(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Šildymo sąskaitų dydžiai skiriasi pusšešto karto

2017 m. kovo 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jai nu­sta­čius ma­žes­nę ba­zi­nę UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ kai­ną, rad­vi­liš­kie­čiams šiek tiek su­ma­žė­jo va­sa­rio mė­ne­sio šil­dy­mo są­skai­tos.

Ši­lu­mos ener­gi­jos ma­žiau par­duo­ta ir dėl šil­tes­nės va­sa­rio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ros. Ta­čiau net ir tai kai ku­riems gy­ven­to­jams pi­ni­gi­nių neap­sau­go­jo.

alaima@skrastas.lt

Va­sa­ris – šil­tes­nis už sau­sį

Vi­du­ti­nė va­sa­rio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo aukš­tes­nė nei sau­sį. Va­sa­rį ji sie­kė mi­nus 1,8 laips­nio, sau­sį – mi­nus 2,7 laips­nio. Per­nykš­tis va­sa­ris bu­vo ge­ro­kai šil­tes­nis. Jo vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė plius 1,1 laips­nio.

Šių­me­tį va­sa­rį su­var­to­ta ir ma­žiau ši­lu­mos ener­gi­jos. UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ Rea­li­za­ci­jos-abo­nen­ti­nio sky­riaus vir­ši­nin­kės Skaid­ros Diš­lės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­ly­gin­ti su sau­sio mė­ne­siu, bend­ro­vė va­sa­rį par­da­vė de­šim­ta­da­liu ma­žes­nį kie­kį ši­lu­mos ener­gi­jos.

Va­sa­rio mė­ne­sį bu­vo ma­žes­nė ir ši­lu­mos kai­na: sau­sį ji sie­kė 5,43 eu­ro cen­to su PVM už 1 kwh, va­sa­rį – 5 eu­ro cen­tus. Tam tu­rė­jo įta­kos Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mas su­ma­žin­ti ba­zi­nę kai­ną.

Pi­giau­siai šil­dė­si re­no­vuo­ti na­mai

S. Diš­lė pa­tei­kė pi­giau­siai ir bran­giau­siai už šil­dy­mą mo­kė­ju­sių dau­gia­bu­čių pen­ke­tu­kus.

Rad­vi­liš­kio mies­te va­sa­rį pi­giau­siai šil­dė­si re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai. Ma­žiau­sias šil­dy­mo są­skai­tas ga­vo Vaiž­gan­to 58c ir Jau­nys­tės gat­vės 20-ojo dau­gia­bu­čių bu­tų sa­vi­nin­kai – po 32 eu­ro cen­tus už kiek­vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.

Tre­čio­je vie­to­je – ir Rad­vi­lų gat­vės 23-ia­sis na­mas. Jo gy­ven­to­jams bu­tų šil­dy­mas kai­nuos 36 eu­ro cen­tus už kvad­ra­tą. Ket­vir­to­je po­zi­ci­jo­je va­sa­rį at­si­dū­rė Nau­jo­sios gat­vės 6-asis dau­gia­bu­tis – 38 eu­ro cen­tai. Dar trys Nau­jo­sios gat­vės na­mai už šil­dy­mą mo­kės vie­no­dai – po 41 eu­ro cen­tą. Tai – 2-asis, 4-asis ir 10-asis dau­gia­bu­čiai na­mai.

Tarp ne­re­no­vuo­tų na­mų pi­giau­siai kai­nuos Ge­di­mi­no gat­vės 5-ojo dau­gia­bu­čio šil­dy­mas – 66 eu­ro cen­tus už kvad­ra­tą, A. Po­vy­liaus gat­vės 10-ajam na­mui – 69 eu­ro cen­tus. Lais­vės alė­jos 34-ojo, Ge­di­mi­no gat­vės 3-io­jo ir Lais­vės alė­jos 38-ojo na­mų gy­ven­to­jams teks mo­kė­ti vie­no­dai – po 70 eu­ro cen­tų už kvad­ra­tą.

Sąs­kai­tos ski­ria­si pus­šeš­to kar­to

Dau­gia­bu­čių bran­gi­nin­kų pen­ke­tu­ko vir­šu­je va­sa­rį at­si­dū­rė Kra­žių gat­vės 12-asis na­mas, ku­rio kvad­ra­ti­nio met­ro šil­dy­mas kai­nuos 1,64 eu­ro. Šis ne­di­de­lis dau­gia­bu­tis tarp bran­giau­siai mies­te be­si­šil­dan­čių na­mų pa­ten­ka ne­be pir­mą kar­tą.

Ki­ti dau­gia­bu­čiai bran­gi­nin­kai taip pat yra ne kar­tą „puo­šę“ blo­gą­ją šil­dy­mo sta­tis­ti­ką. V. Ku­dir­kos gat­vės 11-ojo na­mo gy­ven­to­jams ši­lu­ma kai­nuos 1,47 eu­ro, To­po­lių 8-ajam ir V. Ku­dir­kos 7-ajam na­mams – po 1,43 eu­ro, Stik­lo gat­vės 4-ajam dau­gia­bu­čiui – 1,42 eu­ro.

Vi­du­ti­nė ke­lių Lin­kai­čių gy­ven­vie­tės dau­gia­bu­čių šil­dy­mo vi­du­ti­nė kai­na – 1,28 eu­ro.

Še­du­vo­je pi­giau­siai va­sa­rį šil­dė­si re­no­vuo­to Pro­gim­na­zi­jos 19-ojo na­mo gy­ven­to­jai (61 eu­ro cen­tas), bran­giau­siai – Kė­dai­nių gat­vės 102-ojo dau­gia­bu­čio žmo­nės (1,81 eu­ro).

Šil­dy­mo są­skai­tų skir­tu­mai aki­vaiz­dūs. Pa­vyz­džiui, stan­dar­ti­nio 60 kvad­ra­tų bu­to sa­vi­nin­kas, gy­ve­nan­tis re­no­vuo­ta­me Vaiž­gan­to gat­vės 58c na­me, už bu­to šil­dy­mą va­sa­rį mo­kė­jo 19,20 eu­ro. Gy­ve­nan­tis Še­du­vo­je, Kė­dai­nių gat­vės 102-aja­me na­me – 108,60 eu­ro. Skir­tu­mas – dau­giau nei pus­šeš­to kar­to.

Au­to­rės nuo­tr.

Šil­dy­mo są­skai­tų dy­dis dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se di­de­le da­li­mi pri­klau­so ir nuo, kiek per jo sie­nas, sto­gą ir lan­gus iš­ke­liau­ja ši­lu­mos.

UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ Rea­li­za­ci­jos-abo­nen­ti­nio sky­riaus vir­ši­nin­kė Skaid­ra Diš­lė: „Pa­ly­gin­ti su sau­sio mė­ne­siu, bend­ro­vė va­sa­rį par­da­vė de­šim­ta­da­liu ma­žes­nį kie­kį ši­lu­mos ener­gi­jos“.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas