(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. kovo 10 d.

Ne­si­liau­ja smur­tas

Po­li­ci­jai pra­neš­ta, kad va­sa­rio mė­ne­sį Lin­ku­vo­je tris­de­šimt­me­tė pri­mu­šė de­šim­ties sū­nų. Ber­niu­kas per­duo­tas tė­vui. Tar­ny­bos šei­mo­je ne­pa­li­ko ir ki­to lin­ku­vie­tės sū­naus – vai­kas pa­ti­kė­tas glo­bo­ti aš­tuo­nias­de­šimt tre­jų pro­se­ne­lei.

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį įta­ri­mai smur­ta­vus prieš sa­vo sū­nų pa­teik­ti ki­tai, dvi­de­šimt sep­ty­ne­rių, lin­ku­vie­tei. Mo­te­ris mu­šė ne tik aš­tuo­ne­rių vai­ką, bet ir sa­vo su­gy­ven­ti­nį.

Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jy­je per konf­lik­tą na­muo­se gir­tu­tė­lis (3,01 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) vy­ras pri­mu­šė dar gir­tes­nę (4,08 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) su­gy­ven­ti­nę. Mo­te­ris į me­di­kus ne­si­krei­pė, smur­tau­to­jas bu­vo iš­vež­tas į areš­ti­nę.

Ap­vog­ti ve­lio­nės na­mai

Ro­za­li­me ap­vog­ta mi­ru­siai mo­te­riai pri­klau­siu­si so­dy­ba. Nuo praė­ju­sios va­sa­ros li­ku­sius tuš­čius na­mus praei­tą sa­vai­tę ap­lan­kę ve­lio­nės ar­ti­mie­ji ra­do iš­plėš­tas du­ris. Na­me šei­mi­nin­ka­vę įsi­bro­vė­liai iš­nar­šė vi­sus kam­ba­rius, ieš­ko­da­mi gro­bio, pa­vo­gė mu­zi­kos apa­ra­tū­rą, pa­puo­ša­lus. Iš ūki­nio pa­sta­to din­go ro­za­li­mie­tės dvi­ra­tis, o pu­siau au­to­ma­ti­nę skal­bi­mo ma­ši­ną va­gys išar­dė ir iš­si­ne­šė tik va­rik­lį.

Nuos­to­liai ver­ti­na­mi 180 eu­rų.

Pi­ni­gi­nė­je – nar­ko­ti­kai

Lin­ku­vo­je su­stab­dy­to pa­tik­rin­ti au­to­mo­bi­lio „BMW“ dvi­de­šimt­me­čio vai­ruo­to­jo pi­ni­gi­nė­je ras­tas plast­ma­si­nis mai­še­lis su nar­ko­ti­kais.

Vai­ki­nas už­da­ry­tas į areš­ti­nę, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl kvai­ša­lų lai­ky­mo be tiks­lo par­duo­ti.

Įk­liu­vo gir­ti vai­ruo­to­jai

Šeš­ta­die­nio ry­tą Pak­ruo­jy­je su­stab­dy­to au­to­mo­bi­lio „Hyun­dai Lant­ra“ ke­tu­rias­de­šimt ket­ve­rių vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (2,08 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas).

Ko­vo aš­tun­to­sios va­ka­rą areš­ti­nė­je at­si­dū­rė ap­svai­gęs ke­tu­rias­de­šimt­me­tis, su­lai­ky­tas už „Volks­wa­gen Golf“ vai­ro. Vy­rui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis (1,65 gir­tu­mas). Au­to­mo­bi­lis iš­ga­ben­tas į spe­cia­lią sau­go­ji­mo aikš­te­lę.

So­fą už­de­gė be­na­miai

Pir­ma­die­nio va­ka­re Sta­ty­bi­nin­kų gat­ve va­žia­vęs žmo­gus pa­ste­bė­jo, jog kaž­kas de­ga Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­lė­je. Išk­vies­ti ug­nia­ge­siai jo­je ra­do de­gan­čią se­ną so­fą, už­ge­si­no ją per dvi­de­šimt mi­nu­čių. Gais­ras nuo­sto­lių ne­pa­da­rė.

Gais­ri­nin­kų nuo­mo­ne, so­fą už­de­gė neat­sar­giai rū­kę ar nuo­rū­ką nu­me­tę ne­to­li aikš­te­lės be­si­lai­kan­tys aso­cia­lūs, nuo­la­ti­nės gy­ve­ni­mo vie­tos ne­tu­rin­tys žmo­nės. Jie aikš­te­lė­je pa­ste­bė­ti ne kar­tą.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />