(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Tikrinta, kaip vedžiojami šunys

2017 m. kovo 10 d.

Ar pa­kruo­jie­čius dar il­gai pik­tins ant ša­li­gat­vių pa­lik­tos šu­nų krū­ve­lės?

Kaip šu­nų sa­vi­nin­kai lai­ko­si au­gin­ti­nių ve­džio­ji­mo tai­syk­lių, ket­vir­ta­die­nio ry­tą tik­ri­no se­niū­ni­jos, ko­mu­na­li­nin­kų at­sto­vai ir po­li­ci­nin­kai.

Tai­syk­lės nu­ro­do, kad šu­nys pri­va­lo bū­ti ve­džio­ja­mi su pa­va­dė­liais, sa­vi­nin­kai – tu­rė­ti mai­še­lius, su­rink­ti au­gin­ti­nių iš­ma­tas ir iš­mes­ti jas į spe­cia­lias dė­žes.

Pak­ruo­jo se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Vė­tie­nė ir „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­ko“ dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius Gin­ta­ras Ja­ku­bai­tis su po­li­ci­jos pa­tru­liais tik­ri­no kie­mus, ki­tas vie­šą­sias erd­ves, ta­ke­lius ša­lia Kruo­jos kvar­ta­lo, ku­riais ve­džio­ja­ma ne­ma­žai šu­nų. Pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta – vi­si pa­tik­rin­ti šu­nų sa­vi­nin­kai au­gin­ti­nius ve­dė­si pri­riš­tus, tu­rė­jo mai­še­lius.

Ta­čiau tik­rin­to­jų su­tik­ti žmo­nės sa­kė ir apie ne­si­lai­kan­čius ve­džio­ji­mo tai­syk­lių – pa­kruo­jie­čius (net uži­man­čius so­li­džias pa­rei­gas), iš­lei­džian­čius šu­nis pa­si­bė­gio­ti be prie­žiū­ros, ne­pa­si­rū­pi­nan­čius su­tvar­ky­ti au­gin­ti­nių pa­lik­tų krū­ve­lių.

„Anks­ty­vo ry­to rei­dą ir pa­ska­ti­no žmo­nių skun­dai dėl ap­si­lei­du­sių šu­nų šei­mi­nin­kų. Pas­te­bi­me, kad pa­kruo­jie­čiai da­ro­si są­mo­nin­ges­ni – ne tik pa­tys ve­džio­ja au­gin­ti­nius tvar­kin­gai, bet ir draus­mi­na ne­si­lai­kan­čius tvar­kos, in­for­muo­ja se­niū­ni­ją apie ne­si­lai­kan­čius tai­syk­lių. Anks­tes­niais me­tais per kiek­vie­ną rei­dą su­ra­šy­da­vo­me po ke­lio­li­ka ar ke­le­tą įspė­ji­mų“, – sa­kė N. Vė­tie­nė.

Se­niū­no pa­va­duo­to­ja in­for­ma­vo, jog nau­jau­si tei­sės do­ku­men­tai šu­nis ve­džio­ti lei­džia ne tik tam skir­to­se vie­to­se, bet ir nuo­ša­liau žmo­nių su­si­bū­ri­mų, net ša­li­gat­viais – jei ne­truk­do­ma žmo­nėms. O su­rink­tas iš­ma­tas už­riš­tuo­se mai­še­liuo­se lei­džia­ma iš­mes­ti ir į pa­pras­tas šiukš­lia­dė­žes, jei ar­ti nė­ra tam spe­cia­liai skir­tų.

Tik­ri­ni­mai, kaip lai­ko­ma­si ve­džio­ji­mo tai­syk­lių, nu­ma­to­mi ir atei­ty­je.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

Se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Vė­tie­nė pa­ste­bė­jo, kad mies­tie­čiai tam­pa są­mo­nin­ges­ni – dau­ge­lis šu­nis ve­džio­ja lai­ky­da­mie­si tai­syk­lių.

Šu­nų sa­vi­nin­kai spe­cia­lio­sio­mis dė­žė­mis nau­do­ja­si, o se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai jas pri­va­lo lai­ku iš­va­ly­ti.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas