(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Linkuvos vienuolyną sutarta gelbėti

2017 m. kovo 16 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Griū­van­tis bu­vu­sio Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no pa­sta­tų an­samb­lis pa­ga­liau su­lau­kė sa­vo šei­mi­nin­kų dė­me­sio. Tam pa­ska­ti­no ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pra­ne­ši­mas, kad vie­nuo­ly­nas įtrauk­tas į ne­pri­žiū­ri­mų kul­tū­ros ob­jek­tų tik­ri­ni­mo pla­ną.

pakruojis@skrastas.lt

Su­tar­ta tik dėl kon­ser­va­vi­mo

Pak­ruo­jo ra­jo­no va­do­vai bei vi­suo­me­nės at­sto­vai lan­kė­si pas Šiau­lių vys­ku­pą Eu­ge­ni­jų Bar­tu­lį dėl bu­vu­sio Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no pa­sta­tų iš­sau­go­ji­mo. Vys­ku­pui bu­vo įteik­ta be­veik tūks­tan­tis pa­ra­šų, su­rink­tų ra­jo­no pi­lie­ti­nė­je ini­cia­ty­vo­je už šio kul­tū­ros ob­jek­to iš­sau­go­ji­mą ir re­konst­ruk­ci­ją.

Su­si­ti­ki­mo su vys­ku­pu me­tu svar­biau­siu klau­si­mu bu­vo vie­nuo­ly­no pa­sta­tų nuo­mos su­tar­ties ter­mi­nas, ku­rio pri­reik­tų Sa­vi­val­dy­bei sie­kiant in­ves­ti­ci­nių fon­dų pa­ra­mos šiam ob­jek­tui iš­sau­go­ti ir pri­kel­ti.

Abiem pu­sėms kol kas pa­vy­ko su­tar­ti, kad kuo sku­biau rei­kė­tų tri­jų vie­nuo­ly­no sta­ti­nių an­samb­lį kon­ser­vuo­ti. Taip bū­tų stab­do­mas me­di­nių, sto­gą lai­kan­čių konst­ruk­ci­jų pu­vi­mas, nes per nu­kri­tu­sias čer­pes jas mer­kia lie­tūs.

Vys­ku­pas E. Bar­tu­lis pa­ža­dė­jo pa­rū­pin­ti sto­gui san­da­rin­ti čer­pių, o Sa­vi­val­dy­bė – įpareigoti spe­cia­lis­tus skai­čiuo­ti, kiek šiam tiks­lui pri­reiks mi­nė­tos dan­gos. Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pa­reng­ti ir ga­li­mos vie­nuo­ly­no an­samb­lio nuo­mos su­tar­ties pro­jek­tą. Su­tar­tį pa­si­ra­šius, ji ga­lė­tų tap­ti pa­grin­du sie­kiant pa­ra­mos fon­dų pro­jek­ti­nių lė­šų.

Iki šiol ra­jo­no val­džios at­sto­vų pa­šne­ke­siai su Vys­ku­pi­ja dėl baž­ny­čios tur­tu lai­ko­mo vie­nuo­ly­no pa­sta­tų re­konst­ra­vi­mo bu­vo be­vai­siai. Pi­lie­ti­nei ini­cia­ty­vai už vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mą pa­sie­kus Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą, ši ins­ti­tu­ci­ja Lin­ku­vos vie­nuo­ly­ną įtrau­kė „į ne­tin­ka­mai lai­ko­mų (ne­pri­žiū­ri­mų) kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tik­ri­ni­mo pla­ną“.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, vie­nuo­ly­no pa­sta­tai yra per­duo­ti Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės pa­ra­pi­jai. An­samb­lį at­kū­rus, jo di­džio­ji da­lis ati­tek­tų baž­ny­ti­nei veik­lai, o li­ku­sio­ji – vi­suo­me­ni­nei, lin­ku­vie­čių so­cia­li­niams kul­tū­ri­niams po­rei­kiams ten­kin­ti.

„Kol kas nė­ra abi­pu­sio su­ta­ri­mo dėl pa­sta­tų nuo­mos ter­mi­no. Ta­čiau lai­kas ne­lau­kia, jei sie­kia­me fon­dų pa­ra­mos uni­ka­liam pa­vel­dui iš­sau­go­ti. Jis reikš­min­gas ne tik Lin­ku­vos, bet ir Lie­tu­vos kul­tū­ros is­to­ri­jai“, – sa­ko me­ras, pa­brėž­da­mas, jog su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo del­si­mas gre­sia šios kul­tū­ros ver­ty­bės vi­siš­ku su­ny­ki­mu ir pra­ra­di­mu.

Au­to­rės nuo­tr.

Už griū­van­čios baž­ny­čios šven­to­riaus tvo­ros – už­da­ras vie­nuo­ly­no kie­me­lis.

Dėl nu­kri­tu­sių čer­pių sto­ge at­svi­rė­rė an­gos, per ku­rias pa­ten­kan­tis van­duo pū­do me­di­nes konst­ruk­ci­jas, ar­do sie­nų mū­rą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas