(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Pakruojo rajone

Pakruojo rajone uždaromi atliekų priėmimo punktai, naikinamos konteinerinės aikštelės

2017 m. kovo 17 d.

VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras in­for­muo­ja, kad Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­de­da­mi Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo, ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų už­da­ry­mo dar­bai bei nai­ki­na­mos Pak­ruo­jo ra­jo­no kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.

Su­tei­kus gy­ven­to­jams in­di­vi­dua­lias at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo prie­mo­nes, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, nai­ki­na­mos kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, esan­čios Guos­ta­ga­lio, Bal­sių, Bar­diš­kių, Me­di­ko­nių, Pa­mū­šio, Plau­čiš­kių, Sta­čiū­nų, Šu­kio­nių, Ūde­kų, De­ge­sių ir Jo­va­rų gy­ven­vie­tė­se.

Šiau­lių re­gio­ne 2017-2018 me­tais, įgy­ven­di­nus pro­jek­tą „Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rū­šiuo­ja­mo­jo su­rin­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Šiau­lių re­gio­ne“, bus už­da­ro­mos kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, esan­čios Lin­ku­vos, Pet­ra­šiū­nų, Paš­vi­ti­nio, Pak­ruo­jo se­na­mies­čio ir nau­ja­mies­čio, Pak­ruo­jo kai­mo gy­ven­vie­tė­se. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu, pa­gal Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvir­tin­tą ko­lek­ty­vi­nių miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, ant­ri­nių ža­lia­vų, pa­kuo­tės at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių iš­dės­ty­mo sche­mą, Pak­ruo­jo ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma įreng­ti 40 kon­tei­ne­rių aikš­te­lių bei nu­ma­ty­ta įreng­ti di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę Pak­ruo­jo mies­te.

In­for­muo­ja­me, kad už­da­rius Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tus, di­de­lių ga­ba­ri­tų, bui­ti­nio re­mon­to, me­die­nos, teks­ti­lės, elekt­ro­ni­kos, pa­vo­jin­gas at­lie­kas bei ant­ri­nes ža­lia­vas gy­ven­to­jai pri­va­lo vež­ti į Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­tą, esan­tį Kuo­siš­kių kai­me ar­ba į Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, esan­čią Alek­nai­čių kai­me, Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je.

Pri­me­na­me, kad už­da­ry­tuo­se at­lie­kų priė­mi­mo punk­tuo­se ir pa­nai­kin­to­se kon­tei­ne­rių aikš­te­lių vie­to­se at­lie­kas ša­lin­ti drau­džia­ma.

Užs. Nr. 346072

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (23)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />