(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Įgyvendinamų projektų naudą rajono gyventojai gauna

2017 m. kovo 17 d.

SA­VI­VAL­DY­BĖS PO­ZI­CI­JA

V. PĖ­ŽE­LIO nuo­tr.

At­nau­jin­tą Lin­ku­vos gim­na­zi­jos pa­sta­tą sergs­ti an­ge­las – ra­my­bės, gė­rio ir jau­ku­mo sim­bo­lis.

Įsi­bė­gė­ja nau­jo­jo 2014-2020 m. pe­rio­do ES fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo star­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu dis­ku­tuo­jant šia te­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­ven­gia­ma pa­brėž­ti, kad ES lė­šos – tai ne pa­ra­ma, o in­ves­ti­ci­jos, to­dėl iš ES lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ti­ki­ma­si aiš­kios orien­ta­ci­jos į re­zul­ta­tus ir pro­jek­tų at­si­pir­ki­mo.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ir praė­ju­sia­me lai­ko­tar­py­je įgy­ven­di­nant pro­jek­tus bu­vo sie­kia­ma to pa­ties – pro­jek­tas ne­tu­ri bū­ti vie­na­die­nis, jo re­zul­ta­tai tu­ri bū­ti il­ga­lai­kiai ir svar­būs bend­ruo­me­nei. Pvz., įver­tin­da­mi 2009-2015 me­tais įgy­ven­din­tų ener­gi­ją tau­pan­čių prie­mo­nių įdie­gi­mo pro­jek­tų nau­dą, jau da­bar skai­čiuo­ja­me, kiek lė­šų su­tau­po­ma. Kal­bė­da­mi apie Klo­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, kur pa­keis­ti lan­gai, nau­jai at­gi­ju­sį Pak­ruo­jo vai­kų lop­še­lį – dar­že­lį „Vy­tu­rė­lis“, Lin­ku­vos ir Žei­me­lio gim­na­zi­jų bei Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos pa­sta­tus, drą­siai ga­li­me teig­ti, kad su­tau­po­ma 1,4 kar­to dau­giau ener­gi­jos nei bu­vo pla­nuo­ta. Ka­dan­gi vyk­do­ma re­zul­ta­tų ste­bė­se­na, tu­ri­me konk­re­čius skai­čius: siek­ta, kad po per­tvar­ky­mų bus su­tau­py­ta 1,01 GWh ener­gi­jos, ta­čiau su­lauk­ta daug ge­res­nių re­zul­ta­tų – su­tau­py­ta net 1,42 GWh ener­gi­jos.

„Tai tik vie­nas iš at­sa­kin­go po­žiū­rio į ES lė­šų pa­nau­do­ji­mą mū­sų ra­jo­ne pa­vyz­džių. Da­bar jau žvel­gia­me į atei­tį ir da­ro­me vis­ką, kad tin­ka­mai ir tiks­lin­gai pa­nau­do­tu­me 2014-2020 m. lai­ko­tar­pio lė­šas bei pa­ge­rin­tu­me gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ra­jo­ne. Kiek­vie­nas įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas tu­ri bū­ti rei­ka­lin­gas, svar­bus ir nau­din­gas ra­jo­no žmo­nėms ar at­ski­roms ra­jo­no gy­ve­ni­mo sri­tims: kul­tū­rai, švie­ti­mui, so­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mui, gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ar svei­ka­tos prie­žiū­ros ge­ri­ni­mui ir kt.“, – įsi­ti­ki­nu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė.

Pa­tei­kia­me in­for­ma­ci­ją apie 2016 m. veik­lą įgy­ven­di­nant ES fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

2016 m. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vyk­dė šiuos tęs­ti­nius pro­jek­tus:

„Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to Pak­ruo­jy­je, P. Ma­šio­to gat­vės 45, re­konst­ra­vi­mas“, „Pak­ruo­jo žy­dų si­na­go­gos pa­sta­to tvar­ky­ba ir pri­tai­ky­mas kul­tū­ros ir vie­šo­sioms reik­mėms“, „Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos gim­na­zi­jos pa­sta­to Lin­ku­vo­je, Gim­na­zi­jos gat­vės 32, re­konst­ra­vi­mas“.

2016 m. įver­tin­ti šie pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, lau­kia­ma pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­no:

„Pak­ruo­jo mies­to Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti Pak­ruo­jo mies­to Kęs­tu­čio gat­vę (0,31 km). Pro­jek­tas įtrauk­tas į in­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mą.

„Pak­ruo­jo gais­ri­nės pa­sta­to tvar­ky­ba ir pri­tai­ky­mas vie­šo­sioms ir kul­tū­ros reik­mėms“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir vie­šo­sioms ir kul­tū­ros reik­mėms pri­tai­ky­ti Pak­ruo­jo se­no­sios gais­ri­nės pa­sta­tą.

„Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no L. Gi­ros gat­vė­je“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką Pak­ruo­jo mies­to L. Gi­ros gat­vė­je (0,41 km).

„Vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no Dva­riš­kių kai­me“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti pa­slau­gų cent­ro veik­lai pa­sta­tą, esan­tį Kruo­jos gat­vė­je 45, Dva­riš­kių kai­me.

„Vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no Paš­vi­ti­nio sen. Pa­mū­šio kai­me“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti pa­slau­gų cent­ro veik­lai pa­sta­tą, esan­tį Mo­kyk­los gat­vė­je 12, Pa­mū­šio kai­me.

„Vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no Žei­me­lio mies­te­ly­je“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti Žei­me­lio gim­na­zi­jos pa­tal­pas, pri­tai­kant jas kai­mo bend­ruo­me­nių po­rei­kiams.

Pa­teik­tos pa­raiš­kos dėl šių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo:

„So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti 20 so­cia­li­nių būs­tų su vi­ryk­lė­mis.

„Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai Pak­ruo­jo ra­jo­ne“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu nu­ma­to­ma teik­ti komp­lek­si­nes pa­slau­gas as­me­niui (šei­mai), pa­slau­gos nu­ma­to­mos teik­ti 140 as­me­nų. Nu­ma­to­ma įkur­ti bend­ruo­me­ni­nius šei­mos na­mus, ku­riuo­se bus koor­di­nuo­ja­mas, or­ga­ni­zuo­ja­mas ir už­tik­ri­na­mas pa­slau­gų as­me­nims (šei­moms) tei­ki­mas, tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie vi­sas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tei­kia­mas pa­slau­gas as­me­niui (šei­mai), tar­pi­nin­kau­ja­ma tarp pa­slau­gų tei­kė­jų ir ga­vė­jų.

„Kraš­to­vaiz­džio būk­lės ge­ri­ni­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je (I eta­pas)“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma nu­griau­ti du be­šei­mi­nin­kius ap­leis­tus pa­sta­tus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ir su­tvar­ky­ti ap­lin­ką ap­link juos.

„Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas ir pa­slau­gų plėt­ra“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti da­lį pa­sta­to, esan­čio ad­re­su Par­ko gat­vė 4, Lin­ku­va.

„Sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čios tu­riz­mo in­for­ma­ci­nės inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Šiau­lių re­gio­ne“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti 54 in­for­ma­ci­nius ke­lio ženk­lus bei 37 in­for­ma­ci­nius sten­dus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.

„Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra ir re­konst­ra­vi­mas Pak­ruo­jo r. sav.“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nį Ro­za­li­mo mstl., su­da­ry­ti ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie van­den­tie­kio tink­lų 259, o prie nuo­te­kų tink­lų – 319 gy­ven­to­jų.

„ES fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai – ne vie­nin­te­lis šal­ti­nis ir bū­das gy­ve­ni­mo ir pa­slau­gų ko­ky­bei ra­jo­ne pa­ge­rin­ti. Toms veik­loms, ku­rio­mis suin­te­re­suo­ta yra vi­sa vi­suo­me­nė, įgy­ven­din­ti ieš­ko­me ir ki­tų va­rian­tų. Šiuo me­tu svars­to­me apie vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­rys­tę siek­da­mi įreng­ti ap­švie­ti­mą ato­kes­niuo­se kai­muo­se. Ko­vo 30 d. Ta­ry­bos po­sė­dy­je teik­si­me spren­di­mo pro­jek­tą dėl van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos Pak­ruo­jo ra­jo­no Ly­gu­mų mies­te­ly­je bei Guos­ta­ga­lio ir Bal­sių kai­muo­se. Šį pro­jek­tą fi­nan­suo­si­me Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis“, – apie įvai­rių ga­li­my­bių paieš­kas kal­ba me­ras Sau­lius Ge­giec­kas.

Užs. Nr. 346004

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />