(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Mokyklų tinklui koreguoti parengtas „projekto projektas“

2017 m. kovo 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­ne bręs­ta nau­ja mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­ka. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Dar­bo gru­pė pla­nuo­ja mo­kyk­lų pri­jun­gi­mus, pa­ver­ti­mus sky­riais, ku­riuos jau svars­to su­si­rin­ki­muo­se mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės.

loretar@skrastas.lt

Svars­to­mi pri­jun­gi­mai

Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Jo­no No­vog­rec­kio, kol kas yra tik 2016–2020 me­tų ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­no pa­kei­ti­mo „pro­jek­to pro­jek­tas“, tai yra – dar­bi­nės sta­di­jos pla­nas, ku­ris pa­teik­tas mo­kyk­lų bend­ruo­me­nėms svars­ty­ti. Koks bus ga­lu­ti­nis Dar­bo gru­pės priim­tas va­rian­tas, ku­rį ra­jo­no Ta­ry­ba tu­ri svars­ty­ti ko­vo mė­ne­sį, dar neaiš­ku.

Pa­gal pir­mi­nį pla­ną, svars­to­ma ga­li­my­bė prie Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pri­jung­ti Min­dau­gių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rios li­ki­mas bu­vo svars­to­mas ir prieš me­tus, bei Pli­kiš­kių mokyklą–daugiafunkcį cent­rą.

Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė Pli­kiš­kių per­ne­lyg ne­pa­gei­dau­ja, nes tai bū­tų pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė „naš­ta“. Pa­tys pli­kiš­kie­čiai ma­no, kad prieš­mo­kyk­li­nis, iki­mo­kyk­li­nis ir pra­di­nis ug­dy­mas tu­rė­tų iš­lik­ti vie­to­je, jo­kiu bū­du neper­kel­tas į Kriu­kus.

Gas­čiū­nų pa­grin­di­nę mo­kyk­lą svars­to­ma pri­jung­ti kaip sky­rių prie Ga­tau­čių Mar­cės Ka­ti­liū­tės pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Gas­čiū­niš­kiai jun­gi­mui­si ne­pri­ta­ria, nes jiems da­bar pa­kan­ka­mas mo­ki­nio krep­še­lis ir mo­ki­nių skai­čius (156 vai­kai su dar­že­lio gru­pe), anot di­rek­to­riaus Sta­sio Rim­džiaus, nė­ra va­di­na­mų „tuš­čių vie­tų“, ku­rias tu­rė­tų fi­nan­suo­ti sa­vi­val­dy­bė, ge­ri ug­dy­mo pa­sie­ki­mai, re­konst­ruo­tas pa­vyz­di­nis sta­dio­nas. Pri­jun­gus ug­dy­mo įstai­gą prie mo­kyk­los Ga­tau­čiuo­se, ra­jo­nas ga­li pra­ras­ti ir mo­ki­nius, ku­rie Ga­sčiū­nų pa­grin­di­nę mo­kyk­lą la­nko iš gre­ti­mo Pak­ruo­jo ra­jo­no. Mi­nė­tų dvie­jų mo­kyk­lų jun­gi­mui ne­pri­ta­rė ir sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta Dar­bo gru­pė.

Ne­be­no­ri vai­din­ti mo­kyk­los

Pa­sak ve­dė­jo Jo­no No­vog­rec­kio, Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­la pa­ti lin­ku­si lik­vi­duo­tis, nes „ne­be­no­ri vai­din­ti mo­kyk­los“. Suau­gu­sių­jų kla­ses siū­lo­ma per­kel­ti į Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­ją, o jau­ni­mo kla­sių mo­ki­niai tu­rė­tų in­teg­ruo­tis į ki­tas esan­čias mo­kyk­las.

Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je siū­lo­ma pa­lik­ti 9 ir 10 jau­ni­mo kla­ses, bet ne­leis­ti steig­ti že­mes­nių jau­ni­mo kla­sių.

Gal­vo­ja­ma, kad nyks­tant Min­dau­gių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, tik da­lis mo­ki­nių nuei­tų į Kriu­kus, ki­ti pa­si­rink­tų Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją ar­ba „Sau­lės“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad į tuš­čias pa­tal­pas pro­gim­na­zi­jo­je, ne­li­kus Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­los, bū­tų ga­li­ma per­kel­ti Švie­ti­mo cent­rą, mat jau vie­tos sto­ko­ja „Vy­tu­rė­lio“ vai­kų dar­že­lis.

Edi­tos VENC­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis mo­kyk­lų tink­lo pla­no „pro­jek­to pro­jek­tą“ ap­ta­ria su Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los at­sto­vė­mis.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas