(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojui reikia erdvios šarvojimo salės

2017 m. kovo 17 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

TE­MĄ PA­SIŪ­LĖ SKAI­TY­TO­JAS

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis Jo­nas Va­si­le­vi­čius. Vy­ras atė­jo, jo žo­džiais, su pa­čia rim­čiau­sia vi­sam mies­tui pro­ble­ma: šar­vo­ji­mo sa­lės ma­žos, lai­do­jant jau­ną ar ži­no­mą žmo­gų, atė­ju­sie­ji at­si­svei­kin­ti sto­vi­niuo­ja lau­ke, kad pa­tek­tų į vi­dų, kai iš sa­lės išeis jau at­si­svei­ki­nu­sie­ji su ve­lio­niu. Re­dak­ci­ja iš­siaiš­ki­no, kad skai­ty­to­jo nuo­mo­nei yra pri­ta­rian­čių, ta­čiau vers­li­nin­kų no­rin­čių im­tis šio vers­lo ar plės­ti jau tu­ri­mą, kol kas nė­ra.

pakruojis@skrastas. lt

Prie šar­vo­ji­mo sa­lių – spūs­tys

Jo­nas Va­si­le­vi­čius į re­dak­ci­ją atė­jo, praė­jus ku­riam lai­kui po ži­no­mo ra­jo­ne žmo­gaus lai­do­tu­vių. Vy­ras sa­ko, kad po šių lai­do­tu­vių ir su­pra­to, jog Pak­ruo­jy­je pir­miau­siai rei­kia ne SPA cent­ro sta­ty­bų, bet nor­ma­lios šar­vo­ji­mo sa­lės.

„Ve­lio­nis bu­vo pa­šar­vo­tas sta­ty­bų bend­ro­vės „Ar­ka“ pa­tal­po­se įreng­to­je šar­vo­ji­mo sa­lė­je. Ji ne­di­de­lė, to­dėl ne­til­po atė­ju­sie­ji at­si­svei­kin­ti su ve­lio­niu. Da­lis sto­vė­jo už du­rų ir lau­kė, kad vie­niems išė­jus, ga­lė­tų užei­ti ki­ti“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si laik­raš­čio skai­ty­to­jas.

„O lau­kian­tie­ji sto­vė­jo čia pat gat­vė­je, ne­tilp­da­mi ant siau­ru­čio ša­li­gat­vio. Bu­vo pa­sni­gę, sli­du. Ša­lia ke­lių tar­ny­ba: burz­gė žvy­rą į bars­ty­tu­vus krau­nan­tys trak­to­riai, pro ša­lį va­žia­vo sunk­ve­ži­miai. Ėjau pas ke­li­nin­kus pra­šy­ti, kad bent kol at­si­svei­kin­sim, jų tech­ni­ka ne­kel­tų triukš­mo, nes net su­si­kal­bė­ti bu­vo sun­ku. Vė­liau pa­pra­šė­me po­li­ci­jos už­da­ry­ti ta gat­ve eis­mą“.

J. Va­si­le­vi­čiaus žo­džiais ir Vil­niaus gat­vė­je esan­čios dvi šar­vo­ji­mo sa­lės – ne ką di­des­nės, tik į jas ne­tel­pan­tie­ji ga­li sau­giai sto­vi­niuo­ti kie­me.

Ne­ma­lo­nios si­tua­ci­jos su­krės­tas pa­kruo­jie­tis su kai­my­nais ir bi­čiu­liais dis­ku­ta­vo ta te­ma, žval­gė­si erd­ves­nei šar­vo­ji­mo sa­lei tin­ka­mų pa­tal­pų, esan­čių ne­nau­do­ja­muo­se mies­te pa­sta­tuo­se.

„Bu­čiau jau­nes­nis, tik­rai im­čiau­si to vers­lo. Bet ne­gi mū­sų vers­li­nin­kams tam nė­ra no­ro?“, – ak­tua­lų klau­si­mą re­dak­ci­jo­je kė­lė pen­si­nio am­žiaus pa­kruo­jie­tis J. Va­si­le­vi­čius.

Ver­čia­si kaip kas iš­ma­no

Re­dak­ci­ja pa­si­do­mė­jo, kiek Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (VSC) Pak­ruo­jo sky­rius mies­te yra iš­da­vęs lei­di­mų – hi­gie­nos pa­sų vei­kian­čioms šar­vo­ji­mo sa­lėms.

VSC Pak­ruo­jo sky­riaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Ta­mu­lio­nie­nė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad to­kiai veik­lai lei­di­mai – hi­gie­nos pa­sai su­teik­ti Vil­niaus gat­vė­je UAB „Ro­mu­va“ esan­čio­je šar­vo­ji­mo sa­lė­se ir mi­nė­ta­jai AB „Pak­ruo­jo ar­ka“ šar­vo­ji­mo sa­lei. Šios sa­lės ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mas: vie­na yra be­veik 50 ki­ta – 38 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to.

J. Va­si­le­vi­čiaus tei­gi­mu, ne­re­tai mi­rus ži­no­mam ar jau­nam žmo­gui, kai nu­ma­to­ma, jog su juo at­si­svei­kin­ti ir pa­ly­dė­ti ateis daug žmo­nių, ve­lio­nio ar­ti­mie­ji ieš­ko išei­čių: nau­do­ja­si mies­te esan­čių bend­ruo­me­nių na­mų sa­lė­mis ar­ba pra­šo įmo­nių ar įstai­gų, ku­rio­se ve­lio­nis dir­bo, tam tin­ka­mes­nių, bet erd­vių pa­tal­pų.

J. Va­si­le­vi­čius pri­si­me­na: gal prieš po­rą de­šimt­me­čių žu­vus vie­nam ra­jo­no vers­li­nin­kui, jis bu­vo pa­šar­vo­tas anuo­me­ti­nės Pak­ruo­jo ve­te­ri­na­ri­jos sa­lė­je. Paš­ne­ko­vas ma­no, kad ir da­bar šis se­niai ne­be­nau­do­ja­mas pa­sta­tas, iš­spren­dus jo pa­nau­dos ga­li­my­bes, bū­tų tin­ka­mas įreng­ti erd­ves­nei šar­vo­ji­mo sa­lei ir ki­toms lai­do­ji­mo pa­slau­goms teik­ti.

„Ver­ta dė­me­sio vers­lo ni­ša“

Ką apie šio vers­lo plėt­rą ma­no ra­jo­no vers­li­nin­kai? Re­dak­ci­ja kal­bė­jo­si su Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro lai­ki­ną­ja di­rek­to­re Da­nu­tė Do­mi­naus­kie­nė.

„Šio­se pa­rei­go­se dir­bu nuo ru­dens, ta­čiau ne­te­ko gir­dė­ti, kad mū­sų vers­li­nin­kai bū­tų do­mė­ję­si ga­li­my­be už­siim­ti lai­do­ji­mo ar šar­vo­ji­mo pa­slau­go­mis. Tai ver­ta dė­me­sio vers­lui ni­ša“, – ma­no D. Do­mi­naus­kie­nė.

„Tie­są pa­sa­kius, ne­re­tai pa­gal­vo­da­vau, kad Pak­ruo­jy­je, skir­tin­gai nei ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se, nie­kas ne­tei­kia vi­sų lai­do­ji­mo pa­slau­gų pa­ke­to: nuo ve­lio­nio pa­šar­vo­ji­mo iki ki­tų su lai­do­tu­vė­mis su­si­ju­sių rei­ka­lų tvar­ky­mo. Ko­vo 23-ią­ją į po­sė­dį ren­ka­si ra­jo­no Smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­jos na­riai. Bū­ti­nai pa­siū­ly­siu pa­dis­ku­tuo­ti ir pa­svars­ty­ti šia te­ma. Juo­lab, kad to­kios vers­lo pa­slau­gos no­rė­tų pa­tys gy­ven­to­jai, o ne vers­li­nin­kas pir­ma in­ves­tuo­ja, o po to siū­lo, rek­la­muo­ja sa­vo pa­slau­gą ir žiū­ri, kas iš to išeis“, – apie pa­kruo­jie­čio iš­kel­tą idė­ją vers­lui sa­kė Vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro va­do­vė.

Au­to­rės nuo­tr.

„Il­ga­me­tė Pak­ruo­jo bė­da – nė­ra erd­vios šar­vo­ji­mo sa­lės. To­kią įreng­ti vers­li­nin­kai kaž­ko­dėl ne­suin­te­re­suo­ti“, – pa­ste­bi re­dak­ci­jos pa­šne­ko­vas Jo­nas Va­si­le­vi­čius.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas