(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Joniškyje lankėsi svečiai iš Ukrainos

2017 m. kovo 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę tris die­nas Jo­niš­kio ra­jo­ne su ofi­cia­liu vi­zi­tu vie­šė­jo Uk­rai­nos No­vo­se­lit­sa mies­to va­do­vai, ku­rie do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis kur­ti par­tne­rys­tės ry­šius įgy­ven­di­nant pro­jek­tus įvai­rio­mis gy­ve­ni­mo sri­ti­mis, ban­dy­da­mi pa­ly­gin­ti Lie­tu­vą ir sa­vo ša­lį. Tai – pir­mas toks ofi­cia­lus su­si­ti­ki­mas su ne ka­ro zo­nos uk­rai­nie­čiais, o su Ma­riu­po­lio sri­ti­mi Jo­niš­kis jau tu­ri se­nes­nius kon­tak­tus, ku­rie išau­go iki bend­rų jau­ni­mo pro­jek­tų.

loretar@skrastas.lt

Ža­vi lais­vas mą­sty­mas ir re­no­vuo­ti pa­sta­tai

Jo­niš­ky­je ap­si­lan­kiusi No­vo­se­lit­sa mies­to me­rė Ma­ria Ni­ko­rych, ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Rosh­ka Va­dym ir ta­ry­bos na­rys Ser­gii Ro­man­chuk su­si­ti­ko su ra­jo­no va­do­vais. Jiems pri­sta­ty­ti ra­jo­no kul­tū­ri­niai ir pa­vel­do ob­jek­tai, vers­lo įmo­nės, pa­sa­ko­ta apie įgy­ven­din­tus pro­jek­tus, rin­ki­mų sis­te­mą Lie­tu­vo­je.

Su sve­čiais dis­ku­tuo­ta apie at­lie­kų tvar­ky­mo Uk­rai­no­je ir Lie­tu­vo­je sis­te­mos skir­tu­mus, apie ke­lių tvar­ky­mą. Pa­sak Jo­niš­kio ra­jo­no vi­ce­me­rės Vai­dos Alek­na­vi­čie­nės, uk­rai­nie­čius ste­bi­no di­de­li po­ky­čiai Lie­tu­vo­je, ypač re­no­vuo­ti pa­sta­tai, – o Jo­niš­kis iš­ties ga­li pa­si­gir­ti gau­sia dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ja, – di­de­lė ir pui­kiai įreng­ta Že­mės ūkio mo­kyk­los mo­ky­mo ba­zė. Taip pat Uk­rai­nos at­sto­vams da­ro įspū­dį lie­tu­vių lais­vas mąs­ty­mas, ly­gi­nant su sa­vo ša­li­mi, pa­pras­tas bend­ra­vi­mas.

Sve­čiai lan­kė­si Krep­ši­nio mu­zie­ju­je, Lė­lių na­muo­se, At­vi­ra­ja­me jau­ni­mo cent­re, Že­mės ūkio mo­kyk­lo­je, ap­žiū­rė­jo pa­vel­do ob­jek­tus.

Jo­niš­kis jau bend­ra­dar­biau­ja su Uk­rai­na

Anot me­ro pa­va­duo­to­jos, No­vo­se­lit­sa mies­to, ku­ris sa­vo dy­džiu pa­na­šus į Jo­niš­kį, at­sto­vai iš­reiš­kė no­rą bend­ra­dar­biau­ti su Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­be. Anot jų, tu­rė­ti par­tne­rių iš Eu­ro­pos Są­jun­gos nau­din­ga, nes at­si­ve­ria ke­liai gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą pro­jek­tams.

Tai bu­vo pir­ma­sis šios, ne ka­ro zo­nos uk­rai­nie­čių, vi­zi­tas Jo­niš­ky­je. Su No­vo­se­lit­sa mies­to at­sto­vais jo­niš­kie­čiai pa­žin­tį už­mez­gė praė­ju­siais me­tais Mol­do­vo­je Un­ge­nio mies­to šven­tė­je.

Jo­niš­kio ra­jo­nas jau pa­lai­ko ry­šius su Uk­rai­nos Ma­riu­po­lio ka­ro zo­na. Praė­ju­siais me­tais Jo­niš­kio vers­li­nin­kų, švie­ti­mo at­sto­vų ir Sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja lan­kė­si Man­gu­šo ap­skri­ty­je, kur kar­tu nu­ve­žė ir lab­da­ros vie­nai mo­kyk­lai, dar­že­liui, me­di­ka­men­tų, me­di­ci­ni­nių inst­ru­men­tų vie­tos li­go­ni­nei.

Už­mez­gus ry­šius ir ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš Jau­ni­mo re­ika­lų de­par­ta­men­to, praė­ju­siais me­tais Jo­niš­ky­je jau lan­kė­si Uk­rai­nos jau­ni­mas, o jo­niš­kie­čiai jau­nuo­liai vy­ko į Kre­ma­tors­ko mies­tą. Kar­tu da­ly­vau­ta įvai­rio­se kul­tū­ri­nė­se, edu­ka­ci­nė­se veik­lo­se.

Šį ba­lan­dį Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja skelb­ti šau­ki­mą pro­jek­tams, skir­tiems bend­ra­dar­biauti su ka­ro zo­nos Uk­rai­na. Pa­gal šią pro­gra­mą, ku­riai pa­raiš­kas tu­rė­tų teik­ti Uk­rai­nos at­sto­vai, pla­nuo­ja­ma, kad lie­tu­viai vyk­tų da­lin­tis pa­tir­ti­mi, skai­ty­ti pa­skai­tas.

Edi­tos VENC­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Uk­rai­nie­čių de­le­ga­ci­ja Ža­ga­rės Lė­lių na­muo­se pa­ban­dė su­kur­ti lė­ly­tes.

No­vo­se­lit­sa mies­to me­rė Ma­ria Ni­ko­rych, su­si­ti­ki­me su Jo­niš­kio ra­jo­no me­ru Ge­di­mi­nu Če­pu­liu, iš­reiš­kė no­rą bend­ra­dar­biau­ti, nes tu­rint par­tne­rių iš ES at­si­ve­ria ga­li­my­bės gau­ti pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas