(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. kovo 10 d.

Vie­nuo­ly­nas bus kon­ser­vuo­ja­mas

Lin­ku­vos vie­nuo­ly­nas pa­ga­liau su­lau­kė šei­mi­nin­kų – Šiau­lių vys­ku­pi­jos dė­me­sio. Va­kar jį ap­žiū­rė­ti ir dėl kon­ser­va­vi­mo tar­tis bu­vo at­vy­kę Vys­ku­pi­jos ir Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vai. Pra­dė­ti svars­ty­mai ir dėl vie­nuo­ly­no pa­sta­tų komp­lek­so to­li­mes­nio sau­go­ji­mo bei ga­li­my­bių juos res­tau­ruo­ti.

Šie ra­jo­no ir vys­ku­pi­jos val­džios su­si­ti­ki­mai dėl griū­van­čio vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mo pra­si­dė­jo kul­tū­ros pa­vel­do sta­ti­nio būk­le su­si­rū­pi­nus pa­ne­vė­žie­čiui, Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rui Jo­nui Lau­čiui.

Ar Guos­ta­ga­lis tu­rės her­bą?

Iš aš­tuo­nių ra­jo­no se­niū­ni­jų tik Guos­ta­ga­lio ne­tu­ri sa­vo her­bo. Kol guos­ta­ga­lie­čiai su­ka gal­vas, koks ga­lė­tų bū­ti jų her­be pa­grin­di­nis sim­bo­lis, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau ren­gia­ma­si kreip­tis į Lie­tu­vos he­ral­di­kos ko­mi­si­ją. Guos­ta­ga­lie­čiai iš­reiš­kė no­rą sa­vą­jį her­bą tu­rė­ti iki Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čio šven­tės.

Au­to­mo­bi­lių spor­tui rei­kia tra­sos

Pak­ruo­jo au­to­mo­bi­lių spor­to (AS) klu­bo nu­si­žiū­rė­ta­me skly­pe prie Klo­vai­nių pro­jek­tuo­ti tra­są ne­lei­džia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Mat čia esąs ne grio­vys per­tek­li­nio van­dens nu­te­kė­ji­mui iš van­dens tel­ki­nio, re­kul­ti­vuo­ta­me tre­čia­ja­me Klo­vai­nių kar­je­re, kaip iki šiol ma­ny­ta, bet Ra­my­tės upe­lio iš­ta­kos. Apie 40 met­rų il­gio upe­lio ta­po kliū­ti­mi čia pro­jek­tuo­ti ir įreng­ti tra­są, nes upe­lio vie­tą keis­ti drau­džia įsta­ty­mai, o jį pa­lik­ti tra­so­je kil­tų sau­gu­mo ir tra­sos ob­jek­tų iš­dės­ty­mo pro­ble­mų – nuo upe­lio 25 met­rų at­stu­mu tu­ri bū­ti iš­lai­ky­ta jo ap­sau­gi­nė zo­na.

Pa­sak ra­jo­no vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Ar­tū­ro Šu­kio, sa­vi­val­dy­bė pa­lai­ko AS klu­bo ini­cia­ty­vą įsi­reng­ti tra­są, ir bend­ra­dar­biau­ja su šios spor­to ša­kos en­tu­zias­tai ki­tų, tam tin­ka­mų vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų paieš­ko­je.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />