(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Parodoje – šimtai gražiadarbių kūrinių

2017 m. kovo 10 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Šie­me­ti­nė­je Pak­ruo­jo ra­jo­no tau­to­dai­lės dar­bų pa­ro­do­je dau­giau­siai eks­po­nuo­ta kū­ri­nių iš me­džio, vei­kė dvie­jų tau­to­dai­li­nin­kų me­džio meist­rų au­to­ri­nės pa­ro­dos. Iš vi­so pa­ro­do­je bu­vo ga­li­ma ap­žiū­rė­ti ke­lis šim­tus gra­žia­dar­bių kū­ri­nių.

janina@skrastas.lt

Me­džio meist­rai pa­ruo­šė staig­me­ną

Lan­ky­to­jai po vie­ną ar po ke­lis ap­žiū­ri­nė­jo di­des­nius ir ma­žes­nius Ro­za­li­me gy­ve­nan­čio tau­to­dai­li­nin­ko Vid­man­to Lie­tuv­nin­ko kū­ri­nius. Vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas kū­rė­jas au­to­ri­nė­je pa­ro­do­je ro­do įvai­rius dir­bi­nius – nuo žmo­gaus ūgio Rū­pin­to­jė­lio iki me­di­nių į del­ną tel­pan­čių paukš­čių. V. Lie­tuv­nin­ko skulp­tū­ros iš­si­ski­ria ir te­mo­mis, ir me­džia­go­mis – au­to­rius me­dį jun­gia su me­ta­lu, ak­me­niu, kar­tais kū­ri­nius da­žo, o į šven­tų­jų ran­gą pa­ke­lia ir duo­nos ke­pė­ją, ir kal­vį... Ne­se­niai 60-ąjį ju­bi­lie­jų at­šven­tęs me­ni­nin­kas au­to­ri­nės pa­ro­dos pri­sta­ty­me bu­vo įpras­tai ma­ža­kal­bis – kvie­tė įsi­žiū­rė­ti į kū­ri­nius. Nes jie ir kal­ba už au­to­rių. V. Lie­tuv­nin­kui įteik­ta ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės pa­dė­ka.

Ra­jo­ni­nę tau­to­dai­lės pa­ro­dą pa­pil­dė į Pak­ruo­jį at­ke­lia­vu­si rad­vi­liš­kie­čio Eu­ge­ni­jaus Ar­bu­šaus­ko Už­ga­vė­nių kau­kių eks­po­zi­ci­ja. Anot pa­ro­dų or­ga­ni­za­to­rės Si­gu­tės Ma­li­naus­kie­nės, šios kau­kės – pa­kruo­jie­čių meist­rų pa­mirš­ta te­ma.

Ra­jo­no pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė džiau­gė­si eks­po­nuo­ja­ma įspū­din­ga me­džio skulp­tū­ra. Anot spe­cia­lis­tės, pro­fe­sio­na­liai jau­čian­tys me­dį pa­kruo­jie­čiai dro­žė­jai iš­sau­go­ję tra­di­ci­jas, ne­pa­si­da­vę nei Ry­tų, nei Va­ka­rų įta­kai – iš­li­kę lie­tu­viš­ki meist­rai.

S. Ma­li­naus­kie­nė at­sklei­dė, jog trys „me­di­nu­kai“, ar­tė­jant ra­jo­ni­nės pa­ro­dos ati­da­ry­mui, ati­dė­jo į ša­lį už­sa­ky­mus ir grie­bė­si kur­ti skulp­tū­ras bū­tent šiam ren­gi­niui.

„Ži­no­jau, kad vy­rai kaž­ką da­ro, bet jie iki pa­sku­ti­nės die­nos iš­sau­go­jo pa­slap­tį. Tik kai at­ga­be­no nau­ju­tė­les skulp­tū­ras, pa­ma­čiau, ko­kie tai įspū­din­gi kū­ri­niai“, – šyp­so­jo­si pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rė.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi pen­kių me­džio meist­rų dir­bi­niai. Į ap­skri­ties tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­dą Šiau­liu­se ke­liaus de­vy­ne­tas V. Lie­tuv­nin­ko, po pen­kis Eu­ge­ni­jaus Rim­džiaus ir Pran­ciš­kaus Mie­žio bei trys Bro­nis­lo­vo Ged­mi­no kū­ri­niai.

Kū­ry­ba kei­čia­si

Tau­to­dai­lės są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Lai­ma Kel­me­lie­nė ge­rai ver­ti­no pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mą teks­ti­lę – ir tra­di­ci­nes tau­ti­nes juos­tas, ir lie­tu­viš­kais or­na­men­tais mar­gin­tas pirš­ti­nes, ko­ji­nes, rie­ši­nes, ne­tgi dro­ži­nius. Liau­diš­ki raš­tai su­mir­gė­jo Ve­ro­ni­kos Bie­liaus­kie­nės ir Ro­žės Džiau­gie­nės pa­veiks­luo­se. Taip au­to­riai pa­lai­kė šie­me­ti­nių Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų idė­ją – po­pu­lia­rin­ti vi­suo­me­nė­je ir šį kos­tiu­mą, ir ap­skri­tai liau­diš­kus or­na­men­tus, kaip pa­si­di­džia­vi­mo ver­tą tau­tos vi­zi­ti­nę kor­te­lę.

Ver­tin­to­jų, me­no­ty­ri­nin­kės M. Ado­ma­vi­čie­nės ir tau­to­dai­lės są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kės Lai­mos Kel­me­lie­nės tei­gi­mu, Pak­ruo­jo meist­rų kū­ry­ba bė­gant me­tams kei­čia­si.

Nuo­la­ti­niai pa­ro­dų lan­ky­to­jai pa­ste­bė­jo, jog ra­jo­ne ži­no­mos ak­me­nu­kų ir smė­lio pa­veiks­lų kū­rė­jos Ve­ro­ni­kos Dau­ku­tie­nės nau­jau­siuo­se dar­buo­se at­si­ra­do nau­jų me­džia­gų. Vie­ną iš eks­po­nuo­ja­mų pa­veiks­lų klo­vai­nie­tė tau­to­dai­li­nin­kė ir pa­va­di­no „Virs­mas“. O P. Mie­žis pri­sta­tė skulp­tū­rų iš gam­ti­nių me­džia­gų – to­kio sti­liaus, ku­ris anks­čiau bu­vo bū­din­gas B. Ged­mi­nui. Gi pa­sta­ra­sis at­si­grę­žė į tra­di­ciš­kes­nę dro­žy­bą. E. Rim­džius sa­vo kū­ri­nį pa­pil­dė de­ta­le, pa­ties kal­din­ta iš me­ta­lo.

Py­nė­ja Ra­mu­tė Pri­koc­kie­nė eks­po­nuo­ja ne tik tra­di­ci­nius pa­dėk­liu­kus bei ki­tus bui­ty­je pra­ver­čian­čius ir ją puo­šian­čius dir­bi­nius, bet ir iš vy­te­lių pin­tą an­ge­lo skulp­tū­rė­lę.

Šiuo­lai­kiš­kais kal­vys­tės kū­ri­niais ne vie­ne­rius me­tus ži­no­mas Re­nal­das Pa­le­kaus­kas su­kū­rė tra­di­ci­nę lie­tu­viš­ką sau­lu­tę.

Pa­ro­da – įvai­rė­ja

Šie­me­ti­nė­je ra­jo­no eks­po­zi­ci­jo­je sa­vo kū­ri­nius pri­sta­tė dvi py­nė­jos iš vy­te­lių bei stu­di­ją „Iš­ma­nio­ji vy­te­lė“ lan­kan­tys moks­lei­viai.

De­vy­nio­li­ka teks­ti­li­nin­kų ro­dė megz­tus, ner­tus, vel­tus, siu­vi­nė­tus kū­ri­nius. Nuo tra­di­ci­nių dra­bu­žių (megz­tu­kų, su­kne­lių, pa­lai­di­nių, lie­me­nių) iki ner­tų skė­čių nuo sau­lės, vel­tų ke­pu­rių, ša­li­kų, ska­rų, ki­tų ak­se­sua­rų iki šle­pe­čių, įvai­rių siu­vi­nė­tų siu­že­ti­nių pa­veiks­lų.

Sta­sė Gas­pa­ra­vi­čie­nė li­ni­nius ak­se­sua­rus de­ko­ra­vo gin­ta­ro ga­ba­lė­liais. Ke­lias de­šim­tis de­ko­ra­ty­vi­nės kal­vys­tės dir­bi­nių pri­sta­tė Ai­nas Kra­naus­kas.

„Rei­kė­jo su­gal­vo­ti, kaip eks­po­nuo­ti glė­bį pa­ro­dai at­neš­tų stal­tie­sių ar ser­ve­tė­lių. Jos skir­tin­gos, kaip skir­tin­gos ir jų au­to­rės, bet kiek­vie­nas dir­bi­nys su­šil­dy­tas no­ro puoš­ti bui­tį, kur­ti gro­žį“, – sa­kė S. Ma­li­naus­kie­nė.

Vie­ni gra­žia­dar­biai tau­to­dai­lės pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo­lat, ki­ti, kaip siu­vi­nė­to­ja Al­fon­sa La­pė­nie­nė, „gė­lė­tų“ ša­li­kų kū­rė­ja Da­lė Gurkš­nie­nė, grį­žo po ke­le­rių me­tų per­trau­kos.

Į ap­skri­ties tau­to­dai­lės pa­ro­dą iš­rink­ti še­šias­de­šimt še­ši dvi­de­šimt še­šių au­to­rių kū­ri­niai.

Au­to­rės nuo­tr.

Eks­po­na­tus ver­ti­no (pir­ma­me pla­ne iš kai­rės) me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė ir tau­to­dai­li­nin­kų Šiau­lių sky­riaus va­do­vė Lai­ma Kel­me­lie­nė, ly­di­mos pa­ro­dų or­ga­ni­za­to­rės Si­gu­tės Ma­li­naus­kie­nės.

Ve­ro­ni­kos Dau­ku­tie­nės kū­ry­bo­je at­si­ra­do nau­jų me­džia­gų ir idė­jų.

Apie ar­tė­jan­čias Ve­ly­kas pri­me­na Bro­nis­lo­vo Ged­mi­no su­kur­ti de­ko­ra­ty­vi­niai me­di­niai mar­gu­čiai.

Šie­me­ti­nė­je ra­jo­no pa­ro­do­je vei­kė au­to­ri­nė Vid­man­to Lie­tuv­nin­ko skulp­tū­rų eks­po­zi­ci­ja.

Vid­man­tas Lie­tuv­nin­kas kvie­tė įsi­žiū­rė­ti į jo kū­ri­nius – kal­ban­čius už jį pa­tį.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas