(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Plaučiškiuose šurmuliavo Kaziuko kermošius

2017 m. kovo 10 d.

MUMS RA­ŠO

Pa­va­sa­riš­kas oras sa­vait­ga­lį su­kvie­tė į šven­tę sa­vait­ga­lį plau­čiš­kie­čius ir kai­mo sve­čius: pa­siil­gu­sius pa­va­sa­rio, no­rin­čius par­duo­ti, pirk­ti, mai­ny­ti ar šiaip akis pa­ga­ny­ti. Čia vy­ko tra­di­ci­nis 8-asis „Ka­ziu­ko ker­mo­šius“.

Į Plau­čiš­kių lais­va­lai­kio sa­lę su­gu­žė­jo py­nė­jai, dro­žė­jai, ke­ra­mi­kai ir vi­so­kių ama­tų auk­sa­ran­kiai. Su­si­rin­ku­sius links­mi­no Žei­me­lio dau­gia­funk­cio cent­ro“ Ąžuo­liu­kas“ liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la, va­do­vau­ja­ma Sta­nis­lo­vo Zuo­ko.

Plau­čiš­kie­čiai dė­kin­gi sa­vo auk­sa­ran­kiams, nuo­la­ti­niams tra­di­ci­nio ker­mo­šiaus da­ly­viams: ver­bų py­nė­jai Ja­ri­nai Raz­gai­tie­nei, tau­to­dai­li­nin­kui ke­ra­mi­kui Ma­ri­jui La­ba­naus­kui, pa­veiks­lų ta­py­to­jai Vi­dai Le­ka­vi­čie­nei, sa­vi­veik­li­nin­kei As­tai Ge­le­že­lie­nei, Li­nai iš Gi­ko­nių bei sve­čiams iš Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų. Ren­gi­nį puo­šė me­džio dro­žė­jų Ar­džio Šin­ke­vi­čiaus ir Bro­nis­lo­vo Ged­mi­no dar­bai. Bro­nis­lo­vas kiek­vie­nais me­tais ap­do­va­no­ja sa­vo nuo­sta­biais in­ki­lė­liais kon­cer­tuo­jan­tį ko­lek­ty­vą. Šie­met jie ati­te­ko žei­me­lie­čiams. Pas­vei­ki­no­me ir vie­nin­te­lį ren­gi­ny­je bu­vu­sį Ka­zi­mie­rą. Jis į Plau­čiš­kius at­ve­žė Žei­me­lio sa­vi­veik­li­nin­kus.

An­ge­lė Ku­raus­kie­nė, kul­tū­ros dar­buo­to­ja

Orin­tos Mak­si­ma­vi­čie­nės nuo­tr.

Sa­vo užau­gin­to­mis kai­miš­ko­mis gė­ry­bė­mis, rank­dar­biais plau­čiš­kie­čiai ne tik pre­kia­vo, bet ir da­li­jo­si.

Šie­met į „Ka­ziu­ko ker­mo­šių“ plau­čiš­kie­čiai pa­kvie­tė Žei­me­lio mu­zi­kan­tus.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas