(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Pakruojo rajone

Linkuvos vienuolyną sutarta gelbėti

2017 m. kovo 16 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Griū­van­tis bu­vu­sio Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no pa­sta­tų an­samb­lis pa­ga­liau su­lau­kė sa­vo šei­mi­nin­kų dė­me­sio. Tam pa­ska­ti­no ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pra­ne­ši­mas, kad vie­nuo­ly­nas įtrauk­tas į ne­pri­žiū­ri­mų kul­tū­ros ob­jek­tų tik­ri­ni­mo pla­ną.

pakruojis@skrastas.lt

Su­tar­ta tik dėl kon­ser­va­vi­mo

Pak­ruo­jo ra­jo­no va­do­vai bei vi­suo­me­nės at­sto­vai lan­kė­si pas Šiau­lių vys­ku­pą Eu­ge­ni­jų Bar­tu­lį dėl bu­vu­sio Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no pa­sta­tų iš­sau­go­ji­mo. Vys­ku­pui bu­vo įteik­ta be­veik tūks­tan­tis pa­ra­šų, su­rink­tų ra­jo­no pi­lie­ti­nė­je ini­cia­ty­vo­je už šio kul­tū­ros ob­jek­to iš­sau­go­ji­mą ir re­konst­ruk­ci­ją.

Su­si­ti­ki­mo su vys­ku­pu me­tu svar­biau­siu klau­si­mu bu­vo vie­nuo­ly­no pa­sta­tų nuo­mos su­tar­ties ter­mi­nas, ku­rio pri­reik­tų Sa­vi­val­dy­bei sie­kiant in­ves­ti­ci­nių fon­dų pa­ra­mos šiam ob­jek­tui iš­sau­go­ti ir pri­kel­ti.

Abiem pu­sėms kol kas pa­vy­ko su­tar­ti, kad kuo sku­biau rei­kė­tų tri­jų vie­nuo­ly­no sta­ti­nių an­samb­lį kon­ser­vuo­ti. Taip bū­tų stab­do­mas me­di­nių, sto­gą lai­kan­čių konst­ruk­ci­jų pu­vi­mas, nes per nu­kri­tu­sias čer­pes jas mer­kia lie­tūs.

Vys­ku­pas E. Bar­tu­lis pa­ža­dė­jo pa­rū­pin­ti sto­gui san­da­rin­ti čer­pių, o Sa­vi­val­dy­bė – įpareigoti spe­cia­lis­tus skai­čiuo­ti, kiek šiam tiks­lui pri­reiks mi­nė­tos dan­gos. Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti ir ga­li­mos vie­nuo­ly­no an­samb­lio nuo­mos su­tar­ties pro­jek­tą. Su­tar­tį pa­si­ra­šius, ji ga­lė­tų tap­ti pa­grin­du sie­kiant pa­ra­mos fon­dų pro­jek­ti­nių lė­šų.

Iki šiol ra­jo­no val­džios at­sto­vų pa­šne­ke­siai su Vys­ku­pi­ja dėl baž­ny­čios tur­tu lai­ko­mo vie­nuo­ly­no pa­sta­tų re­konst­ra­vi­mo bu­vo be­vai­siai. Pi­lie­ti­nei ini­cia­ty­vai už vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mą pa­sie­kus Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą, ši ins­ti­tu­ci­ja Lin­ku­vos vie­nuo­ly­ną įtrau­kė „į ne­tin­ka­mai lai­ko­mų (ne­pri­žiū­ri­mų) kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tik­ri­ni­mo pla­ną“.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, vie­nuo­ly­no pa­sta­tai yra per­duo­ti Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės pa­ra­pi­jai. An­samb­lį at­kū­rus, jo di­džio­ji da­lis ati­tek­tų baž­ny­ti­nei veik­lai, o li­ku­sio­ji – vi­suo­me­ni­nei, lin­ku­vie­čių so­cia­li­niams kul­tū­ri­niams po­rei­kiams ten­kin­ti.

„Kol kas nė­ra abi­pu­sio su­ta­ri­mo dėl pa­sta­tų nuo­mos ter­mi­no. Ta­čiau lai­kas ne­lau­kia, jei sie­kia­me fon­dų pa­ra­mos uni­ka­liam pa­vel­dui iš­sau­go­ti. Jis reikš­min­gas ne tik Lin­ku­vos, bet ir Lie­tu­vos kul­tū­ros is­to­ri­jai“, – sa­ko me­ras, pa­brėž­da­mas, jog su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo del­si­mas gre­sia šios kul­tū­ros ver­ty­bės vi­siš­ku su­ny­ki­mu ir pra­ra­di­mu.

Au­to­rės nuo­tr.

Už griū­van­čios baž­ny­čios šven­to­riaus tvo­ros – už­da­ras vie­nuo­ly­no kie­me­lis.

Dėl nu­kri­tu­sių čer­pių sto­ge at­svi­rė­rė an­gos, per ku­rias pa­ten­kan­tis van­duo pū­do me­di­nes konst­ruk­ci­jas, ar­do sie­nų mū­rą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (9)

Senelis, 2017-03-23 11:36
Apie šventas vietas ir paminklus reikia kalbėti rimtai ir pagarbiai. AČIū valdžios žmonėms, kad pakėlė akis į Linkuvos Vienuolyną GELBĖTI REIKIA!!!

vienuolynas, 2017-03-17 11:24
bažnyčios turtas, bet prižiūrėti ir remontuot nenori, bet ir savivaldybei neleidžia? Ar teisingai supratau?

laisvas, 2017-03-16 22:24
Aš nieko prieš, jei yra į ką žiūrėti.

laisvam, 2017-03-16 21:33
o tu atsakyk sau, kam valstybei, valstybėms reikalingi kultūros, architektūros, paveldo, istoriniai, gamtos ir kitokie objektai??? Sunaikinti ar leisti nunykti galima, bet ką matys ateinančios kartos? Jei pasaulis vadovautųsi paties logika, tai pasaulyje nebūtų ko lankyti ir į ką žiūrėti.

laisvas, 2017-03-16 19:56
Kam valstybej vienuolynas? Runkelius ten suvarys ir duris pridarys?

laisvam, 2017-03-16 19:05
jei tas vienuolynas ne valstybės kultūros paminklas, tai jo renovacija tikrai ne valstybės reikalas. tačiau, jei kultūros paminklas, tuomet jau valstybė ir turi juo pasirūpinti.

laisvam, 2017-03-16 19:05
jei tas vienuolynas ne valstybės kultūros paminklas, tai jo renovacija tikrai ne valstybės reikalas. tačiau, jei kultūros paminklas, tuomet jau valstybė ir turi juo pasirūpinti.

laisvas, 2017-03-16 16:48
Tai čia vyskupija lėšas skirs? Tada gerai, jos pinigai, kur nori ten leidžia.

jo, 2017-03-16 09:35
greičiau renovuokit-aš noriu į vienuolyną...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 9. Iš viso: 9

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 9
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />