(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Šiaulių rajone komunalinės atliekos bus surenkamos dažniau

2017 m. kovo 9 d.

Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras pra­ne­šė, kad ke­liuo­se Šiau­lių kai­miš­ko­jo­je ir Bu­bių se­niū­ni­jos kai­muo­se ko­mu­na­li­nės at­lie­kos iš gy­ven­to­jų bus su­ren­ka­mos daž­niau – du kar­tus į mė­ne­sį.

UAB „Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis“ iš Bu­bių se­niū­ni­jos Meš­kių kai­mo vi­sus me­tus iš gy­ven­to­jų bui­ti­nes at­lie­kas su­rinks kas ant­rą ket­vir­ta­die­nį, o Šiau­lių kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos Ver­du­lių, Ver­du­liu­kų ir Ža­liū­kų kai­mo gy­ven­to­jai nuo ge­gu­žės iki rug­sė­jo mė­ne­sio bus ap­tar­nau­ja­mi kas ant­rą tre­čia­die­nį.

ŠRATC tei­gi­mu, at­lie­kos bus su­ren­ka­mos daž­niau at­si­žvel­gus į gy­ven­to­jų pra­šy­mus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jos Tat­ja­nos Plu­kie­nės tei­gi­mu, dėl daž­niau iš­ve­ža­mų at­lie­kų rink­lia­vos dy­dis šių kai­mų gy­ven­to­jams šiuo me­tu ne­si­keis. Kai­na už at­lie­kų iš­ve­ži­mą, pa­sak ve­dė­jos, ga­lė­tų keis­tis tik ta­da, jei ra­jo­no Ta­ry­ba priim­tų nau­ją tvar­ką dėl dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mo gy­ven­to­jams.

„Bet ta­da kai­na keis­tų­si vi­siems ra­jo­no gy­ven­to­jams, o ne at­ski­riems kai­mams. Iš­lai­dų dėl pa­daž­nė­ju­sių iš­ve­ži­mų nie­kam pa­deng­ti ne­rei­kės, nes tai prie­mies­ti­niai kai­mai, į ku­riuos nu­vyk­ti ne­su­da­ro daug iš­lai­dų ir ati­tin­ka ta­ry­bos jau nu­sta­ty­tas ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo tai­syk­les“, – sa­kė ve­dė­ja T. Plu­kie­nė.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas