(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Radviliškiečių laimėjimai

2017 m. kovo 18 d.

Pre­mi­ja moks­li­nin­kams

Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­ja sky­rė var­di­nę Jo­no Kriš­čiū­no pre­mi­ją Bai­so­ga­lo­je esan­čio Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Gy­vu­li­nin­kys­tės ins­ti­tu­to moks­li­nin­kams – dr. Vio­le­tai Juš­kie­nei, dr. Rai­mon­dui Lei­kui, dr. Re­mi­gi­jui Juš­kai ir dr. Ro­ber­tui Juod­kai.

Pre­mi­ja moks­li­nin­kams skir­ta už moks­lo dar­bų cik­lą „Že­mės ūkio gy­vū­nų lai­ky­mo bū­dų po­vei­kio ap­lin­kai ty­ri­mai ir pa­di­din­tos bio­lo­gi­nės ver­tės gy­vū­ni­nės pro­duk­ci­jos kū­ri­mas“.

Įteik­ta stra­te­gės no­mi­na­ci­ja

Sa­vait­raš­čio „Lie­tu­vos svei­ka­ta“ kas­met or­ga­ni­zuo­ja­muo­se „Me­tų va­do­vo“ rin­ki­muo­se no­mi­nuo­ta ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­ve­laus­kie­nė.

Jai įteik­tas „Me­tų stra­te­gės 2016“ ap­do­va­no­ji­mas.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės va­do­vės D. Po­ve­laus­kie­nės įsi­ti­ki­ni­mu, be­ne pa­ts svar­biau­sias da­ly­kas me­di­ci­no­je – pa­cien­to pa­si­ti­kė­ji­mas me­di­ku. „Ga­li bū­ti kom­pe­ten­tin­gas gy­dy­to­jas, bet jei pa­cien­tas ta­vi­mi ne­pa­si­ti­kės, ge­rų gy­dy­mo re­zul­ta­tų ne­pa­dės pa­siek­ti nei mo­der­ni įran­ga, nei da­žais kve­pian­čios pa­la­tos“, – sa­kė ji.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rei Da­nu­tei Po­ve­laus­kie­nei įteik­tas „Me­tų stra­te­gės 2016“ ap­do­va­no­ji­mas.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas