(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. kovo 17 d.

Ro­za­li­mie­čiai įvyk­dė tra­di­ci­nę mi­si­ją

Ko­vo 10 d. Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai Do­mi­ny­ka Juo­zai­ty­tė (7 kl.) ir Ta­das Gas­pa­ra­vi­čius (10 kl.) bei Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ra­sa Pet­ra­vi­čie­nė lan­kė­si Sei­me. Ro­za­li­mie­čiai at­li­ko kas­me­ti­nę mi­si­ją – iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je paė­mė Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui Al­gir­dui Ra­žaus­kui skir­tą gė­lių puokš­tę. Ko­vo 11-ąją, šven­čiant Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, ra­jo­no vi­ce­me­ras Jo­nas Juo­za­pai­tis, ly­di­mas ro­za­li­mie­čių, ją pa­dė­jo ant sig­na­ta­ro ka­po.

Dis­ku­tuo­ta dėl prio­ri­te­tų

Ko­vo 10 d. po­sė­džia­vo Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja (ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ri­ma Juo­za­pa­vi­čie­nė). Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Di­ja­na Sa­mui­ty­tė ko­mi­si­jos na­rius in­for­ma­vo, kad iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tams skir­ta 9 tūkst. eu­rų. Ko­mi­si­ja dis­ku­ta­vo apie 2017 m. prio­ri­te­tus, di­džiau­sią vie­no pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui skir­tą su­mą. Nusp­ręs­ta ne­keis­ti pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo ir pa­lik­ti 435 eu­rų su­mą. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl prio­ri­te­tų nu­spręs­ta priim­ti per sa­vai­tę, ta­čiau ko­mi­si­jos na­riai iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad bū­ti­na ska­tin­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, sa­vi­raiš­ką, kū­ry­biš­ku­mą, pi­lie­tiš­ku­mą, ma­žiau ga­li­my­bių tu­rin­čių, pa­žei­džia­mų ir ki­to­kių sun­ku­mų pa­ti­rian­čių jau­nų žmo­nių ir šei­mų so­cia­li­nę įtrauk­tį, sa­va­no­rys­tę, ug­dy­ti so­cia­li­nius įgū­džius, stip­rin­ti mo­ty­va­ci­ją, bend­ra­dar­bia­vi­mą su kai­mo bend­ruo­me­nė­mis ir ki­to­mis ne­vals­ty­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, taip pat jau­ni­mo vers­lu­mo, ko­mu­ni­ka­ci­jos įgū­džius. Ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­skelb­tas pro­jek­tų at­ran­kos kon­kur­sas.

Veik­los ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­svei­kin­ta Sta­čiū­nų „Vo­lun­gė“

Ko­vo 11 d. Sta­čiū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Vo­lun­gė“ mi­nė­jo veik­los 30-me­tį. Pas­vei­kin­ti sta­čiū­nie­čių ir an­samb­lio da­ly­vių at­vy­ko me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis, me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė, Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė, Ly­gu­mų se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja An­ge­li­ja Els­kie­nė. Me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko pa­dė­kos įteik­tos il­ga­me­tei kul­tū­ros dar­buo­to­jai An­ge­lei Za­vec­kie­nei, taip pat an­samb­lio „Vo­lun­gė“ da­ly­vei Eu­ge­ni­jai Mon­kū­nie­nei. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė pa­dė­kas įtei­kė an­samb­lio va­do­vei Vio­le­tai Ber­no­tie­nei, da­ly­viams: Bro­nei Vai­čiu­lie­nei, Onai Do­mei­kie­nei, Ro­mal­dui Si­ta­vi­čiui, taip pat an­samb­lio sen­bu­vėms: Al­do­nai Bud­rie­nei, Tek­lei Jan­kai­tie­nei, Ire­nai Gied­ri­mie­nei.

Pak­ruo­jo si­na­go­ga ir to­liau trau­kia dė­me­sį

Šią sa­vai­tę lai­dą apie si­na­go­go­je vyk­do­mo pie­ši­nių ir ta­pe­tų res­tau­ra­vi­mo pro­ce­so ypa­tu­mus kū­rė is­to­ri­kas-ar­cheo­lo­gas, žur­na­lis­tas, re­ži­sie­rius Al­gis Kuz­mic­kas. Lai­da „Ats­pin­džiai. Pa­vel­do ko­lek­ci­ja“ trans­liuo­ja­ma per LRT Kul­tū­ros ka­na­lą. Ko­vo 14 d. kū­rė­jas kar­tu su kul­tū­ros pa­vel­do vyr. spe­cia­lis­tu Min­dau­gu Ve­liu­liu su­si­ti­ko su me­ru Sau­liu­mi Ge­giec­ku ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­re Eri­ka Ki­žie­ne. Su­si­ti­ki­mo me­tu pa­dis­ku­tuo­ta apie kul­tū­ros pa­vel­dą, jo iš­li­ki­mo są­ly­gas. Pa­sak S. Kuz­mic­ko, Sa­vi­val­dy­bė ei­na tei­sin­gu ke­liu, nes su­tvar­ky­ti ar tvar­ko­mi ob­jek­tai „gy­ve­na“ – juo­se įsi­ku­ria įstai­gos, vyks­ta ren­gi­niai. Kū­rė­ją taip pat do­mi­na ir se­no­sios Pak­ruo­jo gais­ri­nės pa­sta­tas, Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no si­tua­ci­ja. Kai lai­da bus su­kur­ta, pa­si­da­lin­si­me jos nuo­ro­da LRT me­dia­te­ko­je.

Klu­bas „Vi­ta“ su­ren­gė se­mi­na­rą

Ko­vo 14 d. Pak­ruo­jo dia­be­to klu­bas „Vi­ta“ (pir­mi­nin­kė Ade­lė Do­bi­lie­nė) su­kvie­tė sa­vo na­rius į pasitarimą–seminarą. Vi­si ga­lė­jo pa­si­tik­rin­ti gliu­ko­zės kie­kį krau­jy­je, bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos at­lik­ti no­ri­mus ty­ri­mus, pri­sta­ty­ti nau­jau­si li­gos gy­dy­mo bū­dai ir ten­den­ci­jos. Klu­bo ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Vil­ma Žu­vi­nin­kie­nė pa­dė­ko­jo klu­bui už pra­smin­gą veik­lą ir įtei­kė kny­gą. Tiek sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja, tiek klu­bo pir­mi­nin­kė pra­ne­šė džiu­gią ži­nią – Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šo­mis bus fi­nan­suo­ja­mas dia­be­ti­nės pė­dos prie­žiū­ros ka­bi­ne­to įren­gi­mas. To­kio ka­bi­ne­to po­rei­kis di­džiu­lis, nes ne­gy­do­ma dia­be­ti­nė pė­da gre­sia ko­jos am­pu­ta­ci­ja.

Tę­sia­si dis­ku­si­jos dėl dvi­na­rės rink­lia­vos

Ko­vo 14 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko po­tvar­kiu MV-57 su­da­ry­ta dar­bo gru­pė to­liau svars­tė vie­ti­nės rink­lia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos klau­si­mus. Dar­bo gru­pės na­riai ieš­ko bend­ro su­ta­ri­mo, ko­kius spren­di­mus, reg­la­men­tuo­jan­čius rink­lia­vą, rei­kia priim­ti. Dau­giau­siai dis­ku­si­jų ky­la dėl ju­ri­di­nių as­me­nų ap­mo­kes­ti­ni­mo, nes iki šiol ga­lio­jo tvar­ka, kad ju­ri­di­nis as­muo ap­mo­kes­ti­na­mas pa­gal dar­buo­to­jų skai­čių, o nau­jo­ji tvar­ka siū­lo ap­mo­kes­tin­ti ne­kil­no­ja­mo tur­to sa­vi­nin­ką pa­gal tur­to plo­tą. Ma­žiau­siai gin­čų ky­la dėl in­di­vi­dua­lių val­dų sa­vi­nin­kų – pa­sto­vio­ji da­lis jiems bū­tų skai­čiuo­ja­ma nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus, o kin­ta­mo­ji – nuo kon­tei­ne­rių tū­rio ir iš­ve­ži­mų skai­čiaus. Spren­di­mą dėl dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mo ke­ti­na­ma pa­teik­ti svars­ty­ti ko­vo 30 d. Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Įra­šy­ta Pak­ruo­jo kraš­to mu­zi­kan­tų kū­ry­ba

2016 m. rugp­jū­čio 4–5 d. Pak­ruo­jo ra­jo­ne bu­vo su­reng­ta et­noinst­ru­men­to­lo­gi­nė eks­pe­di­ci­ja. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras, to­kias eks­pe­di­ci­jas kas­met ren­gian­tis vis ki­ta­me ra­jo­ne, per­nai ją su­ren­gė Pak­ruo­jy­je ir Pas­va­ly­je. Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai su­si­ti­ko su vie­tos sa­va­moks­liais mu­zi­kan­tais, rin­ko in­for­ma­ci­ją apie juos, da­rė vaiz­do ir gar­so įra­šus. Ru­de­nį mu­zi­kan­tai kon­cer­ta­vo Vil­niu­je, o ko­vo 15 d. Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Et­ni­nės kul­tū­ros sky­riaus Folk­lo­ro po­sky­rio vyr. spe­cia­lis­tas Arū­nas Lu­nys or­ga­ni­za­vo kom­pak­ti­nės plokš­te­lės įra­šy­mo dar­bus. Gro­jo šie ra­jo­no mu­zi­kan­tai: Jo­nas Zin­ke­vi­čius (ar­mo­ni­ka), Ro­lan­das Se­rei­ka (smui­kas), Gin­tau­tas Gvaz­daus­kas (ar­mo­ni­ka), Ni­jo­lė Žiau­nie­nė (ar­mo­ni­ka), Ge­no­vai­tė Ja­siū­nie­nė (ar­mo­ni­ka), Min­dau­gas Ka­zo­kai­tis ir Ig­nas Va­lio­nis (ar­mo­ni­ka ir smui­kas), ka­pe­la „Lakš­tu­tės“ (Vi­ta­li­ja Va­rei­kie­nė, Vil­ma Ja­nic­kie­nė, Da­nu­tė Mai­žiu­vie­nė, Li­di­ja Ja­siu­kai­tie­nė, Ri­ta Po­že­lie­nė). Pak­ruo­jo mu­zi­kan­tų kom­pak­ti­nė plokš­te­lė pa­pil­dys se­ri­ją „Lie­tu­vių liau­dies inst­ru­men­ti­nė mu­zi­ka“. Šio­je ko­lek­ci­jo­je pa­tei­kia­mi ge­riau­si vi­sų re­gio­nų inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos pa­vyz­džiai. Jos iš­lei­džia­mos bend­ra­dar­biau­jant Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros cent­rui su sa­vi­val­dy­bė­mis.

Sei­me – apie ak­tua­lius klau­si­mus

Ko­vo 15 d. me­ras Sau­lius Ge­giec­kas da­ly­va­vo Sei­me vy­ku­sia­me bend­ra­me Eko­no­mi­kos ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tų po­sė­dy­je, ku­ria­me bu­vo svars­to­mas sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mos ūki­nės veik­los ir vi­daus san­do­rių pro­ble­ma­ti­kos klau­si­mas. Pa­sak me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, bu­vo nau­din­ga su­si­tik­ti su Sei­mo na­riais ir ap­tar­ti tie­sio­giai sa­vi­val­dy­bių veik­lą lie­čian­čius klau­si­mus.

Vyks že­mės ūkio tech­ni­kos tech­ni­nė ap­žiū­ra

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rius nuo ba­lan­džio 3 d. at­liks fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų trak­to­rių, sa­vaei­gių ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų tech­ni­nes ap­žiū­ras. Tiems su­bjek­tams, ku­riems tech­ni­nę ap­žiū­rą at­lik­ti pri­klau­so šiais me­tais, pri­me­na­me, kad trak­to­riai, sa­vaei­gės ma­ši­nos ir jų prie­ka­bos tu­ri bū­ti pa­ruoš­tos taip, kad ati­tik­tų ga­myk­los-ga­min­to­jos, ke­lių eis­mo tai­syk­lių bei sau­gaus eksp­loa­ta­vi­mo rei­ka­la­vi­mus. Ap­žiū­ros me­tu rei­kės pa­teik­ti trak­to­ri­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą, re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą, su­mo­kė­tos vals­ty­bi­nės rink­lia­vos kvi­tą, trans­por­to prie­mo­nės ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo liu­di­ji­mą. Už trak­to­riaus tech­ni­nę ap­žiū­rą mo­kė­ti 5 eu­rus, už prie­ka­bos – 3. Mo­kė­ti rei­kia Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, įmo­nės ko­das 188659752, įmo­kos ko­das 53065. Taip pat su­mo­kė­ti ga­li­ma Pak­ruo­jo ūki­nin­kų kre­di­to uni­jo­je, Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se, ter­mi­na­luo­se, ban­kuo­se. Jei sa­vi­nin­kas ne­spės pa­ruoš­ti tech­ni­kos pa­gal nu­ro­dy­tą gra­fi­ką, ap­žiū­ra bus at­lie­ka­ma vė­liau. Pa­pil­do­mai rei­kės su­mo­kė­ti 5,7 eu­ro. Be ap­žiū­ros, tech­niš­kai ne­tvar­kin­gos tech­ni­kos, eksp­loa­ta­ci­ja drau­džia­ma. Ap­žiū­rų gra­fi­kas skel­bia­mas www.pa­kruo­jis.lt

Kvie­čia­me pa­mi­nė­ti Že­mės die­ną

Ko­vo 20 d., pir­ma­die­nį, sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė or­ga­ni­zuo­ja tra­di­ci­nį ren­gi­nį – Pa­sau­li­nės Že­mės die­nos mi­nė­ji­mą. Ta pro­ga 11 val. Vie­ny­bės aikš­tė­je įvyks iš­kil­min­ga Že­mės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja.

Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ja šią die­ną ofi­cia­liai įtei­si­no 1971 m. Lie­tu­va, tik at­kū­ru­si Nep­rik­lau­so­my­bę, ga­vo Že­mės vė­lia­vos au­to­riaus Džo­no Ma­ko­ne­lio (John McCon­nell) krei­pi­mą­si, kvie­čian­tį pri­si­jung­ti prie Že­mės glo­bė­jų. 1992 m. Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba-At­ku­ria­ma­sis Sei­mas Pa­sau­li­nę Že­mės die­ną pa­skel­bė at­min­ti­na die­na. Tai vie­na svar­biau­sių ir gra­žiau­sių ap­lin­ko­sau­gos šven­čių Lie­tu­vo­je. Šio­mis die­no­mis atei­na pa­va­sa­rio ly­gia­die­nis. Že­mės die­na iš­reiš­kia vi­so pa­sau­lio žmo­nių no­rą iš­sau­go­ti tai, kas vi­siems mums svar­biau­sia: šva­rų orą, van­de­nį, dir­vo­že­mį, gy­vą­ją gam­tą.

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas