(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. kovo 17 d.

Paim­ti ne­pri­žiū­rė­ti vai­kai

Nak­tį į ant­ra­die­nį Pak­ruo­jy­je po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą apie bu­te vyks­tan­čias iš­ger­tu­ves, triukš­mą ir ga­li­mai ne­pri­žiū­ri­mą ma­žą vai­ką.

Nu­ro­dy­tu ad­re­su po­li­ci­nin­kus pa­si­ti­ko gir­ta (2,09 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) sep­ty­nio­lik­me­tė. Triukš­ma­vu­si ir kai­my­nams truk­džiu­si mer­gi­na su­lai­ko­ma prie­ši­no­si, del­nais tren­kė po­li­ci­jos pa­tru­lei. Pak­ruo­jie­tė iš­vež­ta į areš­ti­nę, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Su­lai­kius sep­ty­nio­lik­me­tę, ne­bu­vo kam pri­žiū­rė­ti per­nai gi­mu­sios jos duk­ros. Mer­gy­tė lai­ki­nai pa­ti­kė­ta Pak­ruo­jo li­go­ni­nės me­di­kams.

Iš Dir­žiuo­se gy­ve­nan­čių mo­ti­nos ir duk­ters va­sa­rio pa­bai­go­je paim­ti sep­ty­ni vai­kai – nuo še­šio­li­kos iki dve­jų me­tų am­žiaus. Vy­res­nio­ji dir­žie­tė, vie­na au­gi­nan­ti ke­tu­ris vai­kus, na­muo­se ne­si­ro­dė jau ke­le­tą sa­vai­čių. Jos dvi­de­šimt aš­tuo­ne­rių duk­ra, tri­jų ma­ža­me­čių mo­ti­na bu­vo din­gu­si ke­lioms die­noms. Ma­žai­siais rū­pin­tis bu­vo pa­lik­tas še­šio­lik­me­tis – vie­niems jis bro­lis, ki­tiems – dė­dė.

Vie­nos iš mo­te­rų vai­kai lai­ki­nai glo­bai per­duo­ti pa­gal mo­ti­nos dek­la­ruo­ja­mą gy­ve­na­mą­ją vie­tą – į Pa­ne­vė­žį. Ki­tos ap­gy­ven­din­ti šei­my­no­se pa­kruo­jo ra­jo­ne. Abu mo­te­rys – ne Lie­tu­vos pui­lie­tės. Jos tu­ri lei­di­mus gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Smur­to pro­trū­kis

Per sa­vai­tę ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti sep­ty­ni smur­tau­to­jų, daž­niau­siai gir­tų, iš­puo­liai.

Mar­gių kai­me dvi­de­šimt de­vy­ne­rių vy­ras pri­mu­šė de­vy­ne­rių po­duk­rą ir dve­jų me­tu­kų sū­nų. Apie smur­tau­to­ją po­li­ci­jai pra­ne­šė Vai­kos tei­sių sky­riaus spe­cia­lis­tė. Vy­ras iš­vež­tas į areš­ti­nę.

Plau­čiš­kiuo­se konf­lik­tu bai­gė­si su­gy­ven­ti­nių iš­ger­tu­vės. Tris­de­šimt ket­ve­rių so­die­tis pri­mu­šė gir­tą (1,59 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) pen­kio­li­ka me­tų vy­res­nę drau­gę ir spru­ko iš na­mų.

Aps­vai­gęs (0,69 pro­mi­lės, leng­vas gir­tu­mas) pa­kruo­jie­tis, mu­šęs blai­vią su­gy­ven­ti­nę, at­si­dū­rė areš­ti­nė­je.

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę Links­mu­čiuo­se prieš gy­ve­ni­mo drau­gę smur­ta­vo vie­tos gy­ven­to­jas. Abu, ir mu­šei­ka, ir nu­ken­tė­ju­sio­ji, bu­vo gir­ti – vy­rui nu­sta­ty­tas 2,61, mo­te­riai – 2,86 pro­mi­lės (sun­kūs) gir­tu­mai.

Ana­lo­giš­kas iš­puo­lis re­gist­ruo­tas Pa­muc­kuo­se, kur smur­ta­vęs vy­ras į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pri­pū­tė 2,62, o nu­ken­tė­ju­sio­ji jo su­gy­ven­ti­nė – 4,04 pro­mi­lės (sun­kūs gir­tu­mai). Taip pat – Paš­vi­ti­ny­je: vy­rui, pa­kė­lu­siam ran­ką prieš gy­ve­ni­mo drau­gę, nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (2,30 pro­mi­lės) gir­tu­mas, pri­muš­tai mo­te­riai – sun­kus (2,95 pro­mi­lės).

Smur­tau­to­jų ne­su­lai­ko net vie­ša ap­lin­ka. Pak­ruo­jy­je nuo ry­to gir­tas (2,05 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) vy­ras, atė­jęs į par­duo­tu­vę, ku­rio­je dir­bo žmo­na, pri­mu­šė ir ją, ir par­duo­tu­vės va­dy­bi­nin­ką. Mu­šei­ką su­tram­dė po­li­ci­nin­kai.

Vi­si smur­tau­to­jai iš­vež­ti į areš­ti­nes.

Va­gys gro­bia vis­ką

Nuo­ša­lia­me Ge­tau­tų kai­me va­gys nu­siau­bė dvi ne­gy­ve­na­mas so­dy­bas, ku­rias sa­vi­nin­kai nau­do­ja kaip va­sar­na­mius.

Iš vie­nos, nu­plė­šius spy­nas, pa­grob­ta žo­liap­jo­vė, ki­ti daik­tai, ver­ti­na­mi be­veik de­vy­niais šim­tais eu­rų.

Iš ki­tos so­dy­bos na­mo, iš­lau­žus du­ris, pa­vog­ta daik­tų už be­veik du šim­tus eu­rų.

Pet­ra­šiū­nuo­se pri­tai­kius rak­tą, iš vie­tos gy­ven­to­jo ga­ra­žo pa­vog­ta ben­zi­ni­nė žo­liap­jo­vė, mo­to­ri­nis pjūk­las, elekt­ri­nis ga­ląs­tu­vas, ki­ti daik­tai. Ža­la ver­ti­na­ma be­veik tūks­tan­čiu tri­mis šim­tais eu­rų.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />