(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. kovo 17 d.

KREP­ŠI­NIS. Šią sa­vai­tę Na­tu­ral phar­ma­ceu­ti­cals – Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te B di­vi­zio­ne run­ty­niau­jan­tis „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ pra­dė­jo at­kren­ta­mą­sias ko­vas su Kau­no krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Snai­pe­riu“.

Pas­ta­ro­ji ko­man­da re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne var­žė­si B di­vi­zio­no Vi­du­rio Lie­tu­vos gru­pė­je ir užė­mė ket­vir­tą­ją vie­tą. Tuo tar­pu pa­kruo­jie­čiai, pra­lai­mė­ję pa­sku­ti­nią­sias re­gu­lia­rio­jo se­zo­no var­žy­bas „Rad­vi­liš­kio-ŠSPC“ eki­pai re­zul­ta­tu 78:84, li­ko ant­ri Že­mai­ti­jos gru­pė­je.

JĖ­GOS TRI­KO­VĖ. Da­ni­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te Lie­tu­vai at­sto­va­vu­si spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ at­sto­vė Do­lo­ra Ra­ma­naus­kai­tė iš­ko­vo­jo ma­žą­jį bron­zos me­da­lį pri­tū­pi­mo veiks­me. Mer­gi­na pa­ge­ri­no ir tris sau pa­čiai pri­klau­san­čius Lie­tu­vos re­kor­dus.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Tra­di­ci­nia­me bė­gi­me „Obe­lis­kas A.Kul­vie­čiui – Jo­na­va“, skir­ta­me Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, kar­tu su ša­lies leng­vaat­le­čiais ir NA­TO ka­riais iš JAV, Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Vo­kie­ti­jos var­žė­si ir Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ at­sto­vai.

Pag­rin­di­nį 15 ki­lo­met­rų nuo­to­lį Ai­vi­das Bal­čiū­nas įvei­kė try­lik­tas sa­vo am­žiaus gru­pė­je. Vir­gi­ni­jus Lik­pet­ris bu­vo sep­ty­nio­lik­tas, Vy­tau­tas Auk­se­lis – sep­ty­nias­de­šimt aš­tun­tas, o Vy­tau­tas Že­mė­tis – aš­tun­tas.

3,4 ki­lo­met­ro bė­gi­me Ra­sa Ka­na­pec­kie­nė sa­vo am­žiaus gru­pė­je fi­ni­ša­vo šeš­ta, o Ju­lius Poš­kus li­ko tri­de­šim­tas.

* Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos už­da­rų pa­tal­pų ve­te­ra­nų žie­mos čem­pio­na­te bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ at­sto­vai Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė ir Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis iš­ko­vo­jo tris me­da­lius.

Ra­mu­nė ta­po ša­lies čem­pio­ne tri­jų ki­lo­met­rų bė­gi­me mo­te­rų gru­pė­je.

Kęs­tu­tis 400 met­rų nu­bė­go ant­ras, o tri­jų ki­lo­met­rų bė­gi­me lai­mė­jo bron­zos me­da­lį.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ ar­chy­vo nuo­tr.

Da­ni­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te pa­kruo­jie­tė Do­lo­ra Ra­ma­naus­kai­tė ne tik pel­nė me­da­lį, bet ir pa­ge­ri­no sa­vo anks­čiau pa­siek­tus re­kor­dus.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas