(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Prasideda tręšimo sezonas

2017 m. kovo 21 d.

Ar­ti­miau­siu me­tu „Idavang” pa­gal pa­reng­tas ir Re­gio­ni­niams Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tams pa­teik­tas pro­gra­mas pra­de­da vyk­dy­ti trę­ši­mo dar­bus to pa­gei­da­vu­sių vie­ti­nių ūki­nin­kų lau­kuo­se.

Nors tuo me­tu, kai trę­šia­mi lau­kai, paašt­rė­ja kva­pų pro­ble­ma, lais­ty­da­mi lau­kus iš fer­mos gau­na­mo­mis trą­šo­mis vie­ti­niai ūki­nin­kai su­tau­po dau­giau nei 150 eu­rų vie­nam hek­ta­rui, ku­riuos bū­tų iš­lei­dę mi­ne­ra­li­nėms trą­šoms, są­ly­go­jan­čioms tą pa­tį azo­to kie­kį lau­kuo­se, pirk­ti.

Anot Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Dir­vo­ty­ros ir ag­ro­che­mi­jos ka­ted­ros do­cen­tės Ire­nos Pa­ne­kie­tie­nės, in­ten­sy­vios žem­dir­bys­tės ūkiuo­se me­tų me­tus nau­do­jant tik mi­ne­ra­li­nes trą­šas, dir­vo­že­my­je ma­žė­ja or­ga­ni­nės me­džia­gos – hu­mu­so – ir dėl to jis pra­stė­ja. Na­tū­ra­lus mėš­las pa­de­da iš­sau­go­ti dir­vo­že­mio struk­tū­rą, mik­roor­ga­niz­mų veik­lą ir van­dens re­ži­mą.

Sie­kiant su­ma­žin­ti ne­pa­to­gu­mus ap­lin­ki­niams gy­ven­to­jams, bend­ro­vės Mū­šos pa­da­li­ny­je yra nau­do­ja­ma mo­der­ni sru­tų lais­ty­mo sis­te­ma. Fer­mo­je yra įreng­tos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čios nau­jo deng­to ti­po la­gū­nos sru­tų lai­ky­mui, sru­tos iki lau­kų te­ka san­da­rio­mis lais­ty­mo žar­no­mis, ga­lin­čio­mis pa­siek­ti itin to­li esan­čius ūki­nin­kų lau­kus be jo­kio są­ly­čio su oru. Ne­pa­gei­dau­ja­miems kva­pams dar la­biau ri­bo­ti komp­lek­se yra įdieg­ta ir ki­ta tech­no­lo­gi­ja, lei­džian­ti net iki 60-70 pro­c. su­ma­žin­ti amo­nia­ko ir kie­tų­jų da­lių kon­sis­ten­ci­ją ore – bios­ta­bi­li­za­to­rius , o nuo 2015 me­tų vi­sas sru­tų kie­kis yra per­dir­ba­mas bio­du­jų jė­gai­nė­je kas lei­džia pa­pil­do­mai su­ma­žin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mus kva­pus (apie 60 %) ir ženk­liai pa­ge­rin­ti trą­šų ver­tę.

Gy­ven­to­jų iš anks­to at­si­pra­šo­me už ga­li­mus ne­pa­to­gu­mus.

Mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nas: +370 5 2341363, e-pa­štas: bendraukime@idavang.com.

Dėl trę­ši­mo dar­bų kreip­tis: +370 61479825

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas