(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Įgyvendinamų projektų naudą rajono gyventojai gauna

2017 m. kovo 17 d.

SA­VI­VAL­DY­BĖS PO­ZI­CI­JA

V. PĖ­ŽE­LIO nuo­tr.

At­nau­jin­tą Lin­ku­vos gim­na­zi­jos pa­sta­tą sergs­ti an­ge­las – ra­my­bės, gė­rio ir jau­ku­mo sim­bo­lis.

Įsi­bė­gė­ja nau­jo­jo 2014-2020 m. pe­rio­do ES fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo star­tas. Pas­ta­ruo­ju me­tu dis­ku­tuo­jant šia te­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­ven­gia­ma pa­brėž­ti, kad ES lė­šos – tai ne pa­ra­ma, o in­ves­ti­ci­jos, to­dėl iš ES lė­šo­mis įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ti­ki­ma­si aiš­kios orien­ta­ci­jos į re­zul­ta­tus ir pro­jek­tų at­si­pir­ki­mo.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, ir praė­ju­sia­me lai­ko­tar­py­je įgy­ven­di­nant pro­jek­tus bu­vo sie­kia­ma to pa­ties – pro­jek­tas ne­tu­ri bū­ti vie­na­die­nis, jo re­zul­ta­tai tu­ri bū­ti il­ga­lai­kiai ir svar­būs bend­ruo­me­nei. Pvz., įver­tin­da­mi 2009-2015 me­tais įgy­ven­din­tų ener­gi­ją tau­pan­čių prie­mo­nių įdie­gi­mo pro­jek­tų nau­dą, jau da­bar skai­čiuo­ja­me, kiek lė­šų su­tau­po­ma. Kal­bė­da­mi apie Klo­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, kur pa­keis­ti lan­gai, nau­jai at­gi­ju­sį Pak­ruo­jo vai­kų lop­še­lį – dar­že­lį „Vy­tu­rė­lis“, Lin­ku­vos ir Žei­me­lio gim­na­zi­jų bei Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos pa­sta­tus, drą­siai ga­li­me teig­ti, kad su­tau­po­ma 1,4 kar­to dau­giau ener­gi­jos nei bu­vo pla­nuo­ta. Ka­dan­gi vyk­do­ma re­zul­ta­tų ste­bė­se­na, tu­ri­me konk­re­čius skai­čius: siek­ta, kad po per­tvar­ky­mų bus su­tau­py­ta 1,01 GWh ener­gi­jos, ta­čiau su­lauk­ta daug ge­res­nių re­zul­ta­tų – su­tau­py­ta net 1,42 GWh ener­gi­jos.

„Tai tik vie­nas iš at­sa­kin­go po­žiū­rio į ES lė­šų pa­nau­do­ji­mą mū­sų ra­jo­ne pa­vyz­džių. Da­bar jau žvel­gia­me į atei­tį ir da­ro­me vis­ką, kad tin­ka­mai ir tiks­lin­gai pa­nau­do­tu­me 2014-2020 m. lai­ko­tar­pio lė­šas bei pa­ge­rin­tu­me gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ra­jo­ne. Kiek­vie­nas įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas tu­ri bū­ti rei­ka­lin­gas, svar­bus ir nau­din­gas ra­jo­no žmo­nėms ar at­ski­roms ra­jo­no gy­ve­ni­mo sri­tims: kul­tū­rai, švie­ti­mui, so­cia­li­nės įtrauk­ties di­di­ni­mui, gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ar svei­ka­tos prie­žiū­ros ge­ri­ni­mui ir kt.“, – įsi­ti­ki­nu­si ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė.

Pa­tei­kia­me in­for­ma­ci­ją apie 2016 m. veik­lą įgy­ven­di­nant ES fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

2016 m. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vyk­dė šiuos tęs­ti­nius pro­jek­tus:

„Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to Pak­ruo­jy­je, P. Ma­šio­to gat­vės 45, re­konst­ra­vi­mas“, „Pak­ruo­jo žy­dų si­na­go­gos pa­sta­to tvar­ky­ba ir pri­tai­ky­mas kul­tū­ros ir vie­šo­sioms reik­mėms“, „Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos gim­na­zi­jos pa­sta­to Lin­ku­vo­je, Gim­na­zi­jos gat­vės 32, re­konst­ra­vi­mas“.

2016 m. įver­tin­ti šie pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, lau­kia­ma pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo ter­mi­no:

„Pak­ruo­jo mies­to Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti Pak­ruo­jo mies­to Kęs­tu­čio gat­vę (0,31 km). Pro­jek­tas įtrauk­tas į in­teg­ruo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo pro­gra­mą.

„Pak­ruo­jo gais­ri­nės pa­sta­to tvar­ky­ba ir pri­tai­ky­mas vie­šo­sioms ir kul­tū­ros reik­mėms“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir vie­šo­sioms ir kul­tū­ros reik­mėms pri­tai­ky­ti Pak­ruo­jo se­no­sios gais­ri­nės pa­sta­tą.

„Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no L. Gi­ros gat­vė­je“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką Pak­ruo­jo mies­to L. Gi­ros gat­vė­je (0,41 km).

„Vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no Dva­riš­kių kai­me“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti pa­slau­gų cent­ro veik­lai pa­sta­tą, esan­tį Kruo­jos gat­vė­je 45, Dva­riš­kių kai­me.

„Vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no Paš­vi­ti­nio sen. Pa­mū­šio kai­me“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti pa­slau­gų cent­ro veik­lai pa­sta­tą, esan­tį Mo­kyk­los gat­vė­je 12, Pa­mū­šio kai­me.

„Vie­šo­sios inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no Žei­me­lio mies­te­ly­je“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti Žei­me­lio gim­na­zi­jos pa­tal­pas, pri­tai­kant jas kai­mo bend­ruo­me­nių po­rei­kiams.

Pa­teik­tos pa­raiš­kos dėl šių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo:

„So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­ra Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti 20 so­cia­li­nių būs­tų su vi­ryk­lė­mis.

„Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai Pak­ruo­jo ra­jo­ne“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu nu­ma­to­ma teik­ti komp­lek­si­nes pa­slau­gas as­me­niui (šei­mai), pa­slau­gos nu­ma­to­mos teik­ti 140 as­me­nų. Nu­ma­to­ma įkur­ti bend­ruo­me­ni­nius šei­mos na­mus, ku­riuo­se bus koor­di­nuo­ja­mas, or­ga­ni­zuo­ja­mas ir už­tik­ri­na­mas pa­slau­gų as­me­nims (šei­moms) tei­ki­mas, tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie vi­sas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tei­kia­mas pa­slau­gas as­me­niui (šei­mai), tar­pi­nin­kau­ja­ma tarp pa­slau­gų tei­kė­jų ir ga­vė­jų.

„Kraš­to­vaiz­džio būk­lės ge­ri­ni­mas Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je (I eta­pas)“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma nu­griau­ti du be­šei­mi­nin­kius ap­leis­tus pa­sta­tus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ir su­tvar­ky­ti ap­lin­ką ap­link juos.

„Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas ir pa­slau­gų plėt­ra“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti da­lį pa­sta­to, esan­čio ad­re­su Par­ko gat­vė 4, Lin­ku­va.

„Sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čios tu­riz­mo in­for­ma­ci­nės inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra Šiau­lių re­gio­ne“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti 54 in­for­ma­ci­nius ke­lio ženk­lus bei 37 in­for­ma­ci­nius sten­dus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.

„Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ra ir re­konst­ra­vi­mas Pak­ruo­jo r. sav.“ – pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nį Ro­za­li­mo mstl., su­da­ry­ti ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie van­den­tie­kio tink­lų 259, o prie nuo­te­kų tink­lų – 319 gy­ven­to­jų.

„ES fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai – ne vie­nin­te­lis šal­ti­nis ir bū­das gy­ve­ni­mo ir pa­slau­gų ko­ky­bei ra­jo­ne pa­ge­rin­ti. Toms veik­loms, ku­rio­mis suin­te­re­suo­ta yra vi­sa vi­suo­me­nė, įgy­ven­din­ti ieš­ko­me ir ki­tų va­rian­tų. Šiuo me­tu svars­to­me apie vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­rys­tę siek­da­mi įreng­ti ap­švie­ti­mą ato­kes­niuo­se kai­muo­se. Ko­vo 30 d. Ta­ry­bos po­sė­dy­je teik­si­me spren­di­mo pro­jek­tą dėl van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos Pak­ruo­jo ra­jo­no Ly­gu­mų mies­te­ly­je bei Guos­ta­ga­lio ir Bal­sių kai­muo­se. Šį pro­jek­tą fi­nan­suo­si­me Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis“, – apie įvai­rių ga­li­my­bių paieš­kas kal­ba me­ras Sau­lius Ge­giec­kas.

Užs. Nr. 346004

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas