(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Tęsiama šimtametė vaidinimų tradicija

2017 m. kovo 21 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bar­diš­kiuo­se į tra­di­ci­nės pen­kio­lik­to­sios mė­gė­jiš­kų teat­rų šven­tės „Auk­si­nis kiau­ši­nis“ sce­ną išė­jo ke­tu­ri sa­vi­veik­li­nin­kų ko­lek­ty­vai iš Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų. Šis ren­gi­nys – šian­die­nos žmo­nių pa­gar­ba lie­tu­vy­bės ža­din­to­jams, 1903-ai­siais gre­ti­ma­me Steig­vi­lių kai­me pa­sta­čiu­siems pir­mą­jį lie­tu­viš­ką vai­di­ni­mą.

janina@skrastas.lt

Ūde­kų kai­mo ar­tis­tai (va­do­vė Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė) su­vai­di­no Al­gio Kaz­ra­gio ko­me­di­ją „Tuš­čia ker­te­lė šir­dy­je“, Guos­ta­ga­lio kai­mo bib­lio­te­kos vai­din­to­jų gru­pė (re­ži­sie­rė – bib­lio­te­ki­nin­kė Zi­ta Vens­lo­vie­nė) – šiuo­lai­ki­nio au­to­riaus Ed­mun­do Un­tu­lio „Me­džiai ant sto­go“. Mi­ko­liš­kio kai­mo lais­va­lai­kio sa­lės sa­vi­veik­li­nin­kai (va­do­vė Auš­ra Ždan­ko) at­si­grę­žė į prieš­ka­rio dra­ma­tur­gi­ją – at­ve­žė Ka­zio Čip­lio Vi­jū­no spek­tak­lį „Či­go­nė­lė ne­me­luo­ja“.

Ant­rą kar­tą Bar­diš­kių sce­no­je vai­di­nan­tys kai­my­nai – Pas­va­lio ra­jo­no Nai­rių bend­ruo­me­nės sa­lės gru­pė (va­do­vė Sta­sė Jo­nė­nie­nė) ro­dė šiuo­lai­kiš­ką ko­me­di­ją „Viš­ta pa­gal­vė­je“. Pa­ti­ku­sią pje­sę apie sap­nų ty­ri­nė­ji­mo ins­ti­tu­tą sa­vi­veik­li­nin­kai ra­do api­ply­šu­sio­je kny­go­je, tad kū­ri­nio au­to­riaus ne­ži­no.

Šven­tė­je tra­di­ciš­kai iš­rink­ti ge­riau­si vai­din­to­jai. Už šmaikš­čiai su­vai­din­tą sen­mer­gę ap­do­va­no­ta Ūde­kų at­sto­vė Dai­va Nau­džiū­nie­nė, už įti­ki­na­mai su­kur­tą kai­mo sam­di­nio per­so­na­žą – Au­ri­mas Ci­bu­lis iš Mi­ko­liš­kio.

Pa­čių „Auk­si­nio kiau­ši­nio“ šei­mi­nin­kų bar­diš­kie­čių pla­nus pa­si­ro­dy­ti šven­tė­je pa­kei­tė pa­grin­di­nio vaid­mens at­li­kė­jo Taut­vy­do Ki­zi­nio užim­tu­mas. Nes su­ta­po, kad jis tą­dien su Bar­diš­kių ko­man­da ko­vo­jo dėl pri­zi­nės vie­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio tur­ny­re.

„Gru­pė­je te­tu­ri­me vie­nin­te­lį vy­rą – taip pat, kaip ir ūde­kie­čiai. Toks gy­ve­ni­mas – daug jau­nų vy­rų iš­va­žiuo­ja į dar­bus ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, už­sie­ny­je. O da­ly­vau­ti mė­gė­jiš­ko teat­ro veik­lo­je rei­kia lai­ko: kiek už­trun­ka vien mo­ky­tis teks­tus“, – sa­ko bar­diš­kie­čių re­ži­sie­rė Do­nė Le­ge­za.

Ke­tu­ris de­šimt­me­čius dir­ban­ti kul­tū­ri­nin­kė skai­čiuo­ja, jog mė­gė­jiš­ki spek­tak­liai Bar­diš­kiuo­se bu­vo sta­to­mi nuo 1974-ųjų. Po to ku­rį lai­ką tra­di­ci­ja nu­trū­ko. Ji at­gai­vin­ta 1993-ai­siais, kuo­met sa­vi­veik­li­nin­kai su­gal­vo­jo vai­din­to­jų šven­te pa­mi­nė­ti pir­mo­jo apy­lin­kė­se lie­tu­viš­ko spek­tak­lio 90-me­tį. Jį XX-ojo am­žiaus pra­džio­je ne­to­li­muo­se Steig­vi­liuo­se bu­vo pa­sta­tę vie­tos švie­suo­liai bei lie­tu­vy­bės ža­din­to­jai.

„Da­bar­ti­nia­me kai­mo mė­gė­jiš­ka­me teat­re vai­di­na jau ke­lin­ta bar­diš­kie­čių kar­tą – aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio ar­tis­tų vai­kai, anū­kai. O vai­kų gru­pė­je – ir proa­nū­kiai“, – juo­kė­si re­ži­sie­rė D. Le­ge­za.

Gi­ta­nos NOR­GAI­LIE­NĖS nuo­tr.

Vai­di­na sa­vi­veik­li­nin­kai iš Guos­ta­ga­lio.

Ge­riau­sia pen­kio­lik­to­jo „Auk­si­nio kiau­ši­nio“ mo­ters vaid­mens at­li­kė­ja – Dai­va Nau­džiū­nie­nė.

Pri­zą už ge­riau­sią vy­ro vaid­me­nį Au­ri­mas Ci­bu­lis pa­siė­mė kar­tu su ko­lek­ty­vo va­do­ve Auš­ra Ždan­ko.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />