(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Mokyklų pertvarkos planas per porą savaičių pasikeitė

2017 m. kovo 16 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Pir­ma­die­nį jung­ti­nia­me ko­mi­te­tų po­sė­dy­je svars­ty­tas 2016–2020 me­tų Jo­niš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mas, ku­ris per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes, ap­svars­čius jį mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­se ir Dar­bo gru­pė­je, jau pa­ko­re­guo­tas. Tie­sa, es­mė iš­lie­ka: vie­nos mo­kyk­los tu­ri ne­lik­ti, dvi mo­kyk­los bus pri­jung­tos, tik jau prie Jo­niš­kio mies­to, o ne prie kai­mo mo­kyk­los.

Ki­tos trys ug­dy­mo įstai­gos ku­rį lai­ką pa­si­pil­dys nyks­tan­čių­jų są­skai­ta. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas bus priim­tas ko­vo 20 die­ną vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

loretar@skrastas.lt

„Ge­riau bū­ti prie dva­ro...“

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis pri­sta­tė nau­jau­sią pla­no pa­kei­ti­mą, pa­gal ku­rį Pli­kiš­kių mokykla-daugiafunkcis cent­ras ir Min­dau­gių pa­grin­di­nė mo­kyk­la bus jun­gia­mos prie Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, o ne prie Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los, kaip bu­vo pla­nuo­ta pir­mi­nia­me va­rian­te. Pa­ko­re­ga­vi­mai įvy­ko po su­si­ti­ki­mų su mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­mis ir ga­vus raš­tiš­ką jų nuo­mo­nę.

Kaip jung­ti­nia­me ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­dy­je vaiz­džiai pa­sa­kė Pli­kiš­kių mokyklos-daugiafunkcio cent­ro di­rek­to­rius Vac­lo­vas Mar­ti­nai­tis, „ge­riau bū­ti prie dva­ro nei pas buo­žę“. Dau­gu­ma tė­ve­lių bū­tų lin­kę, kad vai­kai va­žiuo­tų mo­ky­tis į ra­jo­no cent­rą, nes anks­čiau ar vė­liau, no­rint tęs­ti moks­lus aukštesnė­se kla­sė­se, tai reik­tų pa­da­ry­ti.

Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­la nuo atei­nan­čių moks­lo me­tų nai­ki­na­ma. Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je ku­ria­mos suau­gu­sių­jų mo­ky­mo kla­sės. „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je stei­gia­mas suau­gu­sių­jų mo­ky­mo sky­rius.

No­rė­jo kal­bė­tis su di­rek­to­riais

Svars­tant pa­teik­tą pro­jek­tą klau­si­mus už­da­vi­nė­jo be­veik opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vės, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rės Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė ir Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė. Jos pa­si­ge­do mo­kyk­lų, ku­rias pa­lies reor­ga­ni­za­ci­ja, di­rek­to­rių, nes ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės tie­sio­giai pa­bend­rau­ti, neaiš­ku, koks bus tų mo­kyk­lų mo­ky­to­jų li­ki­mas. Ta­čiau di­rek­to­riai į po­sė­dį ne­bu­vo kvies­ti.

Ve­dė­jas J. No­vog­rec­kis at­sa­kė, kad Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­jai sa­kę: jei­gu pa­tiems bus blo­gai, bent jau mo­ki­niams ge­rai.

Tuo tar­pu pa­kvies­tas ir ne­tru­kus atė­jęs gre­ta Sa­vi­val­dy­bės esan­čios „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius To­mas Ar­mo­na­vi­čius pa­reiš­kė, kad vis­kas vyks pa­gal Dar­bo ko­dek­są. Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los kol kas kei­sis tik „vie­ne­to pa­va­di­ni­mas“, o sky­rius iš­liks, kol bus mo­ki­nių. Jis taip pat tei­gė Pli­kiš­kių mokykloje-daugiafunkciame cent­re ma­tan­tis daug neiš­nau­do­tų dau­gia­funk­cio cent­ro veik­lų, ku­rias bū­tų ga­li­ma plė­to­ti.

Pa­si­gir­do min­čių, kad Min­dau­giams ir Pli­kiš­kiams ta­pus Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riais, atei­ty Kriu­kų pa­grin­di­nė mo­kyk­la ga­li pri­trūk­ti mo­ki­nių.

Ve­dė­jas J. No­vog­rec­kis ra­mi­no, kad nė­ra ga­ran­ti­jos, jog vi­si mo­ki­niai eis į „Sau­lę“.

„Kriu­kų pa­grin­di­nė mo­kyk­la yra kraš­ti­nė ra­jo­ne, ir ne­si­ruo­šia­me jos nai­kin­ti. Prob­le­mų yra tik su 9–10 kla­sė­mis, o su že­mes­nė­mis – nė­ra“, – at­sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus But­kus.

Ga­li­ma ir dau­giau ug­dy­mo įstai­gų su­jung­ti

Ta­ry­bos na­rė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė siū­lė pa­mąs­ty­ti, kiek reor­ga­ni­za­ci­ja kai­nuos, kiek lė­šų bus su­tau­py­ta. Ir jei­gu kal­ba­me apie lė­šų tau­py­mą, gal ga­li­ma su­jung­ti Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­lą su Spor­to cent­ru, juk mo­kyk­la pui­kiai dir­ba, pri­siė­mu­si At­vi­rą jau­ni­mo cent­rą?..

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis at­sa­kė, kad pa­siū­ly­mas ver­tas ap­mąs­ty­ti, te­gul Ta­ry­bos na­riai pa­tei­kia pro­jek­tą. Taip ga­li­ma bū­tų ir dar­že­lius su­jung­ti, ta­čiau to­kių per­mai­nų tink­lo per­tvar­kos pla­ne nė­ra nu­ma­ty­ta.

Pert­var­kos pla­ną sku­ba­ma pa­tvir­tin­ti, nes mo­kyk­loms rei­kia su­ma­žin­ti tuš­čias vie­tas, ku­rias, pa­gal praė­ju­sių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, tu­ri iš­lai­ky­ti sa­vi­val­dy­bės iš sa­vo biu­dže­to.

Au­to­rės nuo­tr.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis pri­sta­tė pa­keis­tą mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­ną, ku­ria­me nu­ma­ty­ta dvi mo­kyk­las pri­jung­ti, vie­ną už­da­ry­ti.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas