(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. kovo 18 d.

Pa­rei­gū­nų aki­ra­ty­je – ge­le­žin­ke­lio per­va­žos

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, siek­da­mi ge­rin­ti eis­mo si­tua­ci­ją prie ge­le­žin­ke­lio per­va­žų, ste­bė­jo, kaip šio­se vie­to­se gy­ven­to­jai lai­ko­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių.

Per 2 va­lan­das bu­vo nu­sta­ty­ti sep­ty­ni eis­mo da­ly­viai, ne­si­lai­kę Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Du vai­ruo­to­jai ne­pai­sė ke­lio ženk­lo „Stop“, ku­ris pa­sta­ty­tas prieš ge­le­žin­ke­lio per­va­žą ir ne­sus­to­jo. Jiems su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir gre­sia bau­dos nuo 180 iki 280 eu­rų, taip pat tei­sės vai­ruo­ti atė­mi­mas iki 6 mė­ne­sių.

Pen­ki pės­tie­ji ėjo per ge­le­žin­ke­lio per­va­žą de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Jiems taip pat su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir gre­sia bau­dos nuo 20 iki 40 eu­rų.

Vai­ra­vo ne­blai­vus

Va­ka­re apie pu­sę de­šim­tos Šau­ko­to mies­te­ly­je, ke­ly­je Ra­se­niai-Ty­tu­vė­nai-Rad­vi­liš­kis, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Nis­san Al­me­ra Ti­no“. Išaiš­kė­jo, kad jį vai­ra­vo ne­blai­vus (2,34 pro­mi­lės gir­tu­mas) 51-erių me­tų vai­ruo­to­jas.

Vy­riš­kiui ke­lio­nę te­ko nu­trauk­ti – jo au­to­mo­bi­lis bu­vo nu­ga­ben­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę, o pa­ts vai­ruo­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Su­mu­šė se­no­lį

Vos­ko­nių kai­me, iš­dau­žęs so­dy­bos lan­go stik­lą ir pa­te­kęs į vi­dų, ne­pa­žįs­ta­mas as­muo su­mu­šė 83 me­tų na­mo sa­vi­nin­ką ir pa­gro­bė 5000 eu­rų bei mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną. Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl žas­ti­kau­lio iš­ni­ri­mo ir šon­kau­lių lū­ži­mo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Gė­rė ir smur­ta­vo

* Vė­riš­kių kai­me gy­ve­nan­tis ne­blai­vus (1,41 pro­mi­lės gir­tu­mas) 57 me­tų vy­ras, mes­da­mas ar­ba­tos puo­de­lį į ne­blai­vią (1,83 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) 48 me­tų žmo­ną, pra­skė­lė jai gal­vą.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji po me­di­kų ap­žiū­ros į gy­dy­mo įstai­gą vyk­ti at­si­sa­kė. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

* Pa­ju­lių kai­me po iš­ger­tu­vių ne­blai­vi (1,84 pro­mi­lės) 51 me­tų mo­te­ris gra­si­no nu­žu­dy­ti ne­blai­vų (1,46 pro­mi­lės) vien­me­tį vy­rą. Konf­lik­to me­tu na­muo­se bu­vo še­šia­me­tė anū­kė.

* Rad­vi­liš­ky­je, Lais­vės alė­jo­je gy­ve­nan­tis ne­blai­vus (1,16 pro­mi­lės) dvi­de­šimt­pen­kia­me­tis ma­ža­me­čių vai­kų aki­vaiz­do­je su­mu­šė tris­de­šimt­me­tę su­gy­ven­ti­nę. Smur­tau­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Si­ru­tiš­kių kai­me po iš­ger­tu­vių, ne­blai­vus (2,40 pro­mi­lės) še­šias­de­šimt­me­tis su­mu­šė ne­blai­vią (2,58 pro­mi­lės) 56 me­tų žmo­ną. Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

* Pa­kir­ši­nio kai­me gy­ve­nan­tis ne­blai­vus 36 me­tų vy­ras pen­kia­me­čiui su­gy­ven­ti­nės sū­nui su­ri­šo ko­jas vir­ve. Įvy­kio me­tu na­muo­se bu­vo ir ke­tu­ri ki­ti ma­ža­me­čiai vai­kai nuo 2 iki 8 me­tų am­žiaus. Vai­kai per­duo­ti mo­ti­nai.

* Rad­vi­liš­ky­je, Vy­tau­to gat­vė­je, iš ma­ty­mo pa­žįs­tas jau­nuo­lis su­mu­šė še­šio­lik­me­tį. Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl vei­do su­mu­ši­mo po me­di­kų ap­žiū­ros iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Nus­ta­ty­tas 19 me­tų įta­ria­ma­sis yra ieš­ko­mas.

Chu­li­ga­niz­mas

* Rad­vi­liš­ky­je, Ge­di­mi­no gat­vė­je esan­čio­je au­to­bu­sų sto­ty­je, su­ga­din­ti iš­vy­ki­mo aikš­te­lių rek­la­mi­niai sten­dai. Tur­ti­nė ža­la – 558 eu­rai.

* Dau­gė­lai­čių kai­me su­pjaus­ty­tos na­mo kie­me sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“ ke­tu­rios pa­dan­gos. Tur­ti­nė ža­la – 150 eu­rų.

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />