(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. kovo 17 d.

Ro­za­li­mie­čiai įvyk­dė tra­di­ci­nę mi­si­ją

Ko­vo 10 d. Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai Do­mi­ny­ka Juo­zai­ty­tė (7 kl.) ir Ta­das Gas­pa­ra­vi­čius (10 kl.) bei Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ra­sa Pet­ra­vi­čie­nė lan­kė­si Sei­me. Ro­za­li­mie­čiai at­li­ko kas­me­ti­nę mi­si­ją – iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je paė­mė Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui Al­gir­dui Ra­žaus­kui skir­tą gė­lių puokš­tę. Ko­vo 11-ąją, šven­čiant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, ra­jo­no vi­ce­me­ras Jo­nas Juo­za­pai­tis, ly­di­mas ro­za­li­mie­čių, ją pa­dė­jo ant sig­na­ta­ro ka­po.

Dis­ku­tuo­ta dėl prio­ri­te­tų

Ko­vo 10 d. po­sė­džia­vo Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ri­ma Juo­za­pa­vi­čie­nė). Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Di­ja­na Sa­mui­ty­tė ko­mi­si­jos na­rius in­for­ma­vo, kad iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tams skir­ta 9 tūkst. eu­rų. Ko­mi­si­ja dis­ku­ta­vo apie 2017 m. prio­ri­te­tus, di­džiau­sią vie­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui skir­tą su­mą. Nusp­ręs­ta ne­keis­ti pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo ir pa­lik­ti 435 eu­rų su­mą. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl prio­ri­te­tų nu­spręs­ta priim­ti per sa­vai­tę, ta­čiau ko­mi­si­jos na­riai iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad bū­ti­na ska­tin­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, sa­vi­raiš­ką, kū­ry­biš­ku­mą, pi­lie­tiš­ku­mą, ma­žiau ga­li­my­bių tu­rin­čių, pa­žei­džia­mų ir ki­to­kių sun­ku­mų pa­ti­rian­čių jau­nų žmo­nių ir šei­mų so­cia­li­nę įtrauk­tį, sa­va­no­rys­tę, ug­dy­ti so­cia­li­nius įgū­džius, stip­rin­ti mo­ty­va­ci­ją, bend­ra­dar­bia­vi­mą su kai­mo bend­ruo­me­nė­mis ir ki­to­mis ne­vals­ty­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, taip pat jau­ni­mo vers­lu­mo, ko­mu­ni­ka­ci­jos įgū­džius. Ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­skelb­tas pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­sas.

Veik­los ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­svei­kin­ta Sta­čiū­nų „Vo­lun­gė“

Ko­vo 11 d. Sta­čiū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Vo­lun­gė“ mi­nė­jo veik­los 30-me­tį. Pas­vei­kin­ti sta­čiū­nie­čių ir an­samb­lio da­ly­vių at­vy­ko me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis, me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė, Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė, Ly­gu­mų se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja An­ge­li­ja Els­kie­nė. Me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko pa­dė­kos įteik­tos il­ga­me­tei kul­tū­ros dar­buo­to­jai An­ge­lei Za­vec­kie­nei, taip pat an­samb­lio „Vo­lun­gė“ da­ly­vei Eu­ge­ni­jai Mon­kū­nie­nei. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė pa­dė­kas įtei­kė an­samb­lio va­do­vei Vio­le­tai Ber­no­tie­nei, da­ly­viams: Bro­nei Vai­čiu­lie­nei, Onai Do­mei­kie­nei, Ro­mal­dui Si­ta­vi­čiui, taip pat an­samb­lio sen­bu­vėms: Al­do­nai Bud­rie­nei, Tek­lei Jan­kai­tie­nei, Ire­nai Gied­ri­mie­nei.

Pak­ruo­jo si­na­go­ga ir to­liau trau­kia dė­me­sį

Šią sa­vai­tę lai­dą apie si­na­go­go­je vyk­do­mo pie­ši­nių ir ta­pe­tų res­tau­ra­vi­mo pro­ce­so ypa­tu­mus kū­rė is­to­ri­kas-ar­cheo­lo­gas, žur­na­lis­tas, re­ži­sie­rius Al­gis Kuz­mic­kas. Lai­da „Ats­pin­džiai. Pa­vel­do ko­lek­ci­ja“ trans­liuo­ja­ma per LRT Kul­tū­ros ka­na­lą. Ko­vo 14 d. kū­rė­jas kar­tu su kul­tū­ros pa­vel­do vyr. spe­cia­lis­tu Min­dau­gu Ve­liu­liu su­si­ti­ko su me­ru Sau­liu­mi Ge­giec­ku ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re Eri­ka Ki­žie­ne. Su­si­ti­ki­mo me­tu pa­dis­ku­tuo­ta apie kul­tū­ros pa­vel­dą, jo iš­li­ki­mo są­ly­gas. Pa­sak S. Kuz­mic­ko, Sa­vi­val­dy­bė ei­na tei­sin­gu ke­liu, nes su­tvar­ky­ti ar tvar­ko­mi ob­jek­tai „gy­ve­na“ – juo­se įsi­ku­ria įstai­gos, vyks­ta ren­gi­niai. Kū­rė­ją taip pat do­mi­na ir se­no­sios Pak­ruo­jo gais­ri­nės pa­sta­tas, Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no si­tua­ci­ja. Kai lai­da bus su­kur­ta, pa­si­da­lin­si­me jos nuo­ro­da LRT me­dia­te­ko­je.

Klu­bas „Vi­ta“ su­ren­gė se­mi­na­rą

Ko­vo 14 d. Pak­ruo­jo dia­be­to klu­bas „Vi­ta“ (pir­mi­nin­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė) su­kvie­tė sa­vo na­rius į pasitarimą–seminarą. Vi­si ga­lė­jo pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos at­lik­ti no­ri­mus ty­ri­mus, pri­sta­ty­ti nau­jau­si li­gos gy­dy­mo bū­dai ir ten­den­ci­jos. Klu­bo ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Vil­ma Žu­vi­nin­kie­nė pa­dė­ko­jo klu­bui už pra­smin­gą veik­lą ir įtei­kė kny­gą. Tiek sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja, tiek klu­bo pir­mi­nin­kė pra­ne­šė džiu­gią ži­nią – Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­mas dia­be­ti­nės pė­dos prie­žiū­ros ka­bi­ne­to įren­gi­mas. To­kio ka­bi­ne­to po­rei­kis di­džiu­lis, nes ne­gy­do­ma dia­be­ti­nė pė­da gre­sia ko­jos am­pu­ta­ci­ja.

Tę­sia­si dis­ku­si­jos dėl dvi­na­rės rink­lia­vos

Ko­vo 14 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko po­tvar­kiu MV-57 su­da­ry­ta dar­bo gru­pė to­liau svars­tė vie­ti­nės rink­lia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos klau­si­mus. Dar­bo gru­pės na­riai ieš­ko bend­ro su­ta­ri­mo, ko­kius spren­di­mus, reg­la­men­tuo­jan­čius rink­lia­vą, rei­kia priim­ti. Dau­giau­siai dis­ku­si­jų ky­la dėl ju­ri­di­nių as­me­nų ap­mo­kes­ti­ni­mo, nes iki šiol ga­lio­jo tvar­ka, kad ju­ri­di­nis as­muo ap­mo­kes­ti­na­mas pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių, o nau­jo­ji tvar­ka siū­lo ap­mo­kes­tin­ti ne­kil­no­ja­mo tur­to sa­vi­nin­ką pa­gal tur­to plo­tą. Ma­žiau­siai gin­čų ky­la dėl in­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kų – pa­sto­vio­ji da­lis jiems bū­tų skai­čiuo­ja­ma nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, o kin­ta­mo­ji – nuo kon­tei­ne­rių tū­rio ir iš­ve­ži­mų skai­čiaus. Spren­di­mą dėl dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mo ke­ti­na­ma pa­teik­ti svars­ty­ti ko­vo 30 d. Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Įra­šy­ta Pak­ruo­jo kraš­to mu­zi­kan­tų kū­ry­ba

2016 m. rugp­jū­čio 4–5 d. Pak­ruo­jo ra­jo­ne bu­vo su­reng­ta et­noinst­ru­men­to­lo­gi­nė eks­pe­di­ci­ja. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras, to­kias eks­pe­di­ci­jas kas­met ren­gian­tis vis ki­ta­me ra­jo­ne, per­nai ją su­ren­gė Pak­ruo­jy­je ir Pas­va­ly­je. Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai su­si­ti­ko su vie­tos sa­va­moks­liais mu­zi­kan­tais, rin­ko in­for­ma­ci­ją apie juos, da­rė vaiz­do ir gar­so įra­šus. Ru­de­nį mu­zi­kan­tai kon­cer­ta­vo Vil­niu­je, o ko­vo 15 d. Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Et­ni­nės kul­tū­ros sky­riaus Folk­lo­ro po­sky­rio vyr. spe­cia­lis­tas Arū­nas Lu­nys or­ga­ni­za­vo kom­pak­ti­nės plokš­te­lės įra­šy­mo dar­bus. Gro­jo šie ra­jo­no mu­zi­kan­tai: Jo­nas Zin­ke­vi­čius (ar­mo­ni­ka), Ro­lan­das Se­rei­ka (smui­kas), Gin­tau­tas Gvaz­daus­kas (ar­mo­ni­ka), Ni­jo­lė Žiau­nie­nė (ar­mo­ni­ka), Ge­no­vai­tė Ja­siū­nie­nė (ar­mo­ni­ka), Min­dau­gas Ka­zo­kai­tis ir Ig­nas Va­lio­nis (ar­mo­ni­ka ir smui­kas), ka­pe­la „Lakš­tu­tės“ (Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė, Vil­ma Ja­nic­kie­nė, Da­nu­tė Mai­žiu­vie­nė, Li­di­ja Ja­siu­kai­tie­nė, Ri­ta Po­že­lie­nė). Pak­ruo­jo mu­zi­kan­tų kom­pak­ti­nė plokš­te­lė pa­pil­dys se­ri­ją „Lie­tu­vių liau­dies inst­ru­men­ti­nė mu­zi­ka“. Šio­je ko­lek­ci­jo­je pa­tei­kia­mi ge­riau­si vi­sų re­gio­nų inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos pa­vyz­džiai. Jos iš­lei­džia­mos bend­ra­dar­biau­jant Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros cent­rui su sa­vi­val­dy­bė­mis.

Sei­me – apie ak­tua­lius klau­si­mus

Ko­vo 15 d. me­ras Sau­lius Ge­giec­kas da­ly­va­vo Sei­me vy­ku­sia­me bend­ra­me Eko­no­mi­kos ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tų po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mos ūki­nės veik­los ir vi­daus san­do­rių pro­ble­ma­ti­kos klau­si­mas. Pa­sak me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, bu­vo nau­din­ga su­si­tik­ti su Sei­mo na­riais ir ap­tar­ti tie­sio­giai sa­vi­val­dy­bių veik­lą lie­čian­čius klau­si­mus.

Vyks že­mės ūkio tech­ni­kos tech­ni­nė ap­žiū­ra

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rius nuo ba­lan­džio 3 d. at­liks fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų trak­to­rių, sa­vaei­gių ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų tech­ni­nes ap­žiū­ras. Tiems su­bjek­tams, ku­riems tech­ni­nę ap­žiū­rą at­lik­ti pri­klau­so šiais me­tais, pri­me­na­me, kad trak­to­riai, sa­vaei­gės ma­ši­nos ir jų prie­ka­bos tu­ri bū­ti pa­ruoš­tos taip, kad ati­tik­tų ga­myk­los-ga­min­to­jos, ke­lių eis­mo tai­syk­lių bei sau­gaus eksp­loa­ta­vi­mo rei­ka­la­vi­mus. Ap­žiū­ros me­tu rei­kės pa­teik­ti trak­to­ri­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą, re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą, su­mo­kė­tos vals­ty­bi­nės rink­lia­vos kvi­tą, trans­por­to prie­mo­nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo liu­di­ji­mą. Už trak­to­riaus tech­ni­nę ap­žiū­rą mo­kė­ti 5 eu­rus, už prie­ka­bos – 3. Mo­kė­ti rei­kia Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, įmo­nės ko­das 188659752, įmo­kos ko­das 53065. Taip pat su­mo­kė­ti ga­li­ma Pak­ruo­jo ūki­nin­kų kre­di­to uni­jo­je, Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se, ter­mi­na­luo­se, ban­kuo­se. Jei sa­vi­nin­kas ne­spės pa­ruoš­ti tech­ni­kos pa­gal nu­ro­dy­tą gra­fi­ką, ap­žiū­ra bus at­lie­ka­ma vė­liau. Pa­pil­do­mai rei­kės su­mo­kė­ti 5,7 eu­ro. Be ap­žiū­ros, tech­niš­kai ne­tvar­kin­gos tech­ni­kos, eksp­loa­ta­ci­ja drau­džia­ma. Ap­žiū­rų gra­fi­kas skel­bia­mas www.pa­kruo­jis.lt

Kvie­čia­me pa­mi­nė­ti Že­mės die­ną

Ko­vo 20 d., pir­ma­die­nį, sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė or­ga­ni­zuo­ja tra­di­ci­nį ren­gi­nį – Pa­sau­li­nės Že­mės die­nos mi­nė­ji­mą. Ta pro­ga 11 val. Vie­ny­bės aikš­tė­je įvyks iš­kil­min­ga Že­mės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja.

Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ja šią die­ną ofi­cia­liai įtei­si­no 1971 m. Lie­tu­va, tik at­kū­ru­si Nep­rik­lau­so­my­bę, ga­vo Že­mės vė­lia­vos au­to­riaus Džo­no Ma­ko­ne­lio (John McCon­nell) krei­pi­mą­si, kvie­čian­tį pri­si­jung­ti prie Že­mės glo­bė­jų. 1992 m. Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba-At­ku­ria­ma­sis Sei­mas Pa­sau­li­nę Že­mės die­ną pa­skel­bė at­min­ti­na die­na. Tai vie­na svar­biau­sių ir gra­žiau­sių ap­lin­ko­sau­gos šven­čių Lie­tu­vo­je. Šio­mis die­no­mis atei­na pa­va­sa­rio ly­gia­die­nis. Že­mės die­na iš­reiš­kia vi­so pa­sau­lio žmo­nių no­rą iš­sau­go­ti tai, kas vi­siems mums svar­biau­sia: šva­rų orą, van­de­nį, dir­vo­že­mį, gy­vą­ją gam­tą.

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />