(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Sinagogos skliautuose atgimsta paslaptinga tapyba

2017 m. kovo 9 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jo si­na­go­ga – jau pa­sku­ti­nia­me res­tau­ra­vi­mo eta­pe. Šiuo me­tu res­tau­ra­to­riai nuo anks­ty­vo ry­to iki vė­lu­mos plu­ša at­kur­da­mi skliau­tų ta­py­bą. Pas­lap­tin­gus sa­vo sim­bo­li­ka pie­ši­nius bei baig­tą res­tau­ruo­ti pa­sta­tą vi­suo­me­nei ke­ti­na­ma at­ver­ti ge­gu­žę.

pakruojis@skrastas.lt

Ta­pe­tų nuė­mi­mas – gal­vo­sū­kis

Šiuo me­tu si­na­go­gos vi­du­je ver­da res­tau­ra­to­rių, at­ku­rian­čių sie­nų ir skliau­tų ta­py­bą, dar­bas. Pir­ma­ja­me aukš­te dir­ba spe­cia­lis­tai, ku­riems pa­vy­ko nuo sie­nų nuim­ti au­ten­tiš­kų ta­pe­tų frag­men­tus. Pa­gal juos bus at­kur­ti nau­ji ir jais deng­tos pir­mo­jo aukš­to žy­dų si­na­go­gos sie­nos.

Pa­sak res­tau­ra­vi­mo įmo­nės va­do­vo Ai­da­no Val­kiū­no, nui­mant sie­nų ap­mu­ša­lų frag­men­tus te­ko ge­rai pa­suk­ti gal­vą ty­ri­nė­jant, ko­kio­mis me­džia­go­mis jie bu­vo pri­kli­juo­ti. Nus­ta­čius, jog be­veik prieš pu­sant­ro šim­tų me­tų ta­pe­tai bu­vo kli­juo­ti bal­ty­mi­nės kil­mės kli­jais, jiems tirp­dy­ti bu­vo pa­si­ruoš­tas spe­cia­lus che­mi­nis mi­ši­nys.

Šis dar­bas il­gai ne­si­se­kė, ma­nė, kad teks nuim­ti tūks­tan­tį ta­pe­to ga­ba­lė­lių. Ta­čiau mi­ši­nį pa­šil­džius ir ta­pe­tus pa­den­gus plė­ve­le, vi­sas li­kęs jų frag­men­tas sėk­min­gai at­si­dū­rė res­tau­ra­to­rių ran­ko­se.

Nuim­ta­sis se­nų­jų ta­pe­tų frag­men­tas bus įkom­po­nuo­tas ant res­tau­ruo­tų sie­nų, ša­lia nau­jai su­kur­to­jo.

60 me­tų ne­ma­ty­ta ta­py­ba

„1801-ai­siais sta­ty­tos Pak­ruo­jo si­na­go­gos skliau­tuo­se ta­py­bos pie­ši­niai bu­vo su­nai­kin­ti 1954-ai­siais me­tais. Nuo to lai­ko nie­kas ne­be­ma­tė ir ne­ži­no­jo, kaip žy­dų si­na­go­ga bu­vo iš­puoš­ta šiai tau­tai svar­biais re­li­gi­niais sim­bo­liais“, – sa­ko Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do tar­ny­bos ve­dė­jas Min­dau­gas Ve­liu­lis.

„Tie pie­ši­niai iš pir­mo žvilgs­nio kaž­kam ga­li pa­si­ro­dy­ti vai­kiš­ki, ta­čiau jie tu­ri gi­lią sim­bo­li­nę reikš­mę. Kiek­vie­nas gy­vū­nas ar paukš­tis tu­ri pa­slėp­tų reikš­mių su to­ros ar bib­li­ji­nių raš­tų ci­ta­to­mis“, – paaiš­ki­no res­tau­ra­to­rė Ind­rė Val­kiū­nie­nė.

Res­tau­ra­to­rė to­kią žy­dų kul­tū­ros tra­di­ci­ją aiš­ki­na tau­tos raš­tin­gu­mo pa­sek­me.

„Bū­da­mi raš­tin­gi, žy­dai skai­tė ir ge­rai ži­no­jo sa­vo švent­raš­čius, to­dėl jų ne­rei­kė­jo at­pa­sa­ko­ti pie­ši­niais, ku­riuos su­pras­tų ir be­raš­čiai. To­dėl ta­py­ba si­na­go­go­se nau­do­ta in­terp­re­tuo­ti tiek tau­tos is­to­ri­ją, tiek re­li­gi­ją“, – pa­sa­ko­jo res­tau­ra­to­rė.

Be tra­di­ci­nių už­ra­šų ir si­na­go­goms bū­din­gų pie­ši­nių Pak­ruo­jo si­na­go­go­je esa­ma ir mįs­lin­gų vaiz­di­nių. Va­ka­ri­nė­je si­na­go­gos da­ly­je, kur ras­tas se­na­sis įė­ji­mas į pa­sta­tą, skliau­te bu­vo nu­ta­py­tas trau­ki­nu­kas. Tai ne­tra­di­ci­nis pie­ši­nys, ku­ris ga­li­mai bu­vo lai­ko­mas žy­dų tau­tos grį­ži­mo į sa­vą­ją že­mę sim­bo­liu.

Dėl jo at­si­ra­di­mo lai­ko ir prie­žas­čių pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ir res­tau­ra­to­riai nė­ra vie­nin­gos nuo­mo­nės. Spė­ja­ma, kad si­na­go­ga bu­vo iš­ta­py­ta 1885-ai­siais me­tais, ją re­konst­ruo­jant, o Pak­ruo­jy­je ge­le­žin­ke­lis, į ku­rio sta­ty­bas in­ves­ta­vo vie­tos stam­bie­ji vers­li­nin­kai žy­dai, at­si­ra­do tik 1915 me­tais.

Gal­būt tas pie­ši­nys ir se­nes­nis. Pak­ruo­jo žy­dai si­na­go­go­je jį įam­ži­no, kaip ge­le­žin­ke­lio sie­kia­my­bę.

Ta­py­ba iš­li­ku­si nuo­trau­ko­se

Di­džio­ji da­lis si­na­go­gos ta­py­bos ir ki­tų de­ko­ra­vi­mo prie­mo­nių bu­vo už­fik­suo­ta nuo­trau­ko­se, ku­rios da­ry­tos 1935 me­tais at­lie­kant šio uni­ka­laus pa­sta­to ty­ri­nė­ji­mus.

Kiek su­dė­tin­ges­nis bu­vo mo­te­rų bal­ko­nų sie­ne­lės ta­py­bos at­kū­ri­mas, nes nuo­trau­ko­se jis sun­kiau įžiū­ri­mas. Ta­čiau pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad ant šio bal­ko­no bu­vo už­ra­šas heb­ra­jų kal­ba:

„Būk stip­rus, kaip leo­par­das, leng­vas, kaip ere­lis, grei­tas kaip el­nias, iš­tver­min­gas, kaip liū­tas, kad iš­pil­dy­tum Tė­vo Dan­gu­je va­lią“. Virš šio už­ra­šo pa­pras­tai bu­vo ta­po­mi mi­ni­mi mal­dos ci­ta­to­je gy­vū­nai, ta­čiau Pak­ruo­jo si­na­go­go­je pie­ši­niai ne vi­sai ati­tin­ka tra­di­ci­ją.

Au­to­rės nuo­tr.

Res­tau­ra­to­rės Ind­rės Val­kiū­nie­nės ran­ko­se – skliau­to ta­py­bos iš­klo­ti­nė.

Res­tau­ra­to­rių dar­bas var­gi­nan­tis: ta­py­ti rei­kia iš­kel­to­mis ran­ko­mis.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do tar­ny­bos va­do­vas Min­dau­gas Ve­liu­lis ir res­tau­ra­to­rių įmo­nės va­do­vas Ai­do­nas Val­kiū­nas ap­ta­ria dar­bų ei­gą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />