(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Tu­ri­me kuo pa­si­džiaug­ti

2017 m. kovo 10 d.

MUMS RA­ŠO

Nors ne­su­lai­ko­mai bė­gan­tis lai­kas vis re­ti­na, silp­ni­na trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių gre­tas, bet vis dar esa­me. Vis dar įmi­na­me sa­vo pė­das tė­viš­kės že­mėn. Ne­nu­rims­ta­me, ne­tgi ne­lei­džia­me nu­rim­ti ki­tiems, pa­mirš­ti skau­džios mū­sų ša­lies is­to­ri­jos.

Iš or­ga­ni­za­ci­jos, kaž­ka­da jun­gu­sios net 500 na­rių, li­ko­me 190. O svei­kes­nių, veik­les­nių – tik treč­da­lis. Džiau­gia­mės, kad ren­gi­nių me­tu mums į pa­gal­bą atei­na jau­nes­nio­ji kar­ta, mo­ki­niai.

Uniū­nų par­ti­za­nų mū­šio 70-me­čio pa­mi­nė­ji­mas, pa­rei­ka­la­vęs vi­sų me­tų ne­nuils­ta­mos veik­los – reikš­min­giau­sias praė­ju­sių me­tų su­telk­tų pa­jė­gų dar­bas. Mū­šio vie­ta uži­ma 20 arų te­ri­to­ri­ją, yra ne­to­li miš­ko. Apt­vė­rė­me, at­so­di­no­me su­nio­ko­tus ąžuo­liu­kus. (Mū­šy­je žu­vo 22 vy­rai, čia au­ga 22 ąžuo­lai ). Šiam is­to­ri­niam įvy­kiui at­min­ti iš­leis­ta ma­no kny­ge­lė pa­va­din­ta „Že­mėj Lie­tu­vos jie ąžuo­lais žaliuos”, lanks­ti­nu­kas. Šiuos lei­di­nius do­va­no­jo­me, žu­vu­sių par­ti­za­nai gi­mi­nėms, ar­ti­mie­siems, mo­kyk­loms, bib­lio­te­koms.

Džiau­gia­mės, kad be­veik kiek­vie­na­me, mū­sų or­ga­ni­zuo­ta­me ren­gi­ny­je da­ly­vau­ja Pak­ruo­jo ,,Atžalyno” gim­na­zi­jos, Ly­gu­mų, Paš­vi­ti­nio, De­gė­sių pa­grin­di­nių mo­kyk­los mo­ki­niai. Mū­sų gy­ve­ni­mo pa­tir­ti­mi do­mi­si ir ki­tos mo­kyk­los. Štai „Žemynos” pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je 3a ir 3 b kla­sės mo­ki­niams (pri­si­jun­gė ir ki­tų kla­sių mo­ki­niai) vy­ko dvie­jų aka­de­mi­nių va­lan­dų lie­tu­vių kal­bos ir mu­zi­kos in­teg­ruo­ta pa­mo­ka, ku­rios me­tu šil­tai su 1941 me­tų trem­ti­ne Ni­jo­le Mat­ju­šai­tie­ne, 1948 me­tų trem­ti­nė­mis Ja­ni­na Kve­da­rie­ne, Ju­li­ja­na Plius­kie­ne, Van­da Ja­ka­vic­kie­ne, 1951 me­tų trem­ti­ne Zi­ta Vė­žie­ne šil­tai bend­ra­vo moks­lei­viai. Jie smal­siai ap­žiū­ri­nė­jo mū­sų at­si­neš­tas nuo­trau­kas, daug klau­si­nė­jo apie trem­tį. Klau­sy­da­mi su­kre­čian­čių is­to­ri­jų, vai­kai sten­gė­si su­vok­ti ir pa­jaus­ti šių žmo­nių pa­tir­tus iš­gy­ve­ni­mus. Su­ži­no­jo, ka­da, ko­dėl ir kur bu­vo tre­mia­mi lie­tu­viai, ko­kia sun­ki trem­ti­nio da­lia – gy­ve­ni­mas ba­ra­ke, ba­do ir mir­ties siau­bas, pro­tu ne­su­vo­kia­mas žmo­gaus iš­nau­do­ji­mas. Mo­ki­niai ban­dė pa­ly­gin­ti, kuo trem­tis ski­ria­si nuo šiuo­lai­ki­nės emig­ra­ci­jos. Ren­gi­nį už­bai­gė trem­ti­nių an­samb­lis ,,Si­dab­ri­nė šarma”.

Trem­ti­niai mo­kyk­lai pa­do­va­no­jo že­mė­la­pį ,,Trem­ties ir ka­li­ni­mo vietos”, mo­ki­niams – J. Švėgž­dos pa­sa­kų kny­ge­lių.

Bend­ra­dar­bia­vi­mas su šia mo­kyk­la tę­sia­si. Šie­met sau­sio 31-ąją įvy­ko li­te­ra­tū­ri­nė po­pie­tė 5-tų­jų kla­sių mo­ki­niams. Jo­je pri­sta­čiau kny­gą „Jo­no Švėgž­dos gy­ve­ni­mas po sau­le“, pa­pa­sa­ko­jau vai­kams apie po­li­ti­nio ka­li­nio, Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko gy­ve­ni­mą, jo vai­kus ir vai­kai­čius. Mo­kyk­los mo­ki­niai se­kė J. Švėgž­dos pa­sa­kas. Po­pie­tę or­ga­ni­za­vo ir mo­ki­nius pa­ruo­šė lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos L. Ka­na­pic­kie­nė, R. Stuo­gie­nė ir R. Gas­pa­rai­čie­nė.

„At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos mo­ki­niai, da­ly­vau­jan­tys pro­jek­te „Skau­dūs is­to­ri­jos pus­la­piai“, do­va­no­jo mums sa­vo raš­to dar­bų. O 1941-ųjų trem­ti­niai pa­si­da­li­jo sa­vo vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais. Mo­ki­niams įtei­kė­me po kny­gą (kal­bė­ję trem­ti­niai bu­vo šių kny­gų he­ro­jai) apie trem­tį, is­to­ri­jos mo­ky­to­jai G. Kai­riūkš­tie­nei do­va­no­jo­me že­mė­la­pį „Trem­ties ir ka­li­ni­mo vie­tos“ ir pa­dė­ką už jau­no­sios kar­tos pa­trio­ti­nį ug­dy­mą, ska­ti­ni­mą do­mė­tis skau­džiais Lie­tu­vos is­to­ri­jos pus­la­piais.

LPKTS Pak­ruo­jo fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Zi­ta VĖ­ŽIE­NĖ

Nuotr. iš LPKTS ar­chy­vo

Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos LPKTS Pak­ruo­jo fi­lia­lo or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja ir ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas