(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. kovo 17 d.

Paim­ti ne­pri­žiū­rė­ti vai­kai

Nak­tį į ant­ra­die­nį Pak­ruo­jy­je po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą apie bu­te vyks­tan­čias iš­ger­tu­ves, triukš­mą ir ga­li­mai ne­pri­žiū­ri­mą ma­žą vai­ką.

Nu­ro­dy­tu ad­re­su po­li­ci­nin­kus pa­si­ti­ko gir­ta (2,09 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) sep­ty­nio­lik­me­tė. Triukš­ma­vu­si ir kai­my­nams truk­džiu­si mer­gi­na su­lai­ko­ma prie­ši­no­si, del­nais tren­kė po­li­ci­jos pa­tru­lei. Pak­ruo­jie­tė iš­vež­ta į areš­ti­nę, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Su­lai­kius sep­ty­nio­lik­me­tę, ne­bu­vo kam pri­žiū­rė­ti per­nai gi­mu­sios jos duk­ros. Mer­gy­tė lai­ki­nai pa­ti­kė­ta Pak­ruo­jo li­go­ni­nės me­di­kams.

Iš Dir­žiuo­se gy­ve­nan­čių mo­ti­nos ir duk­ters va­sa­rio pa­bai­go­je paim­ti sep­ty­ni vai­kai – nuo še­šio­li­kos iki dve­jų me­tų am­žiaus. Vy­res­nio­ji dir­žie­tė, vie­na au­gi­nan­ti ke­tu­ris vai­kus, na­muo­se ne­si­ro­dė jau ke­le­tą sa­vai­čių. Jos dvi­de­šimt aš­tuo­ne­rių duk­ra, tri­jų ma­ža­me­čių mo­ti­na bu­vo din­gu­si ke­lioms die­noms. Ma­žai­siais rū­pin­tis bu­vo pa­lik­tas še­šio­lik­me­tis – vie­niems jis bro­lis, ki­tiems – dė­dė.

Vie­nos iš mo­te­rų vai­kai lai­ki­nai glo­bai per­duo­ti pa­gal mo­ti­nos dek­la­ruo­ja­mą gy­ve­na­mą­ją vie­tą – į Pa­ne­vė­žį. Ki­tos ap­gy­ven­din­ti šei­my­no­se pa­kruo­jo ra­jo­ne. Abu mo­te­rys – ne Lie­tu­vos pui­lie­tės. Jos tu­ri lei­di­mus gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

Smur­to pro­trū­kis

Per sa­vai­tę ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ti sep­ty­ni smur­tau­to­jų, daž­niau­siai gir­tų, iš­puo­liai.

Mar­gių kai­me dvi­de­šimt de­vy­ne­rių vy­ras pri­mu­šė de­vy­ne­rių po­duk­rą ir dve­jų me­tu­kų sū­nų. Apie smur­tau­to­ją po­li­ci­jai pra­ne­šė Vai­kos tei­sių sky­riaus spe­cia­lis­tė. Vy­ras iš­vež­tas į areš­ti­nę.

Plau­čiš­kiuo­se konf­lik­tu bai­gė­si su­gy­ven­ti­nių iš­ger­tu­vės. Tris­de­šimt ket­ve­rių so­die­tis pri­mu­šė gir­tą (1,59 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) pen­kio­li­ka me­tų vy­res­nę drau­gę ir spru­ko iš na­mų.

Aps­vai­gęs (0,69 pro­mi­lės, leng­vas gir­tu­mas) pa­kruo­jie­tis, mu­šęs blai­vią su­gy­ven­ti­nę, at­si­dū­rė areš­ti­nė­je.

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę Links­mu­čiuo­se prieš gy­ve­ni­mo drau­gę smur­ta­vo vie­tos gy­ven­to­jas. Abu, ir mu­šei­ka, ir nu­ken­tė­ju­sio­ji, bu­vo gir­ti – vy­rui nu­sta­ty­tas 2,61, mo­te­riai – 2,86 pro­mi­lės (sun­kūs) gir­tu­mai.

Ana­lo­giš­kas iš­puo­lis re­gist­ruo­tas Pa­muc­kuo­se, kur smur­ta­vęs vy­ras į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pri­pū­tė 2,62, o nu­ken­tė­ju­sio­ji jo su­gy­ven­ti­nė – 4,04 pro­mi­lės (sun­kūs gir­tu­mai). Taip pat – Paš­vi­ti­ny­je: vy­rui, pa­kė­lu­siam ran­ką prieš gy­ve­ni­mo drau­gę, nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (2,30 pro­mi­lės) gir­tu­mas, pri­muš­tai mo­te­riai – sun­kus (2,95 pro­mi­lės).

Smur­tau­to­jų ne­su­lai­ko net vie­ša ap­lin­ka. Pak­ruo­jy­je nuo ry­to gir­tas (2,05 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) vy­ras, atė­jęs į par­duo­tu­vę, ku­rio­je dir­bo žmo­na, pri­mu­šė ir ją, ir par­duo­tu­vės va­dy­bi­nin­ką. Mu­šei­ką su­tram­dė po­li­ci­nin­kai.

Vi­si smur­tau­to­jai iš­vež­ti į areš­ti­nes.

Va­gys gro­bia vis­ką

Nuo­ša­lia­me Ge­tau­tų kai­me va­gys nu­siau­bė dvi ne­gy­ve­na­mas so­dy­bas, ku­rias sa­vi­nin­kai nau­do­ja kaip va­sar­na­mius.

Iš vie­nos, nu­plė­šius spy­nas, pa­grob­ta žo­liap­jo­vė, ki­ti daik­tai, ver­ti­na­mi be­veik de­vy­niais šim­tais eu­rų.

Iš ki­tos so­dy­bos na­mo, iš­lau­žus du­ris, pa­vog­ta daik­tų už be­veik du šim­tus eu­rų.

Pet­ra­šiū­nuo­se pri­tai­kius rak­tą, iš vie­tos gy­ven­to­jo ga­ra­žo pa­vog­ta ben­zi­ni­nė žo­liap­jo­vė, mo­to­ri­nis pjūk­las, elekt­ri­nis ga­ląs­tu­vas, ki­ti daik­tai. Ža­la ver­ti­na­ma be­veik tūks­tan­čiu tri­mis šim­tais eu­rų.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas