(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Tęsiama šimtametė vaidinimų tradicija

2017 m. kovo 21 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bar­diš­kiuo­se į tra­di­ci­nės pen­kio­lik­to­sios mė­gė­jiš­kų teat­rų šven­tės „Auk­si­nis kiau­ši­nis“ sce­ną išė­jo ke­tu­ri sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vai iš Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų. Šis ren­gi­nys – šian­die­nos žmo­nių pa­gar­ba lie­tu­vy­bės ža­din­to­jams, 1903-ai­siais gre­ti­ma­me Steig­vi­lių kai­me pa­sta­čiu­siems pir­mą­jį lie­tu­viš­ką vai­di­ni­mą.

janina@skrastas.lt

Ūde­kų kai­mo ar­tis­tai (va­do­vė Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė) su­vai­di­no Al­gio Kaz­ra­gio ko­me­di­ją „Tuš­čia ker­te­lė šir­dy­je“, Guos­ta­ga­lio kai­mo bib­lio­te­kos vai­din­to­jų gru­pė (re­ži­sie­rė – bib­lio­te­ki­nin­kė Zi­ta Vens­lo­vie­nė) – šiuo­lai­ki­nio au­to­riaus Ed­mun­do Un­tu­lio „Me­džiai ant sto­go“. Mi­ko­liš­kio kai­mo lais­va­lai­kio sa­lės sa­vi­veik­li­nin­kai (va­do­vė Auš­ra Ždan­ko) at­si­grę­žė į prieš­ka­rio dra­ma­tur­gi­ją – at­ve­žė Ka­zio Čip­lio Vi­jū­no spek­tak­lį „Či­go­nė­lė ne­me­luo­ja“.

Ant­rą kar­tą Bar­diš­kių sce­no­je vai­di­nan­tys kai­my­nai – Pas­va­lio ra­jo­no Nai­rių bend­ruo­me­nės sa­lės gru­pė (va­do­vė Sta­sė Jo­nė­nie­nė) ro­dė šiuo­lai­kiš­ką ko­me­di­ją „Viš­ta pa­gal­vė­je“. Pa­ti­ku­sią pje­sę apie sap­nų ty­ri­nė­ji­mo ins­ti­tu­tą sa­vi­veik­li­nin­kai ra­do api­ply­šu­sio­je kny­go­je, tad kū­ri­nio au­to­riaus ne­ži­no.

Šven­tė­je tra­di­ciš­kai iš­rink­ti ge­riau­si vai­din­to­jai. Už šmaikš­čiai su­vai­din­tą sen­mer­gę ap­do­va­no­ta Ūde­kų at­sto­vė Dai­va Nau­džiū­nie­nė, už įti­ki­na­mai su­kur­tą kai­mo sam­di­nio per­so­na­žą – Au­ri­mas Ci­bu­lis iš Mi­ko­liš­kio.

Pa­čių „Auk­si­nio kiau­ši­nio“ šei­mi­nin­kų bar­diš­kie­čių pla­nus pa­si­ro­dy­ti šven­tė­je pa­kei­tė pa­grin­di­nio vaid­mens at­li­kė­jo Taut­vy­do Ki­zi­nio užim­tu­mas. Nes su­ta­po, kad jis tą­dien su Bar­diš­kių ko­man­da ko­vo­jo dėl pri­zi­nės vie­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio tur­ny­re.

„Gru­pė­je te­tu­ri­me vie­nin­te­lį vy­rą – taip pat, kaip ir ūde­kie­čiai. Toks gy­ve­ni­mas – daug jau­nų vy­rų iš­va­žiuo­ja į dar­bus ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, už­sie­ny­je. O da­ly­vau­ti mė­gė­jiš­ko teat­ro veik­lo­je rei­kia lai­ko: kiek už­trun­ka vien mo­ky­tis teks­tus“, – sa­ko bar­diš­kie­čių re­ži­sie­rė Do­nė Le­ge­za.

Ke­tu­ris de­šimt­me­čius dir­ban­ti kul­tū­ri­nin­kė skai­čiuo­ja, jog mė­gė­jiš­ki spek­tak­liai Bar­diš­kiuo­se bu­vo sta­to­mi nuo 1974-ųjų. Po to ku­rį lai­ką tra­di­ci­ja nu­trū­ko. Ji at­gai­vin­ta 1993-ai­siais, kuo­met sa­vi­veik­li­nin­kai su­gal­vo­jo vai­din­to­jų šven­te pa­mi­nė­ti pir­mo­jo apy­lin­kė­se lie­tu­viš­ko spek­tak­lio 90-me­tį. Jį XX-ojo am­žiaus pra­džio­je ne­to­li­muo­se Steig­vi­liuo­se bu­vo pa­sta­tę vie­tos švie­suo­liai bei lie­tu­vy­bės ža­din­to­jai.

„Da­bar­ti­nia­me kai­mo mė­gė­jiš­ka­me teat­re vai­di­na jau ke­lin­ta bar­diš­kie­čių kar­tą – aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio ar­tis­tų vai­kai, anū­kai. O vai­kų gru­pė­je – ir proa­nū­kiai“, – juo­kė­si re­ži­sie­rė D. Le­ge­za.

Gi­ta­nos NOR­GAI­LIE­NĖS nuo­tr.

Vai­di­na sa­vi­veik­li­nin­kai iš Guos­ta­ga­lio.

Ge­riau­sia pen­kio­lik­to­jo „Auk­si­nio kiau­ši­nio“ mo­ters vaid­mens at­li­kė­ja – Dai­va Nau­džiū­nie­nė.

Pri­zą už ge­riau­sią vy­ro vaid­me­nį Au­ri­mas Ci­bu­lis pa­siė­mė kar­tu su ko­lek­ty­vo va­do­ve Auš­ra Ždan­ko.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas