(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Tenka koreguoti Gruzdžių centrinės dalies renovacijos projektą

2017 m. kovo 16 d.

Ant­ra­die­nį Šiau­lių ra­jo­no va­do­vai Gruz­džiuo­se su­si­ti­ko su mies­te­lio gy­ven­to­jais ap­tar­ti Gruz­džių cent­ri­nės da­lies re­no­va­ci­jos pro­jek­to pla­no pa­si­kei­ti­mų.

Nors anks­čiau bu­vo nu­tar­ta įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Gruz­džių mies­te­lio bend­ruo­me­ni­nės ir vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros komp­lek­siš­kas at­nau­ji­ni­mas“, paaiš­kė­jo, kad pa­reng­tas pro­jek­tas nea­ti­tin­ka fi­nan­sa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tų. Sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Bud­rys gruz­diš­kiams aiš­ki­no, kad fi­na­nsa­vi­mo ap­ra­šo nuo­sta­tos bu­vo išaiš­kin­tos ki­taip, ne­gu bu­vo ga­li­ma pa­rink­ti no­ri­mus spren­di­nius, to­dėl da­bar esą svar­bu vis­ką pa­tai­sy­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Si­mo­na Strio­gie­nė paaiš­ki­no, kad yra kei­čia­mi pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ob­jek­tai. Es­mi­nis pa­si­kei­ti­mas yra tai, kad gat­vių ap­švie­ti­mas, ku­ris bu­vo su­pla­nuo­tas kaip at­ski­ra prio­ri­te­ti­nė pro­jek­to da­lis, įtrauk­tas į bend­rą prio­ri­te­ti­nę sri­tį, ku­rio­je fik­suo­ja­mos ir su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jos – ša­li­gat­viai, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai. Ka­dan­gi pa­gal ap­ra­šą fi­nan­sa­vi­mas pro­jek­te ne­ga­li vir­šy­ti vie­nai prio­ri­te­ti­nei sri­čiai 50 pro­cen­tų, bū­ti­na keis­ti spren­di­nius su­ma­ži­nant lė­šas, ski­ria­mas su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jai ir įtrau­kiant pa­pil­do­mų veik­lų.

Me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis gy­ven­to­jams siū­lė ap­tar­ti al­ter­na­ty­vius pro­jek­to spren­di­nius. Bu­vo pa­siū­ly­ta, kad, ma­ži­nant lė­šas su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jai, in­ves­tuo­ja­ma bus į Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės at­kar­pą nuo aikš­tės iki se­niū­ni­jos.

Čia bus įren­gia­mi nau­ji ša­li­gat­viai, ap­švie­ti­mas, su­tvar­ko­mos elekt­ros li­ni­jos. Gre­ta aikš­tės su­tvar­ky­mo dar­bų, pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją su ten esan­čiais ap­leis­tais pa­sta­tais juos nu­griau­nant, su­tvar­kant te­ri­to­ri­ją, įren­giant žel­dy­nus, iš­pla­ti­nant ša­li­gat­vį, įren­giant šiek tiek ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros.

Taip pat, ša­lia tvar­ko­mos Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės, pla­nuo­ja­ma įreng­ti vai­kų žai­di­mo aikš­te­les. Gre­ta se­niū­ni­jos pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti skve­rą įren­giant žel­dy­nus, ta­kus, pa­pil­do­mai pa­sta­ty­ti tre­ni­ruok­lių vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

Pro­jek­to su­ma – 341 tūks­tan­tis eu­rų, iš ku­rių 15 pro­cen­tų – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šos, vi­sa ki­ta su­ma – Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sai. Pro­jek­tas tu­ri bū­ti baig­tas per 36 mė­ne­sius.

„Krašto žinių“ inf.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.

Gy­ven­to­jai dis­ku­ta­vo apie siū­lo­mus pro­jek­to pa­kei­ti­mus, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie Gruz­džių mies­te­lio tvar­ky­mą ir vyk­do­mus pro­jek­tus.

(Iš dešinės) Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, Tur­to sky­riaus ve­dė­jas Alf­re­das Bud­rys, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis gy­ven­to­jams siū­lė ap­tar­ti al­ter­na­ty­vius pro­jek­to spren­di­nius.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas