(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Socialiniams darbuotojams – trys nauji automobiliai

2017 m. kovo 9 d.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo 3 nau­jus au­to­mo­bi­lius „Da­cia Dus­ter“. Nusp­ręs­ta nau­jus au­to­mo­bi­lius per­duo­ti di­džio­sioms – Kur­šė­nų mies­to, Kur­šė­nų kai­miš­ko­sios ir Šiau­lių kai­miš­ko­sios – se­niū­ni­joms, ku­rio­se gy­ve­na dau­giau­siai so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.

Šių se­niū­ni­jų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, ga­vus nau­jus au­to­mo­bi­lius, pa­ge­rė­jo dar­bo są­ly­gos: nuo šiol ga­lės ne­be­lau­žy­ti sa­vo nuo­sa­vų au­to­mo­bi­lių ir šei­mas lan­ky­ti su pa­to­gio­mis, tech­niš­kai tvar­kin­go­mis ma­ši­no­mis.

Sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riui iš jiems skir­tų lė­šų pa­vy­ko su­tau­py­ti 40 tūks­tan­čių eu­rų. Už tuos pi­ni­gus ir bu­vo nu­pirk­ti nau­ji au­to­mo­bi­liai. Kiek­vie­na iš tri­jų „Da­cia Dus­ter“ su dy­ze­li­no 1461 ku­bi­nių cen­ti­met­rų va­rik­liu kai­na­vo po 12 930 tūks­tan­čio eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ža­da, kad, esant ga­li­my­bei, nau­jus au­to­mo­bi­lius nu­ma­to­ma pirk­ti ir ki­tų se­niū­ni­jų so­cia­li­niams dar­buo­to­jams.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Auš­ri­nės DU­BAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­pir­ko tris nau­jus au­to­mo­bi­lius tri­jų se­niū­ni­jų so­cia­li­nėms dar­buo­to­joms, dir­ban­čioms su ri­zi­kos šei­mo­mis.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas