(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojo rajone uždaromi atliekų priėmimo punktai, naikinamos konteinerinės aikštelės

2017 m. kovo 17 d.

VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras in­for­muo­ja, kad Pak­ruo­jo ra­jo­ne pra­de­da­mi Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo, ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų už­da­ry­mo dar­bai bei nai­ki­na­mos Pak­ruo­jo ra­jo­no kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės.

Su­tei­kus gy­ven­to­jams in­di­vi­dua­lias at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo prie­mo­nes, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, nai­ki­na­mos kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, esan­čios Guos­ta­ga­lio, Bal­sių, Bar­diš­kių, Me­di­ko­nių, Pa­mū­šio, Plau­čiš­kių, Sta­čiū­nų, Šu­kio­nių, Ūde­kų, De­ge­sių ir Jo­va­rų gy­ven­vie­tė­se.

Šiau­lių re­gio­ne 2017-2018 me­tais, įgy­ven­di­nus pro­jek­tą „Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų rū­šiuo­ja­mo­jo su­rin­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Šiau­lių re­gio­ne“, bus už­da­ro­mos kon­tei­ne­ri­nės at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lės, esan­čios Lin­ku­vos, Pet­ra­šiū­nų, Paš­vi­ti­nio, Pak­ruo­jo se­na­mies­čio ir nau­ja­mies­čio, Pak­ruo­jo kai­mo gy­ven­vie­tė­se. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu, pa­gal Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvir­tin­tą ko­lek­ty­vi­nių miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų, ant­ri­nių ža­lia­vų, pa­kuo­tės at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių iš­dės­ty­mo sche­mą, Pak­ruo­jo ra­jo­ne pla­nuo­ja­ma įreng­ti 40 kon­tei­ne­rių aikš­te­lių bei nu­ma­ty­ta įreng­ti di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę Pak­ruo­jo mies­te.

In­for­muo­ja­me, kad už­da­rius Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jų at­lie­kų priė­mi­mo punk­tus, di­de­lių ga­ba­ri­tų, bui­ti­nio re­mon­to, me­die­nos, teks­ti­lės, elekt­ro­ni­kos, pa­vo­jin­gas at­lie­kas bei ant­ri­nes ža­lia­vas gy­ven­to­jai pri­va­lo vež­ti į Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­tą, esan­tį Kuo­siš­kių kai­me ar­ba į Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, esan­čią Alek­nai­čių kai­me, Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je.

Pri­me­na­me, kad už­da­ry­tuo­se at­lie­kų priė­mi­mo punk­tuo­se ir pa­nai­kin­to­se kon­tei­ne­rių aikš­te­lių vie­to­se at­lie­kas ša­lin­ti drau­džia­ma.

Užs. Nr. 346072

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas