(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Kaimynai sutarė bendradarbiauti

2017 m. kovo 14 d.

Pak­ruo­jy­je iš­kil­min­go Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo me­tu pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bių. Su Pa­ne­vė­žio ap­skri­čiai pri­klau­san­čiais kai­my­nais ar­ti­mes­nių ry­šių Pak­ruo­jis sa­vi­val­dy­bių ly­giu iki šiol ne­tu­rė­jo.

Do­ku­men­tą pa­si­ra­šė Pak­ruo­jo me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Pas­va­lio me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas.

Kai­my­ni­niai ra­jo­nai su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se: eko­no­mi­kos, so­cia­li­nės ap­sau­gos, ap­lin­ko­sau­gos, švie­ti­mo, spor­to, tu­riz­mo, kul­tū­ros. Ke­ti­na­ma keis­tis pa­tir­ti­mi, bend­rais ren­gi­niais, sa­vi­veik­li­nių ko­lek­ty­vų kon­cer­tais.

Nu­ma­to­ma esant rei­ka­lui reng­ti bend­rus sa­vi­val­dy­bių Ta­ry­bų na­rių, ad­mi­nist­ra­ci­jų spe­cia­lis­tų su­si­ti­ki­mus. Vie­na iš nu­ma­to­mų bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­čių – bend­ri abie­jų sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tai, tei­kia­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dams.

Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta pen­ke­riems me­tams, vė­liau ga­li bū­ti pra­tę­sia­ma.

Abie­jų ra­jo­nų įstai­gos, vers­li­nin­kai, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ruo­me­nės pa­kvies­tos už­megz­ti tie­sio­gi­nius ry­šius. To­kio sėk­min­go bend­ra­vi­mo pa­vyz­dys jau yra. Per­nykš­tė­je Pak­ruo­jo ra­jo­no kai­miš­kosios mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė­je „Trenk po­lku­tę“ ge­riau­sia ka­pe­la pri­pa­žin­tas ko­lek­ty­vas iš Bal­sių, ku­rio va­do­vė Ni­jo­lė Žiau­nie­nė ir da­lis sa­vi­veik­li­nin­kų – pa­sva­liš­kiai.

Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bė – dvy­lik­to­ji, su ku­ria bend­ra­dar­biaus pa­kruo­jie­čiai. Ra­jo­nas tu­ri par­tne­rių Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Gru­zi­jo­je, net Ita­li­jo­je.

Tu­riz­mo sri­ty­je Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jo bend­ra­dar­biau­ti dar iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. Kar­tu su ki­to­mis pen­kio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Pa­žin­ki­me kai­my­nus Žiem­ga­lo­je“, siū­lan­čia­me ke­liau­to­jams ap­lan­ky­ti įdo­mius ob­jek­tus Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ra­jo­nuo­se.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė me­rai Sau­lius Ge­giec­kas (dešinėje) ir Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas