(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Varžėsi instrumentinės muzikos virtuozai

2017 m. kovo 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je su­reng­tas tarp­tau­ti­nis inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­sas-fes­ti­va­lis „Gro­ki­me kar­tu“. Dvi die­nas tru­kęs ren­gi­nys ap­jun­gė per 200 da­ly­vių iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Lie­tu­vos.

alaima@skrastas.lt

Kon­kur­se skam­bė­jo kū­ri­niai for­te­pi­jo­nui, flei­tai, sak­so­fo­nui, vio­lon­če­lei, smui­kui, akor­deo­nui, klar­ne­tui ir ki­tiems inst­ru­men­tams.

Ja­me da­ly­va­vo 133 jau­nie­ji mu­zi­kan­tai iš 53 ko­lek­ty­vų, at­vy­ku­sių iš Es­ti­jos Val­gos mies­to, Lat­vi­jos Val­kos mies­to bei ke­lio­li­kos ša­lies ra­jo­nų.

Ant­rą die­ną vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo 84 mo­ki­niai iš 32 ko­lek­ty­vų.

Ne­be pir­mus me­tus vyks­tan­tis ren­gi­nys iki šiol bu­vo tik kaip fes­ti­va­lis, ta­čiau šie­met nu­spręs­ta jį pa­keis­ti ir leis­ti moks­lei­viams pa­si­var­žy­ti.

Mu­zi­kan­tai var­žė­si ke­lio­se ka­te­go­ri­jo­se – for­te­pi­jo­ni­nių due­tų, ka­me­ri­nių ir inst­ru­men­ti­nių an­samb­lių.

For­te­pi­jo­ni­nių due­tų ka­te­go­ri­jo­je „A“ tarp 22 da­ly­vių pa­si­ro­dė ir še­ši Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los due­tai. Ka­me­ri­nių an­samb­lių ka­te­go­ri­jo­je „B“ tarp 27 da­ly­vių ra­jo­nui at­sto­va­vo vie­nas an­samb­lis, inst­ru­men­ti­nių an­samb­lių gru­pė­je „C"– du ra­jo­no da­ly­viai tarp še­šių.

Ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Ge­di­mi­no Bruz­gos – Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ro di­ri­gen­to, Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los sak­so­fo­no mo­ky­to­jo, for­te­pi­jo­ni­nių due­tų ka­te­go­ri­jo­je di­dį­jį pri­zą ("Grand Prix) sky­rė Ku­piš­kio me­no mo­kyk­los due­tui.

Ka­me­ri­nių an­samb­lių ka­te­go­ri­jo­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė ir di­dį­jį pri­zą lai­mė­jo Vei­ve­rių An­ta­no Ku­čin­gio me­no mo­kyk­los ka­me­ri­nis an­samb­lis (flei­ta ir for­te­pi­jo­nas).

Inst­ru­men­ti­nių an­samb­lių ka­te­go­ri­jo­je di­dy­sis pri­zas ne­skir­tas nie­kam.

Pri­zi­nių vie­tų lai­mė­jo ir Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

Pat­ri­ci­ja But­vi­lai­tė ir Au­gus­tė Mo­te­kai­ty­tė (mo­ky­to­ja Dia­na Sa­bu­lie­nė) „A2“ ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, Ga­bi­ja Raz­mu­tė ir Pi­jus Del­tu­vas (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Stak­vi­le­vi­čie­nė) „B2“ ka­te­go­ri­jo­je pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

„C“ ka­te­go­ri­jo­je Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los gi­ta­ris­tų an­samb­lis (mo­ky­to­jas Ma­rius Ats­to­pas) iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Au­to­rės nuo­tr.

Ga­bi­ja Raz­mu­tė ir Pi­jus Del­tu­vas pel­nė tre­čią­ją vie­tą.

Mu­zi­kos mo­kyk­los nuo­tr.

Pat­ri­ci­ja But­vi­lai­tė ir Au­gus­tė Mo­te­kai­ty­tė – pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jos.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas