(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. kovo 10 d.

Vie­nuo­ly­nas bus kon­ser­vuo­ja­mas

Lin­ku­vos vie­nuo­ly­nas pa­ga­liau su­lau­kė šei­mi­nin­kų – Šiau­lių vys­ku­pi­jos dė­me­sio. Va­kar jį ap­žiū­rė­ti ir dėl kon­ser­va­vi­mo tar­tis bu­vo at­vy­kę Vys­ku­pi­jos ir Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vai. Pra­dė­ti svars­ty­mai ir dėl vie­nuo­ly­no pa­sta­tų komp­lek­so to­li­mes­nio sau­go­ji­mo bei ga­li­my­bių juos res­tau­ruo­ti.

Šie ra­jo­no ir vys­ku­pi­jos val­džios su­si­ti­ki­mai dėl griū­van­čio vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mo pra­si­dė­jo kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nio būk­le su­si­rū­pi­nus pa­ne­vė­žie­čiui, Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rui Jo­nui Lau­čiui.

Ar Guos­ta­ga­lis tu­rės her­bą?

Iš aš­tuo­nių ra­jo­no se­niū­ni­jų tik Guos­ta­ga­lio ne­tu­ri sa­vo her­bo. Kol guos­ta­ga­lie­čiai su­ka gal­vas, koks ga­lė­tų bū­ti jų her­be pa­grin­di­nis sim­bo­lis, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau ren­gia­ma­si kreip­tis į Lie­tu­vos he­ral­di­kos ko­mi­si­ją. Guos­ta­ga­lie­čiai iš­reiš­kė no­rą sa­vą­jį her­bą tu­rė­ti iki Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čio šven­tės.

Au­to­mo­bi­lių spor­tui rei­kia tra­sos

Pak­ruo­jo au­to­mo­bi­lių spor­to (AS) klu­bo nu­si­žiū­rė­ta­me skly­pe prie Klo­vai­nių pro­jek­tuo­ti tra­są ne­lei­džia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Mat čia esąs ne grio­vys per­tek­li­nio van­dens nu­te­kė­ji­mui iš van­dens tel­ki­nio, re­kul­ti­vuo­ta­me tre­čia­ja­me Klo­vai­nių kar­je­re, kaip iki šiol ma­ny­ta, bet Ra­my­tės upe­lio iš­ta­kos. Apie 40 met­rų il­gio upe­lio ta­po kliū­ti­mi čia pro­jek­tuo­ti ir įreng­ti tra­są, nes upe­lio vie­tą keis­ti drau­džia įsta­ty­mai, o jį pa­lik­ti tra­so­je kil­tų sau­gu­mo ir tra­sos ob­jek­tų iš­dės­ty­mo pro­ble­mų – nuo upe­lio 25 met­rų at­stu­mu tu­ri bū­ti iš­lai­ky­ta jo ap­sau­gi­nė zo­na.

Pa­sak ra­jo­no vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Ar­tū­ro Šu­kio, sa­vi­val­dy­bė pa­lai­ko AS klu­bo ini­cia­ty­vą įsi­reng­ti tra­są, ir bend­ra­dar­biau­ja su šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tai ki­tų, tam tin­ka­mų vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų paieš­ko­je.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas