi­siems jiems glo­bė­jų taip grei­tai neat­si­ras.

Ri­zi­kos šei­mų ne­ma­žė­ja

Vai­ko tei­sių sky­riaus spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Čer­kaus­kie­nė me­ro min­tis pai­liust­ruo­ja ne­džiu­gi­nan­čiais fak­tais. Šiuo me­tu ra­jo­ne 111 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Jo­se au­ga 246 vai­kai. 20 šei­mų yra ste­bi­mos. Šiais me­tais nau­jai į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų są­ra­šą įra­šy­tos 6 šei­mos. Dėl smur­to prieš vai­kus ir prieš vie­ną iš tė­vų, daž­niau­sia mo­ti­nas, al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, vai­kų ne­prie­žiū­ros, ne­šva­ros, ne­tvar­kos, so­cia­li­nių įgū­džių sto­kos.

Iš są­ra­šų iš­brauk­tos tik 4 šei­mos. Ne vi­sos jos pa­si­tai­sė. Dvi iš­si­kė­lė gy­ven­ti į ki­tą ra­jo­ną.

Jau šie­met 14 vai­kų bu­vo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je liu­dy­to­jai. Ke­li ir pa­tys pa­ty­rė smur­tą. Vie­nas vai­kas smur­tą pa­ty­rė iš tė­vo, du – iš pa­tė­vio. Pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl sek­sua­li­nio ne­pil­na­me­čių iš­nau­do­ji­mo. Juos skriau­dė ne šei­mos na­riai.

Vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas dėl smur­to tarp ne­pil­na­me­čių, ke­tu­ri – dėl suau­gu­sių­jų smur­to prieš vai­kus.

Ra­jo­no va­do­vų nuo­mo­ne, pla­nai Vai­ko tei­sių sky­rius pe­rim­ti tar­ny­bai Vil­niu­je ne­pa­ge­rins si­tua­ci­jos. Prob­le­mas iš­spręs­tų ne pa­val­du­mas, o dar­buo­to­jų skai­čiaus pa­di­di­ni­mas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riuo­se. Spe­cia­lis­tai tu­rė­tų bū­ti pa­sie­kia­mi bet ku­riuo pa­ros me­tu tiek šio­kia­die­niais, tiek sa­vait­ga­liais. Jei dirb­tų dau­giau spe­cia­lis­tų, jie ga­lė­tų bu­dė­ti slen­kan­čiu gra­fi­ku. Di­des­nis dė­me­sys aso­cia­lioms šei­moms jas draus­min­tų.

Au­to­rės nuo­tr.

Pag­ry­žu­vy­je gy­ve­nan­tys Ni­jo­lė ir An­ta­nas Ba­gū­nai šiuo me­tu tu­ri sep­ty­nis glo­bo­ti­nius.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tė Vir­gi­ni­ja Čer­kaus­kie­nė pa­tei­kė bent kol kas vai­ko tei­sių ap­sau­gos sri­ty­je nie­ko ge­ro ne­ža­dan­čią stati­s­ti­ką.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />