(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. kovo 17 d.

Do­va­no­tos kny­gos – pa­slau­gų cent­ro bib­lio­te­kė­lei

Žei­me­lie­čiai jau ren­ka ant­rą kny­gų do­va­ną – per­skai­ty­tą gro­ži­nę li­te­ra­tū­rą Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro gy­ven­to­jams. Pir­mo­ji to­kia do­va­na – 300 žei­me­lie­čių kny­gų šios įstai­gos žmo­nes pa­sie­kė dar prieš ko­vo 11-ąją.

Lin­ku­vos se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė sa­ko, jog toks su­ma­ny­mas ki­lo po vieš­na­gės šio­je įstai­go­je at­vi­rų du­rų die­nos ren­gi­ny­je. „Pa­ma­čiau, kad gy­ven­to­jai sa­vo kam­ba­riuo­se tu­ri kny­gų, bet jos la­bai „su­skai­ty­tos“. Pa­si­do­mė­ju­si di­rek­to­rės R. Bal­čy­tės su­ži­no­jau, kad čia gy­ve­nan­tie­ji mėgs­ta skai­ty­ti, ta­čiau įstai­ga kny­gų tu­ri ma­žai“.

Grį­žu­si į Žei­me­lį, se­niū­nė skam­bi­no į mies­te­ly­je esan­čias įstai­gas, pra­šė dar­buo­to­jus do­va­no­ti per­skai­ty­tų kny­gų Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rui. Net­ru­kus bu­vo su­rink­ta 300 gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros lei­di­nių ir iš­vež­ta į Lin­ku­vą.

Iš tu­rė­tų­jų ir žei­me­lie­čių do­va­no­tų­jų kny­gų su­kur­ta bib­lio­te­kė­lė, ku­rią nu­spręs­ta įkur­din­ti Cent­rui pri­klau­san­čiuo­se sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se. Šiuo me­tu žei­me­lie­čiai vėl yra su­rin­kę apie 80 kny­gų. Šią do­va­ną, dar kiek pa­pil­dę, ke­ti­na vėl nu­ga­ben­ti Lin­ku­vos So­cia­li­nio pa­slau­gų cent­ro gy­ven­to­jams.

„Dar­bai pra­si­de­da, as­fal­tas bus“

Sta­čiū­nuo­se gy­ve­nan­čios pe­da­go­gės Jo­lan­tos Gu­taus­kie­nės pa­ra­gin­ti kai­mo žmo­nės kil­ti į ko­vą už tei­sę tu­rė­ti as­fal­tuo­tą ke­lią šian­dien jau džiau­gia­si: žvyr­ke­lio nuo De­gu­čių iki as­fal­to link Rad­vi­liš­kio as­fal­ta­vi­mo dar­bai pra­si­dė­jo.

Mo­ky­to­ja J.Gu­taus­kie­nė ir Sta­čiū­nų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė An­ge­lė Za­vec­kie­nė dėl duo­bė­to ir sun­kiai iš­va­žiuo­ja­mo žvyr­ke­lio už­per­nai va­žia­vo į Sei­mą, su­si­ti­ko su Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vu, kad įro­dy­tų, jog bū­ti­niau­siu as­fal­tuo­ti yra ne ke­lias nuo Sta­čiū­nų pro Pet­rai­čių tven­ki­nį, bet per Ku­tai­čius, Pa­vėz­gius, Kauks­nu­jus. Nes šis ne­be­pa­tai­so­mai nu­dė­vė­tas žvyr­ke­lis – gy­vy­biš­kai svar­bus ne tik Sta­čiū­nų, bet ir ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jams.

„Na, mie­lie­ji, tu­ri­me prie­žas­tį pla­čiai šyp­so­tis. Ži­no­ma, ku­rį lai­ką bus ne­pa­to­gu­mų, teks ir po pur­vy­ną pa­si­murk­dyt, ir ap­link va­žiuo­ti. Bet kas tie ne­pa­to­gu­mai, jei jau greit va­žiuo­si­me sa­vo, ši­tiek me­tų sva­jo­tu as­fal­tuo­tu ke­liu. Dar­bai pra­si­de­da, as­fal­tas bus“, – sa­vo so­cia­li­nių tink­lo pa­sky­ro­je džiaugs­mu da­li­ja­si mo­ky­to­ja.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis prie ren­gia­mo as­fal­tuo­ti žvyr­ke­lio dir­bo ke­li­nin­kų tech­ni­ka, prie pa­ke­lių at­ga­ben­tos pra­lai­dos pa­vir­ši­nių van­de­nų nu­te­kė­ji­mui įreng­ti.

Lin­ku­vie­čiai bu­ria­si į šei­mų klu­bą

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę į Lin­ku­vos cent­re įsteig­tą šei­mų klu­bą ant­rą kar­tą rin­ko­si lin­ku­vie­čiai. Klu­bo koor­di­na­to­rė Rū­ta Va­lio­nie­nė sa­ko, jog mies­te esan­čios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos šiuo me­tu nė­ra ak­ty­vios, to­dėl nau­jo klu­bo veik­la su­do­mi­no ir jau­nas šei­mas, ir pen­si­nio am­žiaus žmo­nes.

Kiek­vie­ną sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį nuo 15 iki 18 va­lan­dos pa­no­ru­sie­ji kar­tu lai­ką leis­ti lin­ku­vie­čiai nu­ma­tė klu­bo veik­los pro­gra­mą. Be nau­din­gų edu­ka­ci­nių už­siė­mi­mų čia nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su psi­cho­lo­gu, ga­li­my­bė in­di­vi­dua­liai su juo pa­si­tar­ti šei­mo­je ky­lan­čių pro­ble­mų klau­si­mais ar dis­ku­tuo­ti gru­pė­se bend­ra te­ma. Jau­noms šei­moms pa­si­ro­dė pa­trauk­lūs už­siė­mi­mai ir mo­ky­mai po­zi­ty­vios tė­vys­tės te­mo­mis, o vy­res­nės kar­tos žmo­nės pa­gei­da­vo pa­gi­lin­ti ži­nias apie gy­do­mą­sias vais­ta­žo­les, jų rin­ki­mą.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

ALIO, 2017-03-17 14:01
Is kur ir kur ta seniune ?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />