(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Liūdnos prognozės pagrindinėms mokykloms

2017 m. kovo 10 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Prieš de­šimt­me­tį ra­jo­no po­li­ti­kai pro­gno­za­vę, jog kai­mo pa­grin­di­nių mo­kyk­lų ne­liks, bu­vo ba­ra­mi už per­dė­tą pe­si­miz­mą. De­ja, šian­dien tos pro­gno­zės pra­de­da pil­dy­tis. Da­bar kons­ta­tuo­ja­ma, jog ne­si­kei­čiant vals­ty­bės po­li­ti­kai dėl re­gio­nų, tos mo­kyk­los su­nyk­ti yra pa­smerk­tos.

pakruojis@skrastas.lt

Su mo­kyk­los ne­tek­ti­mi su­si­tai­kė

De­gė­sių kai­mas – pa­čia­me ra­jo­no pa­kraš­ty­je, be­veik prie Pas­va­lio ra­jo­no ri­bos. Čia nuo 1988 me­tų vei­ku­si sep­tyn­me­tė, vė­liau pa­grin­di­nė mo­kyk­la gy­ve­na pa­sku­ti­nius moks­lo me­tus. Ją šian­dien lan­ko 47 mo­ki­niai.

Mo­kyk­la, sta­ty­ta ke­liems šim­tams mo­ki­nių ( jos bend­ras pa­tal­pų plo­tas yra be­veik 2000 kvad­ra­ti­nių met­rų), šian­dien at­ro­do apy­tuš­tė. Mo­kyk­los di­rek­to­rės Ali­nos Jo­kim­čie­nės tei­gi­mu, ją lan­ko tik 7 vai­kai iš De­gė­sių, vi­si ki­ti – su­ve­žio­ja­mi iš ap­lin­ki­nių kai­mų apie 10 – 20 ki­lo­met­rų spin­du­liu.

„Ži­no­ma, kai­mui liūd­na, kad ne­liks mo­kyk­los. Bet čia stip­ri kai­mo bend­ruo­me­nė, kū­ry­bin­gi ir veik­lūs žmo­nės ką nors su­ma­nys“, – svars­to nu­ma­ty­tos už­da­ry­ti mo­kyk­los di­rek­to­rė.

Kai­mo bend­ruo­me­nės ly­de­rė Re­da Gurkš­nie­nė tei­gia, kad bend­ruo­me­nei be mo­kyk­los bus daug sun­kiau: „Mes ne­tu­ri­me kul­tū­ros dar­buo­to­jo – pa­dė­da­vo pe­da­go­gai or­ga­ni­zuo­jant ren­gi­nius, pa­si­nau­do­da­vo­me jų kom­piu­te­riu. Be to la­bai pa­si­jus­da­vo, kai po va­sa­ros pra­si­dė­da­vo moks­lo me­tai – kai­mas iš kar­to at­gy­da­vo“, – apie mo­kyk­los reikš­mę ma­žam kai­me­liui sa­ko R. Gurkš­nie­nė.

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir kai­mo žmo­nės no­rė­tų, kad mo­kyk­lą pa­nai­ki­nus lik­tų bent bib­lio­te­ka, ku­ria iki pie­tų nau­do­jo­si mo­ki­niai, po pie­tų – kai­mo gy­ven­to­jai.

„Rink­si­mės šį šeš­ta­die­nį tar­tis. Gal bent spor­to sa­lė liks jau­ni­mui?“ – kaip ne­te­kus mo­kyk­los bend­ruo­me­nė ban­dys ati­to­lin­ti nyks­tan­čio kai­mo var­dą, svars­to Re­da. – Bai­siau­sia, jei mo­kyk­los pa­sta­tas lik­tų sto­vė­ti tuš­čias, iš­dau­žy­tais lan­gais“.

Iš­lai­ky­mas – naš­ta biu­dže­tui

Nuo 2012-ųjų šiai mo­kyk­lai va­do­vau­jan­ti A. Jo­kim­čie­nė sa­ko, jog iš­tuš­tė­ju­sio pa­sta­to iš­lai­ky­mas yra bran­gus ir jis kren­ta ant ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

„Mo­kyk­los pa­sta­tą šil­do se­na, ne­re­no­vuo­ta ka­ti­li­nė, kū­re­na­ma ak­mens ang­li­mis. Tai kas mė­ne­sį at­siei­na apie 2000 eu­rų. Pri­dė­jus dar už elekt­rą, van­de­nį, ki­tas ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, su­si­da­ro iš tie­sų di­džiu­lė naš­ta ra­jo­nui“, – iš­va­dą da­ro pe­da­go­gė.

Nors De­gė­siuo­se apie gre­sian­tį mo­kyk­los už­da­ry­mą kal­ba­ma jau ne pir­mus me­tus, liūd­niau­sia tiems, ku­rie ne­teks dar­bo. Di­rek­to­rės tei­gi­mu, šio­je mo­kyk­lo­je dir­ba tik vie­na vie­ti­nė pe­da­go­gė, ki­ti mo­ky­to­jai – at­va­žiuo­jan­tys ne tik iš Šiau­lių, Jo­niš­kio, bet ir Ak­me­nės. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai dir­bo tik mo­kyk­los ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo pa­rei­go­se.

Jiems ne­te­kus dar­bo, De­gė­siuo­se be­lie­ka vie­nin­te­lis darb­da­vys – vie­tos že­mės ūkio bend­ro­vė. Ar­ba be­dar­bio sta­tu­sas.

Pas­ta­to li­ki­mas – ne­ži­nio­je

Koks li­ki­mas lau­kia De­gė­sių mo­kyk­los pa­sta­to – rū­pes­tis ne tik kai­mo žmo­nėms, bet ir gal­vos skaus­mas ra­jo­no val­džiai.

Šio­mis die­no­mis me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė do­mė­jo­si veik­los apim­tis ra­jo­ne ple­čian­čia pri­va­taus vers­lo įmo­ne, ku­ri šiuo me­tu dai­ro­si tam tin­ka­mų pa­sta­tų. De­gė­sie­čiai įsi­ti­ki­nę: jei vers­li­nin­kus su­do­min­tų mo­kyk­los pa­sta­tas, kai­mas bū­tų iš­gel­bė­tas nuo „mo­kyk­los – vai­duok­lio“.

„Kol kas dar vis­kas ne­ži­nio­je. Yra pa­mąs­ty­mų, ta­čiau apie juos kal­bė­ti dar anks­ti“, – re­dak­ci­jai sa­kė kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

Tuo tar­pu Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė E. Ki­žie­nė tei­gia, kad to­li­mes­nės pa­sta­to pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės ga­li bū­ti ke­lios: jei juo nau­do­tis pa­no­rė­tų vi­suo­me­ni­nin­kai, pa­sta­tas bū­tų per­duo­tas pa­nau­dai. Ta­čiau jei jo pa­gei­dau­tų pri­va­tus vers­las, tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mas nuo­mos ar par­da­vi­mo auk­cio­nai, po to, kai bus su­for­muo­tas pa­sta­to skly­pas.

Trys gim­na­zi­jos ir vie­na pa­grin­di­nė

Ra­jo­no me­ras S. Ge­giec­kas skai­čiuo­ja, kad ra­jo­ne prieš du de­šimt­me­čius bu­vo apie 6000 moks­lei­vių. Da­bar – vos po­ra tūks­tan­čių.

„Ta­čiau dar­že­liuo­se vai­kų ne­ma­žė­ja. Tai lei­džia ma­ny­ti, kad jau­nos šei­mos vai­kus čia paau­gi­na ir iš­va­žiuo­ja. Kas į di­des­nius mies­tus, kas į už­sie­nį“, – de­mog­ra­fi­nius po­ky­čius ra­jo­ne ko­men­tuo­ja me­ras.

Jis sa­ko, kad prieš du de­šimt­me­čius ra­jo­ne bu­vo apie 30 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

Šiuo me­tu skai­čiuo­ja­ma, kad Pak­ruo­jo ra­jo­ne yra apie 21 tūks­tan­tį gy­ven­to­jų.

„Re­gio­nai tuš­tė­ja, kai­mo mo­kyk­los už­da­ro­mos. Vis dar lau­kia­me nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės spren­di­mų skir­ti fi­nan­sa­vi­mą ma­žų kai­mo mo­kyk­lų iš­lai­ky­mui. O kol to nė­ra, Klo­vai­nių mies­te­lio pa­grin­di­nė mo­kyk­la dar lie­ka ant per­tvar­kos slenks­čio – gal su bend­ruo­me­ne bus stei­gia­mas dau­gia­funk­cis cent­ras?“, – svars­to me­ras.

Įgy­ven­di­nant mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­ną, po­ky­čių lau­kia ir Ly­gu­mų, Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ bei Šu­kio­nių J. No­rei­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

„Jei pil­dy­sis se­nos pro­gno­zės, ra­jo­ne liks „Že­my­na“ su sky­riais – kai­mų mo­kyk­lų pa­da­li­niais, ir trys gim­na­zi­jos: Lin­ku­vos, Žei­me­lio ir „At­ža­ly­no“, – ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų per­spek­ty­vas dės­tė me­ras.

De­gė­sių mo­kyk­los nuo­tr.

Praė­jęs rug­sė­jis – pa­sku­ti­nis De­gė­sių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai ir jos pe­da­go­gams. Mo­kyk­los di­rek­to­rė Ali­na Jo­kim­čie­nė (ket­vir­ta iš kai­rės).

Au­to­rės nuo­tr.

Ra­jo­no me­ras Sau­lius Ge­giec­kas pri­pa­žįs­ta, kad pe­si­mis­ti­nė ra­jo­no mo­kyk­lų per­tvar­kos pro­gno­zė pil­do­si: ra­jo­ne liks trys gim­na­zi­jos ir vie­na pa­grin­di­nė su ke­liais pa­da­li­niais kai­muo­se.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas