(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. kovo 10 d.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Šeš­ta­die­nį Ry­go­je vy­ku­sia­me Lat­vi­jos leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų už­da­rų pa­tal­pų čem­pio­na­te Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos su­dė­ty­je da­ly­va­vę ir du Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ at­sto­vai iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius.

Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė ta­po nu­ga­lė­to­ja 1 jūr­my­lės bė­gi­me sa­vo am­žiaus gru­pė­je. 800 met­rų spor­ti­nin­kė nu­bė­go ant­ra.

Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis fi­ni­ša­vo ant­ras 1 jūr­my­lės bė­gi­me sa­vo am­žiaus gru­pė­je, o 800 met­rų įvei­kė tre­čias.

KREP­ŠI­NIS. Na­tu­ral phar­ma­ceu­ti­cals-Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos (RKL) čem­pio­na­te B di­vi­zio­ne rung­ty­niau­jan­tis „Pak­ruo­jis-Ly­gu­mų ŽŪB“ penk­ta­die­nį na­muo­se įvei­kė Kel­mės „Kel­mę“. Kel­miš­kiai nu­ga­lė­ti re­zul­ta­tu 70:63 (15:11, 23:17, 12:15, 20:20).

Ne­ri­jus Ke­le­ras ir To­mas Du­ra pel­nė po 15 taš­kų, o Be­nius Ur­bo­na­vi­čius 14.

Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai, iš­ko­vo­ję 18 per­ga­lių ir pa­ty­rę 5 pra­lai­mė­ji­mus, yra pir­mo­je RKL B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­to­je.

* Tę­sia­si Lie­tu­vos krep­ši­nio ve­te­ra­nų ly­gos čem­pio­na­tas. „Pak­ruo­jo par­ke­to“ ve­te­ra­nai, var­žy­da­mie­si +40 ir +45 me­tų am­žiaus gru­pė­se, per­ga­lin­gai bai­gė re­gu­lia­rų­jį se­zo­ną.

Ke­tu­rias­de­šimt­me­čiai krep­ši­nin­kai na­muo­se re­zul­ta­tu 110:71 nu­ga­lė­jo Ma­žei­kių „Im­pe­ką“.

Net 49 taš­kus pel­nė A. Še­fe­ris. M. Žu­kaus­ko są­skai­to­je – 21 taš­kas, T. Mi­siū­no – 20.

+45 gru­pė­je žai­džian­tys pa­kruo­jie­čiai re­zul­ta­tu 84:58 įvei­kė Ma­žei­kių „Bal­sių sto­vyk­lą“.

S. Bi­ru­tis var­žo­vams at­sei­kė­jo 22 taš­kus, A. Še­fe­ris – 18, A. Paš­ke­vi­čius – 15.

Abi „Pak­ruo­jo par­ke­to“ ve­te­ra­nų ko­man­dos po­gru­piuo­se užė­mė pir­mą­sias vie­tas ir tę­sia ko­vas at­krin­ta­mo­sio­se var­žy­bo­se.

* Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio pir­me­ny­bių AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti ant­ro­jo pus­fi­na­lio var­žy­bos.

Dėl „Di­džio­sios tau­rės“ ko­vo­jan­tis „Alytukas” pra­lai­mė­jo ant­rą­sias pus­fi­na­lio var­žy­bas „Klo­vai­niams“ re­zul­ta­tu 71:87.

Re­zul­ta­ty­viau­si „Alytuko” eki­po­je bu­vo A. Ado­mai­tis (14 taš­kų), E. Or­vi­das (11) ir J. Pas­la­vi­čius (13), „Klo­vai­nių“ – T. Du­ra (16), T. Mi­siū­nas (14) bei R. Ke­le­ris (27).

„Bhaa“ krep­ši­nin­kai nu­si­lei­do „Par­ke­to-Kan­ru­gės-Dav­ros“ ko­man­dai re­zul­ta­tu 93:119.

„Bhaa“ 30 taš­kų pel­nė T. Jan­kus, V. Špi­liaus­kas 20, R. Sa­vic­kas 12, A. And­ru­šai­tis 14, K. Dry­žas 17. „Par­ke­to-Kan­ru­gės-Dav­ros“ žai­dė­jas N. Ke­le­ras įme­tė 28 taš­kus, A. Še­fe­ris 18, A. Stal­ma­čen­ka 11, M. Luk­šas 20.

Dėl „Ma­žo­sios tau­rės“ be­si­var­žan­tis „Do­lo­mi­tas“ lai­mė­jo ant­rą­sias pus­fi­na­lio rung­ty­nes: „Ai­gi­ma“ nu­ga­lė­ta re­zul­ta­tu 93:82.

„Do­lo­mi­to“ krep­ši­nin­ko E. Ka­zo­kai­čio krai­tė­je – 50 taš­kų, D. Dve­lio – 16, P. Tin­te­rio – 10. „Ai­gi­mo­je“ su­ži­bė­jo A. Va­či­kaus­kas su 22 taš­kais, M. Vir­bic­kas su 33.

„Bar­diš­kių“ ko­man­da pra­lai­mė­jo „Me­di­ko­niams“ re­zul­ta­tu 61:70.

„Bar­diš­kių“ eki­po­je re­zul­ta­ty­vu­mu pa­si­žy­mė­jo M. Ru­dzins­kas (32 taš­kai) ir A. Ali­šaus­kas (16). „Me­di­ko­nių“ – M. Bal­tė­nas su 10 taš­kų T. Poš­kaus­kas su 29, Ž. Brin­kis su 12.

STA­LO TE­NI­SAS. Žei­me­lio gim­na­zi­jo­je vy­ko sta­lo te­ni­so tur­ny­ras, ku­ria­me sa­vo jė­gas iš­mė­gi­nio 18 vai­ki­nų.

Šio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais sa­vo am­žiaus gru­pė­se ta­po Do­mas ir Ro­kas Ba­jo­riū­nai.

Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko Ne­dui Pap­laus­kui ir Ge­dui Ka­zė­nui.

Tre­ti li­ko Taut­vy­das Bart­kus ir Ed­vi­nas Pro­ciu­kas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas