(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Prasideda tręšimo sezonas

2017 m. kovo 21 d.

Ar­ti­miau­siu me­tu „Idavang” pa­gal pa­reng­tas ir Re­gio­ni­niams Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tams pa­teik­tas pro­gra­mas pra­de­da vyk­dy­ti trę­ši­mo dar­bus to pa­gei­da­vu­sių vie­ti­nių ūki­nin­kų lau­kuo­se.

Nors tuo me­tu, kai trę­šia­mi lau­kai, paašt­rė­ja kva­pų pro­ble­ma, lais­ty­da­mi lau­kus iš fer­mos gau­na­mo­mis trą­šo­mis vie­ti­niai ūki­nin­kai su­tau­po dau­giau nei 150 eu­rų vie­nam hek­ta­rui, ku­riuos bū­tų iš­lei­dę mi­ne­ra­li­nėms trą­šoms, są­ly­go­jan­čioms tą pa­tį azo­to kie­kį lau­kuo­se, pirk­ti.

Anot Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to Dir­vo­ty­ros ir ag­ro­che­mi­jos ka­ted­ros do­cen­tės Ire­nos Pa­ne­kie­tie­nės, in­ten­sy­vios žem­dir­bys­tės ūkiuo­se me­tų me­tus nau­do­jant tik mi­ne­ra­li­nes trą­šas, dir­vo­že­my­je ma­žė­ja or­ga­ni­nės me­džia­gos – hu­mu­so – ir dėl to jis pra­stė­ja. Na­tū­ra­lus mėš­las pa­de­da iš­sau­go­ti dir­vo­že­mio struk­tū­rą, mik­roor­ga­niz­mų veik­lą ir van­dens re­ži­mą.

Sie­kiant su­ma­žin­ti ne­pa­to­gu­mus ap­lin­ki­niams gy­ven­to­jams, bend­ro­vės Mū­šos pa­da­li­ny­je yra nau­do­ja­ma mo­der­ni sru­tų lais­ty­mo sis­te­ma. Fer­mo­je yra įreng­tos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čios nau­jo deng­to ti­po la­gū­nos sru­tų lai­ky­mui, sru­tos iki lau­kų te­ka san­da­rio­mis lais­ty­mo žar­no­mis, ga­lin­čio­mis pa­siek­ti itin to­li esan­čius ūki­nin­kų lau­kus be jo­kio są­ly­čio su oru. Ne­pa­gei­dau­ja­miems kva­pams dar la­biau ri­bo­ti komp­lek­se yra įdieg­ta ir ki­ta tech­no­lo­gi­ja, lei­džian­ti net iki 60-70 pro­c. su­ma­žin­ti amo­nia­ko ir kie­tų­jų da­lių kon­sis­ten­ci­ją ore – bios­ta­bi­li­za­to­rius , o nuo 2015 me­tų vi­sas sru­tų kie­kis yra per­dir­ba­mas bio­du­jų jė­gai­nė­je kas lei­džia pa­pil­do­mai su­ma­žin­ti ne­pa­gei­dau­ja­mus kva­pus (apie 60 %) ir ženk­liai pa­ge­rin­ti trą­šų ver­tę.

Gy­ven­to­jų iš anks­to at­si­pra­šo­me už ga­li­mus ne­pa­to­gu­mus.

Mū­sų pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nas: +370 5 2341363, e-pa­štas: bendraukime@idavang.com.

Dėl trę­ši­mo dar­bų kreip­tis: +370 61479825

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />