(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Kaimynai sutarė bendradarbiauti

2017 m. kovo 14 d.

Pak­ruo­jy­je iš­kil­min­go Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo me­tu pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bių. Su Pa­ne­vė­žio ap­skri­čiai pri­klau­san­čiais kai­my­nais ar­ti­mes­nių ry­šių Pak­ruo­jis sa­vi­val­dy­bių ly­giu iki šiol ne­tu­rė­jo.

Do­ku­men­tą pa­si­ra­šė Pak­ruo­jo me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Pas­va­lio me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas.

Kai­my­ni­niai ra­jo­nai su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se: eko­no­mi­kos, so­cia­li­nės ap­sau­gos, ap­lin­ko­sau­gos, švie­ti­mo, spor­to, tu­riz­mo, kul­tū­ros. Ke­ti­na­ma keis­tis pa­tir­ti­mi, bend­rais ren­gi­niais, sa­vi­veik­li­nių ko­lek­ty­vų kon­cer­tais.

Nu­ma­to­ma esant rei­ka­lui reng­ti bend­rus sa­vi­val­dy­bių Ta­ry­bų na­rių, ad­mi­nist­ra­ci­jų spe­cia­lis­tų su­si­ti­ki­mus. Vie­na iš nu­ma­to­mų bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­čių – bend­ri abie­jų sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tai, tei­kia­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dams.

Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta pen­ke­riems me­tams, vė­liau ga­li bū­ti pra­tę­sia­ma.

Abie­jų ra­jo­nų įstai­gos, vers­li­nin­kai, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ruo­me­nės pa­kvies­tos už­megz­ti tie­sio­gi­nius ry­šius. To­kio sėk­min­go bend­ra­vi­mo pa­vyz­dys jau yra. Per­nykš­tė­je Pak­ruo­jo ra­jo­no kai­miš­kosios mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė­je „Trenk po­lku­tę“ ge­riau­sia ka­pe­la pri­pa­žin­tas ko­lek­ty­vas iš Bal­sių, ku­rio va­do­vė Ni­jo­lė Žiau­nie­nė ir da­lis sa­vi­veik­li­nin­kų – pa­sva­liš­kiai.

Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bė – dvy­lik­to­ji, su ku­ria bend­ra­dar­biaus pa­kruo­jie­čiai. Ra­jo­nas tu­ri par­tne­rių Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Gru­zi­jo­je, net Ita­li­jo­je.

Tu­riz­mo sri­ty­je Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bės pra­dė­jo bend­ra­dar­biau­ti dar iki su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. Kar­tu su ki­to­mis pen­kio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Pa­žin­ki­me kai­my­nus Žiem­ga­lo­je“, siū­lan­čia­me ke­liau­to­jams ap­lan­ky­ti įdo­mius ob­jek­tus Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ra­jo­nuo­se.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio sa­vi­val­dy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė me­rai Sau­lius Ge­giec­kas (dešinėje) ir Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />