(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Padėkos ženklai – už paramą kultūrai ir sportui

2017 m. kovo 17 d.

Mi­nint Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, ra­jo­no Pa­dė­kos ženk­lais pa­gerb­ti di­džiau­si Pak­ruo­jo kul­tū­ros bei spor­to me­ce­na­tai – pa­grin­di­niai bend­ro­vės „Do­lo­mi­tas“ ak­ci­nin­kai Ge­ral­das Sta­tu­le­vi­čius ir Ro­mual­das Pik­tis.

Abu vers­li­nin­kus ren­gi­ny­je at­sto­va­vo G. Sta­tu­le­vi­čius. Priė­męs ap­do­va­no­ji­mą, svei­ki­ni­mus bei gė­les, me­ce­na­tas įsi­pa­rei­go­jo per­duo­ti ir R. Pik­čiui skir­tą ženk­lą.

Pa­gerb­ti AB „Do­lo­mi­tas“ val­dan­čius vers­li­nin­kus pa­siū­lė Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus bei Pak­ruo­jo spor­to cent­ro va­do­vai.

„Jau dau­ge­lį me­tų „Do­lo­mi­tas“ yra ne tik stam­biau­sia ra­jo­no ga­myk­la, bet ir di­džiau­sia kul­tū­ros me­ce­na­tė. Ak­ci­nin­kų va­lia įmo­nė tei­kia pa­ra­mą sa­vi­val­dy­bei, o iš pa­do­va­no­tų­jų lė­šų fi­nan­suo­ja­mi ne­mo­ka­mi ren­gi­niai vi­suo­me­nei. Ga­li­me pa­kvies­ti kon­cer­tuo­ti įvai­rius ko­lek­ty­vus, or­ga­ni­zuo­ti šven­tes, skir­ti pi­ni­gų lei­dy­bai ar ren­gi­niams, rei­ka­lin­gai at­ri­bu­ti­kai“, – in­for­ma­vo Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė.

Ana­lo­giš­kai re­mia­mas mė­gė­jiš­kas pa­kruo­jiš­kių spor­tas. O ypa­tin­go po­pu­lia­ru­mo su­lau­kian­čia­me tra­di­ci­nia­me ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio tur­ny­re ko­man­dos var­žo­si dėl Di­džio­sios ir Ma­žo­sios „Do­lo­mi­to“ tau­rių.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Pa­dė­kos ženk­lu ap­do­va­no­tas me­ce­na­tas Ge­ral­das Sta­tu­le­vi­čius įsi­pa­rei­go­jo ant­rą­jį ženk­lą per­duo­ti ko­le­gai Ro­mual­dui Pik­čiui.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas