(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Kovo 11-oji paminėta ir sportiniu bėgimu

2017 m. kovo 14 d.

Ža­ga­rė­je Ko­vo 11-oji pa­mi­nė­ta šven­ti­niu kon­cer­tu, ma­si­niu šo­kiu ir bė­gi­mu „Svei­ki­nu lais­vę“.

Šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dė­jo dar Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­va­ka­rė­se. Pir­miau­sia, skam­bant Ma­ri­jo­no Mi­ku­ta­vi­čiaus dai­nai „Aš tik­rai my­liu Lie­tu­vą“, aikš­tė­je prie Kul­tū­ros cent­ro vy­ko ma­si­nis šo­kis. Ja­me da­ly­va­vo skir­tin­go am­žiaus gru­pių šo­kė­jai, su­si­jun­gę į vie­ną ko­lek­ty­vą, va­do­vau­ja­mi Vik­to­ri­jos Rim­džiū­tės.

Vė­liau bė­gi­me „Svei­ki­nu lais­vę“, į ku­rį ve­dė tre­ne­ris Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko, star­ta­vo net 49 da­ly­viai, tarp jų – trys ma­mos ir be­veik vi­si ne­for­ma­laus ug­dy­mo bū­re­lio „Gy­venk svei­kai – bėk, va­žiuok, žaisk...“ da­ly­viai.

Kol spor­ti­nin­kai grį­žo iš tra­sos, kul­tū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Dia­na Si­čio­vie­nė li­ku­sius da­ly­vius pa­kvie­tė į ak­ci­ją, per ku­rią aikš­tė­je prie pa­mink­lo iš tri­jų spal­vų žva­ku­čių bu­vo iš­dė­lio­tos dvi tris­pal­vės vė­lia­vė­lės.

Ki­tą die­ną Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos šven­ti­nia­me kon­cer­te pa­si­ro­dė Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vo „Ka­la­ti­nis“ vo­ka­li­nė gru­pė ir liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Šel­miai“, Lat­vi­jos lie­tu­vių sen­jo­rų tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Bi­jū­nas“ ir Jūr­ma­los Ma­jo­ri kul­tū­ros cent­ro sen­jo­rų tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Abe­li­te“.

Abi die­nas kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se su tau­to­dai­li­nin­ke Auš­ra Pet­raus­kie­ne no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­si­ga­min­ti seges-tautines lė­ly­tes.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Ža­ga­rė­je bė­gi­me „Svei­ki­nu lais­vę“ star­ta­vo net 49 da­ly­viai.

Mo­te­ris iš tri­jų spal­vų žva­kių dė­lio­jo Lie­tu­vos vė­lia­vą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />