(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. kovo 10 d.

Iš­rink­tas 2016-ųjų vals­ty­bės tar­nau­to­jas

Ko­vo 3 d. Pak­ruo­jo kai­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se vy­ko Sei­mo na­rio Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ini­ci­juo­to kon­kur­so „Mū­sų Vals­ty­bės tar­nau­to­jas 2016“ ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ras. Ra­jo­no gy­ven­to­jai kon­kur­sui pa­siū­lė 11 kan­di­da­tū­rų. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju ta­po Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis. Jis bus ap­do­va­no­tas ke­lio­ne į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Vi­siems kon­kur­so da­ly­viams įteik­tos Sei­mo na­rio Vi­ta­li­jaus Gai­liaus pa­dė­kos ir at­mi­ni­mo do­va­nos. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ženk­le­liais kon­kur­so da­ly­vius ap­do­va­no­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, jai tal­ki­no kon­kur­so „Mū­sų Vals­ty­bės tar­nau­to­jas 2015“ nu­ga­lė­to­jas Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ma­kaus­kas. Šven­ti­nį kon­cer­tą šia ypa­tin­ga pro­ga pa­ren­gė Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai. Ren­gi­nį ve­dė Žei­me­lio gim­na­zi­jos moks­lei­vė Min­ta­rė Si­mo­nai­ty­tė.

Pas­vei­kin­ta ra­jo­no at­sto­vė – kon­kur­so „Mo­te­ris Sau­lė“ da­ly­vė

Ko­vo 3-ią­ją, ar­tė­jan­čios Tarp­tau­ti­nės mo­te­rų so­li­da­ru­mo die­nos pro­ga iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je pa­skelb­ta kon­kur­so „Mo­te­ris Sau­lė 2016“ nu­ga­lė­to­ja. Mū­sų ra­jo­nui ren­gi­ny­je at­sto­va­vo pa­mū­šie­tė Da­nu­tė Gau­bie­nė – bend­ruo­me­nės slau­gy­to­ja, ak­ty­vi mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų da­ly­vė ir vi­suo­me­ni­nin­kė. Da­nu­tę Gau­bie­nę pa­svei­ki­no Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Ge­giec­kas su pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­ne, Paš­vi­ti­nio se­niū­ni­jos se­niū­nė Ri­ma Kriš­to­pai­tie­nė su pa­va­duo­to­ja Vir­gi­ni­ja Kar­baus­kie­ne, Pa­mū­šio kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Ti­tu­lą „Mo­te­ris Sau­lė“ lai­mė­jo kel­miš­kė Da­lia Za­ka­rie­nė. Šiau­lių te­le­vi­zi­ja šį kon­kur­są or­ga­ni­za­vo jau de­vin­tą kar­tą.

Pas­vei­kin­tos mo­te­rys

Kas­met, mi­nint Tarp­tau­ti­nę mo­ters die­ną, Pak­ruo­jo mo­te­rų drau­gi­ja or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nį, vyks­tan­tį vis ki­ta­me drau­gi­jos klu­be. Šie­met toks ren­gi­nys ko­vo 4 d. vy­ko Pa­mū­šy­je. Šven­tės pro­ga mo­te­ris pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis, me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, Ta­ry­bos sek­re­to­rė Re­gi­na Sam­kie­nė, Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius su pa­dė­jė­ju Gin­ta­ru Šur­na, Mo­te­rų drau­gi­jos gar­bės na­riai.

At­rink­tos jau­nų­jų ta­len­tų kan­di­da­tū­ros

Ko­vo 11-ąją, mi­nint Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną vyks jau­nų­jų ta­len­tų ap­do­va­no­ji­mai. Ko­vo 6 d. po­sė­džia­vu­si Jau­nų­jų ta­len­tų kan­di­da­tū­rų at­ran­kos ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kė – me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė) ap­si­spren­dė, kad bus ap­do­va­no­ja­mi moks­lei­viai už in­di­vi­dua­lius pa­sie­ki­mus moks­lo ir me­no sri­ty­se. Pag­rin­di­nis kri­te­ri­jus – sėk­min­gas pa­si­ro­dy­mas res­pub­li­ki­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se: olim­pia­do­se, kon­kur­suo­se, fes­ti­va­liuo­se ir kt. Kan­di­da­tū­ras pa­tei­kė ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo įstai­gos, J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­la, Švie­ti­mo sky­rius. Ko­mi­si­ja pa­si­li­ko tei­sę skir­ti ir pa­ska­ti­na­mą­jį pri­zą, ku­ris ga­li bū­ti įteik­tas ne­bū­ti­nai už res­pub­li­ki­nio ar tarp­tau­ti­nio ly­gio pa­sie­ki­mus, bet už reikš­min­gą veik­lą ra­jo­ne. „Me­tų pa­bai­go­je vyks­ta jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nys „Jau­no­sios žvaigž­du­tės“, Va­sa­rio 16 pa­ger­bia­mi spor­ti­nin­kai, o Ko­vo 11-ąją at­si­grę­ši­me į moks­lo ir me­no sri­ty­je ra­jo­ną gar­si­nan­čius jau­nus žmo­nes“, – apie nau­jos tra­di­ci­jos pra­džią kal­ba ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Rū­ta Sau­sie­nė ir pa­brė­žia, kad jau­niems žmo­nėms la­bai svar­bu bū­ti įver­tin­tiems ir pa­ste­bė­tiems.

Jau­ni­mas lan­kė­si sa­vi­val­dy­bė­je

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2016 m. gruo­džio mėn. pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su UAB „ETKC“ dėl pro­jek­to „At­rask sa­ve“ įgy­ven­di­ni­mo. Pro­jek­tu sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas pro­jek­to da­ly­viams – šiuo me­tu ne­dir­ban­tiems, ne­si­mo­kan­tiems ir ne­stu­di­juo­jan­tiems 15–29 m. žmo­nėms da­ly­vau­ti mo­ty­va­ci­ją ska­ti­nan­čio­se veik­lo­se, su­teik­ti trūks­ta­mų ge­bė­ji­mų ir kom­pe­ten­ci­jų bei pa­dė­ti įsi­lie­ti į dar­bo rin­ką. Pa­si­ra­šy­da­ma su­tar­tį, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo priim­ti jau­ni­mą pa­žin­ti­niams vi­zi­tams ir pra­kti­niam mo­ky­mui. Ko­vo 8 d. įvy­ko pir­ma­sis pa­žin­ti­nis vi­zi­tas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Su jau­ni­mu bend­ra­vo ir Sa­vi­val­dy­bės veik­lą pri­sta­tė me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ma­rius Se­nu­lis, Tur­to ir ūkio sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Bu­zie­nė ir So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Ba­gu­že­vi­čie­nė.

Dis­ku­tuo­ta apie vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­rys­tę

Įp­ras­ta, kad in­ves­ti­ci­jas, bū­ti­nas sie­kiant plė­to­ti veik­las, pri­skir­tas vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms, fi­nan­suo­ja pa­ts vie­ša­sis sek­to­rius. Ta­čiau su­si­du­ria­ma su pro­ble­ma – ne vi­siems po­rei­kiams, net ir bū­ti­nie­siems, ga­li bū­ti skir­tas pa­kan­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas, ku­ris pa­dė­tų už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką vie­šo­jo sek­to­riaus veik­lą. Daž­niau­siai toms veik­los, ku­rio­mis suin­te­re­suo­ta yra vi­sa vi­suo­me­nė, ne­pa­kan­ka vie­šų­jų fi­nan­sų. Tuo­met vie­nas iš ra­cio­na­lių ir nau­din­gų spren­di­mų ga­li bū­ti vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­rys­tė (PPP, pub­lic – pri­va­te par­tners­hip ). Ko­vo 8 d. sa­vi­val­dy­bės va­do­vams, spe­cia­lis­tams su­si­ti­ki­me su UAB „Kor­gas“ at­sto­vais bu­vo pri­sta­ty­ti ga­li­mi gat­vių ap­švie­ti­mo mo­der­ni­za­vi­mo mo­de­liai, tarp jų ir PPP mo­de­lis, ku­rį pa­si­rin­kus su­tar­tis su pri­va­čiuo­ju sek­to­riu­mi pa­si­ra­šo­ma 15–20 me­tų, o sa­vi­val­dy­bė, nu­sta­čiu­si su­tau­py­mo ir ki­tus rei­ka­la­vi­mus, per­ka ko­ky­biš­ką ap­švie­ti­mo pa­slau­gą. Šiuo me­tu ap­švie­ti­mą ra­jo­no mies­tuo­se sa­vi­val­dy­bė pa­gal ga­li­my­bes mo­der­ni­zuo­ja sa­va­ran­kiš­kai, ta­čiau ieš­ko­ma bū­dų, kaip įreng­ti ap­švie­ti­mą ato­kes­niuo­se kai­muo­se, ypač tuo­se, ku­rie yra pra­va­žiuo­ja­mi, ku­riuo­se sto­ja gel­to­nie­ji ir marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai.

To­liau gvil­de­na­mi dvi­na­rės rink­lia­vos įve­di­mo klau­si­mai

Va­sa­rio 23 d. Ta­ry­bos po­sė­dy­je dau­gu­mai ne­pri­ta­rus spren­di­mo pro­jek­tui „Dėl Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą iš at­lie­kų tu­rė­to­jų ir at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­kos ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“, dvi­na­rė rink­lia­va ra­jo­ne ne­bu­vo įves­ta. Ko­vo 8 d. į po­sė­dį su­si­rin­ku­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko po­tvar­kiu MV-57 su­da­ry­ta dar­bo gru­pė svars­tė, kaip rei­kia pa­to­bu­lin­ti vie­ti­nės rink­lia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą dy­džio nu­sta­ty­mo me­to­di­ką, kad ji la­biau ati­tik­tų ra­jo­no bend­ruo­me­nės lū­kes­čius. Ko­vo 30 d. Ta­ry­bos po­sė­dy­je pla­nuo­ja­ma vėl svars­ty­ti klau­si­mą dėl dvi­na­rės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą įve­di­mo.

Vyks­ta di­džiau­sia va­do­vų kon­fe­ren­ci­ja

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė ko­vo 9–10 d. da­ly­vau­ja va­do­vų kon­fe­ren­ci­jo­je EBIT 2017. Dau­giau nei 40 pra­ne­šė­jų – vers­lo, va­dy­bos ir eko­no­mi­kos ly­de­rių – iš Lie­tu­vos ir ki­tų Eu­ro­pos ša­lių da­li­na­si su kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viais ryš­kiau­sio­mis sa­vo min­ti­mis, idė­jo­mis ir svar­biau­sio­mis įžval­go­mis.

Bus įgy­ven­di­na­mi vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir ap­lin­kos ge­ri­ni­mo pro­jek­tai

Pak­ruo­jo ra­jo­no bend­ruo­me­nės svei­ka­tos ta­ry­ba (pir­mi­nin­kas – Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­len­ti­nas Mi­siū­nas) va­sa­rio mė­ne­sį bu­vo pa­skel­bu­si vie­šą pro­jek­tų, fi­nan­suo­ja­mų iš 2017 m. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų, at­ran­kos kon­kur­są. Iš mi­nė­tos pro­gra­mos lė­šų bus fi­nan­suo­ja­ma 13 pro­jek­tų, jiems įgy­ven­din­ti skir­ta 47 249 Eur ( 2 800 Eur – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos). Šiuo me­tu su pro­jek­tų ren­gė­jais pa­si­ra­šo­mos su­tar­tys dėl pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo.

2017 m. va­sa­rio 23 d. Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tos 2017 m ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos prie­mo­nės. Vi­suo­me­nės švie­ti­mo ir mo­ky­mo ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mais prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti skir­ta 9 170 Eur, iš jų 5 270 pa­skir­ta ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Dar­že­li­nu­kai – ak­ci­jos „Tau­tos žie­das“ da­ly­viai

Pak­ruo­jo vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis „Sau­lu­tė“, at­sa­ky­da­mas į Tarp­tau­ti­nės is­to­ri­nio tei­sin­gu­mo ko­mi­si­jos kvie­ti­mą, ini­ci­juo­ja vi­sų tri­jų mies­to dar­že­lių da­ly­va­vi­mą pi­lie­ti­nė­je ini­cia­ty­vo­je „Gy­va­sis tau­tos žie­das“.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes „Sau­lu­tė“, „Vy­tu­rė­lis“ ir „Var­pe­lis“ pa­mi­nės ko­vo 10 d. 10 val. mies­to skve­re­ly­je.

Skel­bia­mi va­do­vų kon­kur­sai

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė ke­tu­ris švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo kon­kur­sus ei­ti Lin­ku­vos spe­cia­lio­sios mo­kyk­los, Lin­ku­vos lop­še­lio-dar­že­lio „Šal­ti­nė­lis“, Ro­za­li­mo vai­kų dar­že­lio ir Žei­me­lio dar­že­lio-dau­gia­funk­cio cent­ro „Ąžuo­liu­kas“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Kon­kur­so pa­skel­bi­mo da­ta: 2017 m. ko­vo 8 d. At­ran­ka vyks 2017 m. ge­gu­žės 4 d. Te­le­fo­nas pa­si­tei­rau­ti – (8 421) 614 90. In­for­ma­ci­ja apie kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus pre­ten­den­tams ir rei­ka­lin­gus pa­teik­ti do­ku­men­tus skel­bia­ma www.pa­kruo­jis.lt skil­ty­je „Kar­je­ros ga­li­my­bės“.

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />