(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 18 d.

Stip­ruo­lių są­skai­to­je – 31 me­da­lis

Kre­tin­gos ra­jo­ne, Ku­lu­pė­nuo­se, vy­ku­sia­me ša­lies jau­ni­mo ran­kų len­ki­mo čem­pio­na­te pui­kiai pa­si­ro­dė ra­jo­no ran­kų len­ki­kai. Rad­vi­liš­kie­čių ko­man­dą su­da­rė 29 spor­ti­nin­kai – du stip­ruo­liai iš Bai­so­ga­los, ke­tu­ri – iš Po­ciū­nė­lių ir net 23 – iš Grin­kiš­kio.

Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais ta­po Ši­lu­tės ko­man­da, ku­riai at­sto­va­vo net 60 da­ly­vių. Rad­vi­liš­kio ko­man­da užė­mė ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo 17 auk­so, sep­ty­nis si­dab­ro ir sep­ty­nis bron­zos me­da­lius.

Ge­riau­siai sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­se pa­si­ro­dė Gin­ta­rė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, Erd­vi­lė Ur­bo­na­vi­čiū­tė, And­rius Nok­šas, Rim­vy­das Poš­kus, Ode­ta Ra­ziū­nai­tė, Ei­man­tas Le­gec­kas, Mo­ni­ka Mand­ra­vic­ky­tė, Dei­vi­das Ur­ba, Sand­ra Ru­pei­kai­tė, Lau­ry­nas Ado­mai­tis.

Jus­ti­na Poš­kai­tė iš­ko­vo­jo auk­są neį­ga­lių­jų ka­te­go­ri­jo­je ir lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą ko­vo­da­ma svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 ki­log­ra­mų kar­tu su vi­sais da­ly­viais.

Ko­man­dą tre­ni­ruo­ja – Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro spor­to me­to­di­nin­kas Vi­ta­li­jus Sur­vi­la. Var­žy­bo­se tei­sė­jams iš Rad­vi­liš­kio at­sto­va­vo Re­na­tas Zda­na­vi­čius ir Ja­nu­ri­jus Mus­vi­cas.

Rung­ty­nia­vo fut­bo­li­nin­kai

Rad­vi­liš­kio spor­to are­no­je vy­ko jau tra­di­ci­niu ta­pęs vai­kų (2004-2005 me­tų gi­mi­mo) fut­bo­lo tur­ny­ras, skir­tas Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti.

Tur­ny­re da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos iš Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Kel­mės bei Rad­vi­liš­kio.

Dėl bron­zos me­da­lių žai­dė dvi Klai­pė­dos fut­bo­lo mo­kyk­los ko­man­dos. Po at­kak­lios ko­vos re­zul­ta­tu 1:0 per­ga­lę šven­tė pir­mo­ji klai­pė­diš­kių ko­man­da.

Fi­na­li­nė­se rung­ty­nė­se pa­ne­vė­žie­čiai 3:1 įvei­kė bend­raam­žius iš Kel­mės.

Ko­man­dos pri­zi­nin­kės ir ge­riau­si žai­dė­jai bu­vo ap­do­va­no­ti ŠSPC bei fut­bo­lo spor­to klu­bas „Rad­vi­liš­kis“ įsteig­tais pri­zais.

Ge­riau­siu tur­ny­ro var­ti­nin­ku pri­pa­žin­tas Emi­lis Ur­bo­nas (Pa­ne­vė­žio FA-1), ge­riau­siu tur­ny­ro gy­nė­ju – Da­nil Ty­še­kov (Klai­pė­dos FM-1) ir ge­riau­siu puo­lė­ju – Ig­nas Ri­di­kas (Kel­mės VJSM).

Rad­vi­liš­kie­čių ko­man­do­se ge­riau­siai žai­dė­jais no­mi­nuo­ti Sand­ri­jus La­ba­naus­kas ir Mo­des­tas Tar­bū­nas.

Pa­ren­gė Mo­ni­ka GRUN­DAI­TĖ

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas