(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pietų Korėjoje mergina maudėsi komplimentų jūroje

2017 m. kovo 10 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jie­tė Gre­ta Kom­paus­kai­tė ne­se­niai grį­žo iš Pie­tų Ko­rė­jos. Mer­gi­na, Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­juo­jan­ti tarp­tau­ti­nės vers­lo va­dy­bos ma­gist­ran­tū­rą, Azi­jos ša­ly­je pra­lei­do be­veik ke­tu­ris mė­ne­sius, mo­ky­da­ma­si pa­gal stu­di­jų mai­nų pro­gra­mą. Nors prieš iš­vyk­da­ma apie šią ša­lį skai­tė ir do­mė­jo­si, kul­tū­ri­nio šo­ko iš­veng­ti ne­pa­vy­ko. Mer­gi­na abe­jo­ja, ar ka­da nors iš­girs tiek komp­li­men­tų, kiek to­je ša­ly­je.

pakruojis@skrastas.lt

Ste­bi­no kuk­lu­mas ir tai­ku­mas

Gre­ta dar su ke­liais moks­lo drau­gais stu­di­joms pa­gal mai­nų pro­gra­mą rin­ko­si Pie­tų Ko­rė­jos uni­ver­si­te­tą Kiung­puk (Kyung­pook), esan­tį Dae­gu mies­te, ku­ria­me yra 2,5 mi­li­jo­no gy­ven­to­jų.

„No­rė­jo­si par­si­vež­ti kuo dau­giau įspū­džių, pa­tir­ti tai, ko iki šiol ne­te­ko“,– šyp­so­da­ma­si sa­vo pa­si­rin­ki­mą aiš­kin­da­ma 24-erių me­tų pa­kruo­jie­tė.

Mer­gi­na iš­vy­ka ne­nu­si­vy­lė ir sa­ko, jog įgy­tas pa­ty­ri­mas – di­džiu­lis tur­tas atei­čiai.

Gre­ta ban­dė mo­ky­tis ko­rė­jie­čių kal­bos, ta­čiau iš­mo­ko tik skai­ty­ti, nors ir tai bu­vo su­dė­tin­ga – ko­rė­jie­čių rai­dy­nas la­bai skir­tin­gas ir su­dė­tin­gas.

Pas­kai­tos ko­rė­jie­čių uni­ver­si­te­te vy­ko ang­lų kal­ba, ta­čiau ja ge­riau kal­ba tik dės­ty­to­jai, pa­pras­tai uni­ver­si­te­tus bai­gę JAV. O pa­tys stu­den­tai ang­liš­kai kal­ba sun­kiau, ta­čiau bū­ti­nai ieš­ko pro­gos pa­kal­bė­ti su už­sie­nie­čiu.

Mer­gi­na su­si­da­rė nuo­mo­nę, kad ko­rė­jie­čiai – kon­ser­va­ty­vūs, tai­kūs ir kuk­lūs žmo­nės.

„Mums bū­nant to­je ša­ly­je vy­ko pi­ke­tai prieš pre­zi­den­tę, dėl ku­rios ki­lo skan­da­las vie­šai pa­skli­dus ži­niai apie jos drau­gę, tu­rė­ju­sią priei­gą prie vals­ty­bi­nės reikš­mės in­for­ma­ci­jos. Net pi­ke­tai ten vy­ko ty­liai, ra­miai, tik su de­gan­čio­mis žva­ku­tė­mis“, – šyp­so­jo­si ma­gist­ran­tė, pri­si­mi­nu­si reikš­min­gą sve­ti­mos ša­lies is­to­ri­jai įvy­kį. – Pa­tys ko­rė­jie­čiai tai lai­kė la­bai di­de­liu de­mok­ra­ti­jos lai­mė­ji­mu, kad pi­ke­tais nu­ver­tė ne­tin­ka­mai pa­rei­gas ėju­sią pre­zi­den­tę.

Mau­dė­si komp­li­men­tų jū­ro­je

Gre­ta ima gar­siai juok­tis, pri­si­mi­nu­si, kiek jai, jos drau­gėms ir net bend­ra­moks­liams vai­ki­nams te­ko gir­dė­ti ko­rė­jie­čių komp­li­men­tų.

„Dae­gu mies­te, skir­tin­gai nei Pie­tų Ko­rė­jos sos­ti­nė­je Seu­le, už­sie­nie­čių nė­ra daug. To­dėl gat­vė­je ne­re­tai su­lauk­da­vo­me vie­ti­nių pra­šy­mo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti kar­tu, ar­ba pa­jus­da­vo­me, kai ne­drą­sūs ko­rė­jie­čiai ir ko­rė­jie­tės ste­bi mus iš ato­kiau“, – pa­sa­ko­ja Gre­ta.

„Ta­čiau la­biau­siai bu­vo­me ste­bi­na­mi komp­li­men­tų. Bū­da­vo priei­na ko­rė­jie­tis vai­ki­nas ir sa­ko: „Tu la­bai gra­ži“. To­kių komp­li­men­tų gir­dė­jau šim­tais ne tik iš vai­ki­nų, bet ir iš mer­gi­nų. Įdo­miau­sia tai, kad mū­sų vai­ki­nai net klu­buo­se su­lauk­da­vo ko­rė­jie­čių vai­ki­nų pa­gy­ri­mų ir komp­li­men­tų, kad jie esą gra­žūs. Mums, mer­gi­noms prie to pri­pras­ti ne­bu­vo leng­va, o vai­ki­nams – net ne­jau­ku“,– įspū­džius iš to­li­mos ša­lies da­li­jo­si pa­šne­ko­vė.

„Įdo­miau­sia tai, kad ko­rė­jie­čiai yra la­bai man­da­gūs ir sa­vo komp­li­men­tais neį­ky­ri. Jie pir­miau­siai pa­klau­sia, ar ga­li pa­kal­bin­ti, o jei at­si­pra­šai ir paaiš­ki­ni, kad esi užim­tas, jie nuo­lan­kiau­siai at­si­pra­ši­nė­da­mi pa­si­trau­kia. Ir tur­būt vi­sa­da pa­tvir­ti­na sie­kian­tys tik ge­rin­ti ang­lų kal­bos įgū­džius. O iš tie­sų, kad dar ir ap­žiū­rė­tų iš ar­čiau“, – juo­kia­si Gre­ta, pri­si­pa­ži­nu­si, jog su bend­ra­moks­lė­mis pa­juo­kau­da­vo, kad grį­žu­sios pa­siilgs ko­rė­jie­čių dė­me­sin­gu­mo ir jū­ros komp­li­men­tų.

Mie­go­ti pa­skai­to­je – priim­ti­na

G. Kom­paus­kai­tei pir­mą kar­tą ap­si­lan­kius Kiung­puk uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je te­ko nu­steb­ti.

„Ga­li pa­gal­vo­ti, kad bib­lio­te­ko­je stu­den­tai tie­siog gy­ve­na. Jie čia už­sii­ma vie­tas, pra­lei­džia tarp kny­gų iš­ti­sas pa­ras, čia ir mie­ga. Tik iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do, kad jie čia tik mo­ko­si, ta­čiau ati­džiau pa­ste­bė­jus ga­li ma­ty­ti, kad jie ir su­si­ra­ši­nė­ja ži­nu­tė­mis, ir bend­rau­ja ke­liau­da­mi į ki­tas skai­tyk­las. At­ro­do, kad jiems tie­siog svar­bu tik bū­ti bib­lio­te­ko­je“, – sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si pa­kruo­jie­tė.

Jos žo­džiais, nie­kas, net ir dės­ty­to­jai, ne­krei­pia dė­me­sio, jei stu­den­tas per pa­skai­tą mie­ga. „Čia taip priim­ta. O mums, kol pri­pra­to­me prie to­kio re­gi­nio, bu­vo di­džiu­lė nuo­sta­ba“.

Gre­ta sa­ko, kad ko­rė­jie­čiai iš tie­sų – la­bai darbš­tūs, daug skai­tan­tys ir kon­ku­ren­cin­gi žmo­nės.

„Kai gau­da­vo­me už­duo­čių ver­ti­ni­mus, mes (at­vy­ku­sie­ji) tar­pu­sa­vy­je pa­si­sa­ky­da­vo­me, kiek ga­vo­me. O ko­rė­jie­čiai, pa­ste­bė­jo­me, sa­vo dar­bo ver­ti­ni­mą vie­ni nuo ki­tų sle­pia. Nes no­ri bū­ti vie­ni už ki­tus ge­res­ni, gau­ti ge­res­ni dar­bą, kai baigs stu­di­jas. Jų sie­kia­my­bė – įsi­dar­bin­ti stam­bio­se kom­pa­ni­jo­se „Sam­sung“ ar­ba „Hyun­day“ ar „LG“. To­je ša­ly­je dirb­ti šio­se kom­pa­ni­jo­se – pres­ti­žas.

Tė­vų do­va­na – plas­ti­nė ope­ra­ci­ja

Gre­ta, bend­rau­da­ma su ko­rė­jie­čiais iš­siaiš­ki­no ir jau­no žmo­gaus gro­žio eta­lo­ną.

Ten la­bai kles­ti gro­žio in­dust­ri­ja, dau­gy­bė kos­me­ti­kos pre­kė­mis ir pa­slau­go­mis pre­kiau­jan­čių įmo­nių. Ko­rė­jie­čių, kaip ir kai ku­rių ki­tų Azi­jos ša­lių gy­ven­to­jų gro­žio eta­lo­nu, lai­ko­mas eu­ro­pie­tiš­kas vei­das.

„Jei mū­sų ša­ly­je pa­si­tu­rin­tys tė­vai bai­gu­siam stu­di­jas duk­rai ar sū­nui per­ka au­to­mo­bi­lį ar bu­tą, tai Pie­tų Ko­rė­jo­je uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tui daž­niau­sia tė­vų do­va­na – plas­ti­nės chi­rur­gi­jos ope­ra­ci­ja“, – pa­sa­ko­ja G. Kom­paus­kai­tė. – Pir­miau­sias iš­si­la­vi­nu­sio ir pa­si­tu­rin­čio jau­nuo­lio rū­pes­tis rū­pes­tis – kaip su­ma­žin­ti vir­šu­ti­nį akies vo­ką, kad jis ne­gul­tų iki blaks­tie­nų ir pa­si­ma­ty­tų virš akies jo klos­te­lė. Ki­tas – kad no­sis tar­pua­ky­je bū­tų su­siau­rin­ta ir kiek pa­kel­ta. O tre­čia­sis, tra­di­ci­niu ta­pęs sie­kis – su­ma­žin­ti skruos­tus link smak­ro“, – pa­sa­kop­jo Gre­ta.

Mer­gi­na įsi­ti­ki­nu­si, jog ko­rė­jie­čiai yra gra­žūs žmo­nės, to­dėl jų sie­kis sa­vo­jo su­si­kur­to eta­lo­no – gal tik trum­pa­lai­kis ma­dos ir gro­žio in­dust­ri­jos pa­slau­gų ir prie­mo­nių rek­la­mos re­zul­ta­tas.

Au­to­rės nuo­tr.

Bū­si­mo­ji tarp­tau­ti­nio vers­lo va­dy­bi­nin­kė Gre­ta Kom­paus­kai­tė įgy­tą pa­tir­tį ir ži­nias Pie­tų Ko­rė­jo­je lai­ko ver­ty­be atei­čiai.

Iš G. Kom­paus­kai­tės al­bu­mo

Gre­ta po­za­vo su ko­rė­jie­tė­mis, vil­kin­čio­mis na­cio­na­li­nius kos­tiu­mus

Bū­da­ma su ko­rė­jie­čiais Gre­ta ir jos bend­ra­moks­liai vi­sa­da jau­tė­si sau­gūs ir ap­sup­ti jų dė­me­sio.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas