(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Atgimusią valstybę sveikino laisvės vaikai

2017 m. kovo 17 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną Pak­ruo­jy­je skam­bė­jo vai­kų ir jau­ni­mo at­lie­ka­mos dai­nos, šo­kiai. Į sce­ną pa­siim­ti pir­mų­jų Jau­nų­jų ta­len­tų ap­do­va­no­ji­mų ki­lo moks­lei­viai, gar­si­nan­tys ra­jo­ną tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se.

janina@skrastas.lt

Moks­lei­vių kon­cer­tas – tra­di­ci­ja

Ko­vo 11-ąją Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro kon­cer­ti­nes erd­ves ati­duo­ti jau­ni­mui – jau ei­lę me­tų su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja, į vals­ty­bi­nės šven­tės ren­gi­nius pri­trau­kian­ti įvai­rių kar­tų žmo­nes. Pa­lai­ky­ti dai­nuo­jan­čių, šo­kan­čių moks­lei­vių su­si­ren­ka ir bend­raam­žiai, bend­ra­moks­liai, ir šei­mų na­riai.

Po Mi­šių Pak­ruo­jo baž­ny­čio­je pa­kruo­jie­čiams ir sve­čiams kon­cer­ta­vo Lin­ku­vos gim­na­zis­tės Gab­rie­lė Gai­ga­lai­tė, Ma­ri­ja Ka­ci­le­vi­čiū­tė ir Emi­li­ja Pu­ke­vi­čiū­tė.

Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re iš­kil­min­gą 27-ųjų Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mą pra­dė­jo Tris­pal­vę ne­šan­tys „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tai.

Pak­ruo­jo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nu­čių cho­ro dai­ni­nin­kus, at­li­ku­sius nuo­tai­kin­gus kū­ri­nius, pa­pil­dė vy­res­nie­ji – kar­tu su ma­žai­siais dai­na­vo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos miš­raus cho­ro na­riai.

Sė­dė­ju­sie­ji sa­lė­je ap­lo­dis­men­tais ly­dė­jo šios gim­na­zi­jos vai­ki­nų vo­ka­li­nio an­samb­lio pa­si­ro­dy­mus.

Po sce­ną skrai­džiu­siems liau­diš­kų šo­kių ir mer­gi­nų liau­diš­kų šo­kių gru­pių sa­vi­veik­li­nin­kams ne tik plo­jo – ne vie­nas žiū­ro­vas ju­di­no ko­jas į tak­tą tran­kioms lie­tu­viš­koms me­lo­di­joms. Sa­lė oš­te ošė, gim­na­zis­tams try­piant lat­vių liau­dies šo­kį – su ak­ro­ba­ti­kos ele­men­tais, jun­gian­tį eu­ro­pie­tiš­ko kan­ka­no ir ry­tie­tiš­kų šo­kių ju­de­sius.

Ap­do­va­no­ti jau­nie­ji ta­len­tai

Šie­met į sce­ną ta­len­tin­gi moks­lei­viai žen­gė ne tik dai­nuo­ti ar šok­ti – pir­mą kar­tą bu­vo tei­kia­mi Jau­nų­jų ta­len­tų ap­do­va­no­ji­mai. Šios no­mi­na­ci­jos skir­tos moks­lei­viams, gar­si­nan­tiems ra­jo­ną ša­lies ar tarp­tau­ti­niuo­se me­no kon­kur­suo­se, fes­ti­va­liuo­se, moks­lo olim­pia­do­se.

Pir­mo­ji Jau­nų­jų ta­len­tų ap­do­va­no­ji­mo no­mi­nan­tė – Pak­ruo­jo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no kla­sės moks­lei­vė Ema Sta­ku­ty­tė. Per­nai ji ta­po tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio „Drez­de­no žie­mos žvaigž­dės 2016“ nu­ga­lė­to­ja (Vo­kie­ti­jo­je), lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą tarp­tau­ti­nia­me me­no fes­ti­va­ly­je „Award 2016“ (Ita­li­jo­je), lai­mė­jo res­pub­li­ki­nį jau­nų­jų pia­nis­tų kon­kur­są „Po­li­fo­ni­ja ir aš“. Kon­kur­sams ir fes­ti­va­liams Emą ruo­šia, juo­se ly­di ir už mo­ki­nę „ser­ga“ for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja Na­ta­li­ja Chra­pa­čie­nė.

Jau­no­jo moks­lo ta­len­to no­mi­na­ci­ja skir­ta Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los de­šim­to­kui Ma­riui Dzvin­kai. Ap­do­va­no­ji­mą už jį paė­mė ma­ma – vai­ki­nas tuo me­tu bu­vo iš­vy­kęs da­ly­vau­ti ki­ta­me moks­lo ži­nių kon­kur­se. Ma­rius ap­do­va­no­tas už per­nykš­tį pa­sie­ki­mą – Ba­ly­je (In­do­ne­zi­ja) vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je jau­nių gam­tos moks­lų olim­pia­do­je at­sto­va­vo Lie­tu­vos ko­man­dai ir as­me­ni­nė­je įskai­to­je lai­mė­jo bron­zos me­da­lį. M. Dzvin­ką gam­tos moks­lų mo­ko pe­da­go­gas Rai­mon­das Tu­mė­nas. Ma­rius – ži­no­mas Lie­tu­vos jau­ni­mo moks­lo pa­sau­ly­je, da­ly­vau­jan­tis res­pub­li­ki­nė­se bio­lo­gi­jos ir che­mi­jos olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se. Per­nai bal­sie­tis įver­tin­tas ra­jo­no „Jau­no­sios žvaigž­du­tės“ no­mi­na­ci­ja.

Tre­čio­ji, pa­ska­ti­na­mo­ji Jau­nų­jų ta­len­tų no­mi­na­ci­ja ati­te­ko Žei­me­lio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tui Alek­sui Pa­šuš­ke­vi­čiui, Suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo švie­ti­mo cent­re bei „Žiem­ga­los“ mu­zie­ju­je su­ren­gu­siam au­to­ri­nę pie­ši­nių pa­ro­dą „Port­re­tai“.

Jau­nų­jų ta­len­tų no­mi­na­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė „Pak­ruo­jo kraš­tui“ sa­kė, jog mo­kyk­los, ki­tos įstai­gos bu­vo pa­siū­lę še­šias kan­di­da­tū­ras.

„Kas­met tei­kiant ap­do­va­no­ji­mus pul­kui „Jau­nų­jų žvaigž­du­čių“ no­mi­nan­tų, ma­ty­ti, kiek daug ra­jo­ne ga­bių įvai­rioms veik­loms, vi­suo­me­niš­kai ak­ty­vių jau­nuo­lių. Praė­ju­siais me­tais Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je at­si­ra­do ko­lek­ty­vi­nė idė­ja, kad rei­kia įver­tin­ti ir jau­nuo­sius me­no bei moks­lo ta­len­tus. To­kio ap­do­va­no­ji­mo iki tol ne­bu­vo, nors an­tai me­tų jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ti­tu­lai – jau tra­di­ci­ja“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Au­to­rės nuo­tr.

(Iš de­ši­nės) Jau­ną­ją pia­nis­tę Emą ren­gi­ny­je ly­dė­jo jos mo­ky­to­ja Na­ta­li­ja Chra­pa­čie­nė ir J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Mar­tū­zie­nė.

Tris­pal­vę į sa­lę įne­šė gim­na­zis­tai.

Mi­nė­ji­mas su­kvie­tė įvai­rių kar­tų žmo­nes.

Žei­me­lie­čiui Alek­sui Pa­šuš­ke­vi­čiui (de­ši­nė­je) pa­ska­ti­na­mo­ji Jau­nų­jų ta­len­tų no­mi­na­ci­ja skir­ta už po­rtre­tų pa­ro­dą.

Du moks­lei­vių cho­rai dai­na­vo kar­tu.

„At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tų at­lie­ka­mas ener­gin­gas lat­viš­kas šo­kis – su Eu­ro­pos re­gio­nų ele­men­tais.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />