(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Trys dešimtmečiai „Volungės“ dainų

2017 m. kovo 17 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Sta­čiū­nų et­nog­ra­fi­nis an­samb­lis „Vo­lun­gė“ mi­nė­jo kū­ry­bi­nės veik­los tris­de­šimt­me­tį. Šven­tė su­kvie­tė ir bū­rį bu­vu­sių ko­lek­ty­vo na­rių – tiek il­gaam­žių, tiek tų, ku­rie liau­diš­kas dai­nas skar­de­no, ra­te­lius su­ko prieš de­šimt­me­čius, dar bū­da­mi moks­lei­viai.

janina@skrastas.lt

An­samb­lis, su­jun­gęs kar­tas

Šven­tei skir­to­je pro­gra­mo­je kon­cer­ta­vo at­si­nau­ji­nu­si „Vo­lun­gė“ – ir suau­gu­sie­ji dai­ni­nin­kai, ir moks­lei­vių gru­pė, va­di­na­ma „pie­me­nė­liais“. O jiems plo­jo žiū­ro­vų sa­lė­je sė­din­tys bu­vę an­samb­lio na­riai – ži­la­gal­vės sen­jo­ros, „an­dai­nykš­čiai pie­me­nė­liai“, da­bar jau tris­de­šimt­me­čiai ar ke­tu­rias­de­šimt­me­čiai.

An­samb­lio įkū­rė­ja bei bu­vu­si va­do­vė An­ge­lė Za­vec­kie­nė ir Sta­čiū­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cent­ro me­no va­do­vas Ro­mal­das Si­ta­vi­čius pri­mi­nė ko­lek­ty­vo is­to­ri­ją. Skai­čiuo­ta, jog et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio veik­lo­je da­ly­va­vo apie šim­tą žmo­nių, iš­ti­ki­miau­sios dai­ni­nin­kės sce­no­je pra­lei­do po ke­lio­li­ka ar dau­giau me­tų. „Vo­lun­gę“ ri­kiuo­ja jau šeš­ta va­do­vė.

Išs­kir­ti­nis an­samb­lio bruo­žas – sta­čiū­nie­čiai at­lie­ka sa­vo kraš­to dai­nas, ku­rias prieš dau­ge­lį me­tų iš­gir­do iš apy­lin­kė­se gy­ve­nu­sių pa­tei­kė­jų.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­ko­mis už nuo­pel­nus sa­vi­veik­lai ir kraš­to et­ni­nei kul­tū­rai ap­do­va­no­tos An­ge­lė Za­vec­kie­nė ir Eu­ge­ni­ja Mon­kū­nie­nė, Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus pa­dė­kos – Bro­nei Vai­čiu­lie­nei, Onai Do­mei­kie­nei ir Ro­mal­dui Si­ta­vi­čiui.

Do­va­nos skir­tos ko­lek­ty­vo sen­bu­vėms, jau pa­li­ku­sioms sce­ną – Tek­lei Jan­kai­tie­nei, Ire­nai Gied­ri­mie­nei ir Al­do­nai Bud­rie­nei.

„Vo­lun­gė“ – At­gi­mi­mo bend­raam­žė

Mi­nė­ti veik­los ju­bi­lie­jų per Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo šven­tę „Vo­lun­gės“ sa­vi­veik­li­nin­kai pa­si­rin­ko neat­si­tik­ti­nai. Ko­lek­ty­vas su­si­kū­rė kaip tik tuo me­tu, kai Lie­tu­vo­je ėmė kal­tis pir­mie­ji At­gi­mi­mo dai­gai, o vi­suo­me­nė at­si­grę­žė į sa­vo šak­nis, su­si­do­mė­jo et­ni­ne kul­tū­ra.

At­gi­mi­mo iš­va­ka­rė­se kul­tū­ros spe­cia­lis­te pra­dė­ju­si dirb­ti An­ge­lė Za­vec­kie­nė su­kvie­tė į an­samb­lį dai­nin­gas Sta­čiū­nų ir ap­lin­ki­nių kai­mų mo­te­ris. Į pir­mą­sias re­pe­ti­ci­jas atė­jo Tek­lė Jan­kai­tie­nė, Va­le­ri­ja Mi­siū­nai­tė, Ge­nu­tė Ab­ro­ma­vi­čie­nė, Pra­ni­na Pup­lins­kie­nė, Va­le­ri­ja Ka­ni­šaus­kie­nė ir Ona Gu­taus­kie­nė. Iš ko­lek­ty­vo pra­di­nin­kių be­li­ku­si tik prie de­vin­tos de­šim­ties ar­tė­jan­ti T. Jan­kai­tie­nė – ki­tas jau iš­si­ve­dė Am­ži­ny­bė.

„Ko­lek­ty­vas grei­tai au­go. Be­veik dvi de­šim­tys bal­sin­gų dai­ni­nin­kų ženg­da­vo į sce­ną! Kaip su­kda­vo­si mū­sų šo­kė­jai – an­samb­lio kles­tė­ji­mo lai­kais jų bu­vo še­šios po­ros. O kol gy­va­vo Sta­čiū­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la – tu­rė­jo­me vai­kų et­nog­ra­fi­nį an­samb­lį, pa­si­ro­dy­da­vu­sį ir kar­tu su suau­gu­siais, ir ver­tin­tą kaip at­ski­rą ko­lek­ty­vą. Švie­sios at­min­ties et­no­kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas Ka­zi­mie­ras Ka­li­ba­tas, iš­gir­dęs to me­to mū­sų „pie­me­nė­lius“, pa­sa­kė, kad jie ver­ti kon­cer­tuo­ti di­de­lėms au­di­to­ri­joms. Taip jau­nie­ji sta­čiū­nie­čiai ta­po fes­ti­va­lio „Skam­ba skam­ba kank­liai“ da­ly­viais. O pa­si­ro­dy­mai folk­lo­ro šven­tė­je „Žiem­ga­la“ jiems bu­vo ta­pę įpras­tais. Bet ma­žė­jant moks­lei­vių, už­si­da­rius mo­kyk­lai, iš „pie­me­nė­lių“ be­li­ko „Vo­lun­gės“ vai­kų gru­pė. Da­bar jo­je – aš­tuo­ni moks­lei­viai“, – sa­ko A. Za­vec­kie­nė.

Veik­lą pra­dė­ję kar­tu su At­gi­mi­mu, sta­čiū­nie­čiai il­gai neieš­ko­jo pa­va­di­ni­mo sa­vo ko­lek­ty­vui.

„Mes ne­bu­vom to­kie gar­sūs, ži­no­mi net Eu­ro­po­je, kaip folk­lo­ro an­samb­liai „Lin­ka­va“, „Pa­mū­šis“, „Žiem­ga­la“. Var­dą ėmė­mės rink­ti, kai an­samb­liui ar­tė­jo dvi­de­šimt­penk­me­tis. Pa­si­rin­kom vo­lun­gę – kuk­lų mū­sų kraš­to paukš­te­lį, gie­dan­tį ne­la­bai gar­sias, bet dū­šiai mie­las gies­me­les“, – pri­si­mi­nė A. Za­vec­kie­nė.

Į sce­ną ne­lei­džia tik svei­ka­ta

Vie­na il­giau­siai „Vo­lun­gė­je“ dai­na­vu­sių sa­vi­veik­li­nin­kių Al­do­na Bud­rie­nė sce­ną pa­li­ko prieš tre­je­tą me­tų.

„Su­silp­nė­jo svei­ka­ta, pa­ty­riau ke­lias ope­ra­ci­jas – jau ne­be­ga­liu dai­nuo­ti... Nuė­jus į kon­cer­tus tik kaip klau­sy­to­jai, liūd­na, net verk­ti no­ri­si... Sen­bu­vės ir iš­si­skirs­tė­me dėl am­žiaus, svei­ka­tos bė­dų. Te­be­bū­čiau stip­ri – nie­kas na­muo­se neuž­tu­rė­tų,"– sa­ko il­ga­me­tė an­samb­lio da­ly­vė.

Al­do­na į ko­lek­ty­vą atė­jo kiek vė­liau, nei pir­mo­sios dai­ni­nin­kės. Nuo moks­lei­viš­kų me­tų įvai­riuo­se an­samb­liuo­se dai­na­vu­sią mo­te­rį, paau­gi­nu­sią vai­kus, pa­kal­bi­no kai­my­nė: tu­ri to­kį gra­žų bal­są, Al­dut, eik dai­nuo­ti... Kaip atė­jo Al­do­na į re­pe­ti­ci­ją – taip ir li­ko an­samb­ly­je dau­giau nei dvi de­šim­tis me­tų. Ne tik už­ves­da­vo dai­nas, bet ir pa­sa­ko­ji­mus po­rin­da­vo. At­si­va­di­no į ko­lek­ty­vą ki­tas dai­nin­gas kai­my­nes. An­samb­ly­je dai­na­vo, šo­ko šei­mos.

A. Bud­rie­nė me­na, jog et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio na­riai bu­vo bend­ra­min­čiai – kar­tu pla­nuo­da­vo pro­gra­mą, lan­ky­da­vo liau­dies dai­nas pri­si­me­nan­čius apy­lin­kių sen­jo­rus ir už­ra­ši­nė­da­vo, mo­ky­da­vo­si iš jų.

„Vo­lun­gė“ su me­tais kei­čia­si – ge­rai, kad į mū­sų, pa­si­trau­ku­sių vie­tas, atei­na jau­nes­ni dai­ni­nin­kai. Ir re­per­tua­ras ki­toks – jie jau nau­jes­nių dai­nų pri­si­rin­kę“, – ly­gi­na il­ga­me­tė sa­vi­veik­li­nin­kė.

Re­na­tos BUD­RIE­NĖS nuo­tr.

„Vo­lun­gė“ dai­nuo­ja tris de­šim­tis me­tų.

Ko­lek­ty­vo sen­bu­vės (iš kai­rės) Al­do­na Bud­rie­nė ir Tek­lė Jan­kai­tie­nė – jau pa­li­ku­sios sce­ną.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas