(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Gruzdžiuose įteikta septintoji Augustino Griciaus premija

2017 m. kovo 14 d.

Šiau­lių ra­jo­ne, Gruz­džiuo­se, praė­ju­sią sa­vai­tę įteik­ta li­te­ra­tū­ri­nė žur­na­lis­to, ra­šy­to­jo, pro­zi­nin­ko, dra­ma­tur­go, vi­suo­me­nės vei­kė­jo, kraš­tie­čio Au­gus­ti­no Gri­ciaus pre­mi­ja už pir­mą­ją pro­zos kny­gą. Sep­tin­tuo­ju šios pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po Min­dau­gas Jo­nas Ur­bo­nas už pir­mą­ją pro­zos kny­gą „Dva­sių ur­na“.

Šven­tė pra­si­dė­jo Šiu­py­liuo­se, kur, bu­vu­sios A. Gri­ciaus šei­mos so­dy­bos vie­to­je, prieš tris­de­šimt me­tų pa­sta­ty­tas pa­mink­las įžy­mia­jam ra­šy­to­jui. Prie pa­mink­lo šven­tės da­ly­viai pa­dė­jo gė­lių. Gruz­džių se­niū­nė Ni­jo­lė Bag­do­na­vi­čie­nė pri­mi­nė su­si­rin­ku­siesiems, kad li­te­ra­tū­ros kla­si­kas A. Gri­cius bu­vo ryš­ki ne tik Gruz­džių že­mės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos as­me­ny­bė. Jo li­te­ra­tū­ri­niuo­se kū­ri­niuo­se at­si­spin­di šios že­mės žmo­nių san­ty­kiai, kraš­tie­čių gy­ve­ni­mas...

Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je pri­si­mi­ni­mais apie tė­vą A. Gri­cių pa­si­da­li­jęs sū­nus Kas­ty­tis pa­dė­ko­jo gruz­diš­kiams, kad jie or­ga­ni­zuo­ja to­kias šven­tes ir puo­se­lė­ja tra­di­ci­ją – teik­ti A. Gri­ciaus var­do li­te­ra­tū­ri­nę pre­mi­ją.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Lai­mu­tė Ma­ry­tė Var­ka­lie­nė pa­skel­bė, kad iš tri­jų kan­di­da­tų šie­met ge­riau­sia kny­ga pri­pa­žin­ta M. J. Ur­bo­no pir­mo­ji pro­zos kny­ga „Dva­sių ur­na“. Ši kny­ga sie­kia at­skleis­ti emo­ci­nius, gy­vy­bi­nius, bū­tiš­kuo­sius kar­tų ry­šius, su­sie­ti gy­vuo­sius ir mi­ru­siuo­sius, ku­rie suei­na kar­tu į dva­sių ur­ną.

Au­to­riui pi­ni­gi­nę pre­mi­ją ir pa­dė­kos raš­tą įtei­kė ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras. Lau­rea­tas M. J. Ur­bo­nas pa­pa­sa­ko­jo apie kny­gos gi­mi­mą, iš­trau­kų iš kny­gos skai­tė Gruz­džių gim­na­zi­jos li­te­ra­tai.

Pir­mo­ji M. J. Ur­bo­no kny­ga „Dva­sių ur­na“ jau yra ti­tu­luo­ta – per­nai Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­los skelb­ta­me pir­mo­sios pro­zos kny­gos kon­kur­se lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą.

Au­gus­ti­no Gri­ciaus pre­mi­ja už pir­mą­ją pro­zos kny­gą tei­kia­ma nuo 2004 me­tų. M. J. Ur­bo­nas – pir­ma­sis vy­ras, pel­nęs šią pre­mi­ją.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.

Sep­tin­tuo­ju Au­gus­ti­no Gri­ciaus pre­mi­jos lau­rea­tu ta­po Min­dau­gas Jo­nas Ur­bo­nas už pir­mą­ją pro­zos kny­gą „Dva­sių ur­na“.

Kny­gos „Dva­sių ur­na“ ano­ta­ci­jo­je ra­šo­ma, jog no­ve­lių au­to­rius sie­kia at­skleis­ti emo­ci­nius, gy­vy­bi­nius, bū­tiš­kuo­sius kar­tų ry­šius, su­sie­ti gy­vuo­sius ir mi­ru­siuo­sius, įveik­ti at­min­ty­je nuo­lat at­si­ve­rian­čias erd­vės ir lai­ko pro­per­šas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas