(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Atletai išlydėti į specialiąją olimpiadą

2017 m. kovo 18 d.

Į Aust­ri­jo­je pra­si­dė­ju­sias pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos žai­dy­nes iš­ly­dė­ti ke­tu­ri Še­du­vos gim­na­zi­jos Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus moks­lei­viai ir jų tre­ne­ris, gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Arū­nas Bag­do­nas.

Spor­ti­nin­kus į žai­dy­nes iš­ly­dė­jo Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus pe­da­go­gai ir mo­ki­niai. Į pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos žie­mos žai­dy­nes iš­vy­ko mo­ki­niai Ne­da Pa­bi­lio­ny­tė, Dai­va Sa­ve­le­vai­tė, Kas­pa­ras Vai­čiu­lis ir Pau­lius Bu­tau­tas. Jie at­sto­vau­ja Lie­tu­vos sniegb­ri­di­nin­kų rink­ti­nei, ku­rios tre­ne­ris yra Še­du­vos gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Arū­nas Bag­do­nas.

Iš­vyks­tan­čiuo­sius pa­svei­ki­no ir sėk­min­gų star­tų jiems pa­lin­kė­jo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Lai­mu­tis Šklei­ni­kas, ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Ani­ce­tas Sa­vic­kas.

Še­du­vos se­niū­nas Jus­ti­nas Pra­nys rink­ti­nės at­sto­vams įtei­kė Še­du­vos mies­to vė­lia­vą. Mo­ky­to­jos Eng­ri­ta Dir­žie­nė ir Vir­gi­ni­ja Pra­nie­nė sa­vo ug­dy­ti­niams pa­do­va­no­jo sim­bo­li­nius ta­lis­ma­nus – minkš­tus žais­lus.

Lie­tu­vių spor­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ją, ku­rią su­da­ro 28 spor­ti­nin­kai, 8 tre­ne­riai, de­le­ga­ci­jos va­do­vas ir jo pa­dė­jė­jas, į žai­dy­nes bu­vo iš­ly­dė­ti ir Vil­niu­je, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­te.

Lie­tu­va da­ly­vau­ja tri­jų spor­to ša­kų var­žy­bo­se: star­tuos sep­ty­ni sli­di­nin­kai, še­ši sniegb­ri­di­nin­kai ir pen­kio­li­ka sa­lės rie­du­li­nin­kų.

Aust­ri­jo­je, Gra­co ir Ram­zau mies­tuo­se, vyk­sian­čio­se žai­dy­nė­se da­ly­vau­ja per 2700 at­le­tų iš 107 vals­ty­bių.

Še­du­vos gim­na­zi­jos Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus mo­ki­niai 2009 me­tais da­ly­va­vo Pa­sau­lio SO žie­mos spor­to žai­dy­nė­se Ida­ho vals­ti­jo­se (JAV), 2012 me­tais – Eu­ro­pos leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te Mask­vo­je, 2013 me­tais – Pa­sau­lio SO žie­mos spor­to žai­dy­nė­se Pie­tų Ko­rė­jo­je, 2015 me­tais – Pa­sau­lio SO va­sa­ros žai­dy­nė­se Los An­dže­le (JAV).

Še­du­viai iš šių spor­to žai­dy­nių par­si­ve­žė komp­lek­tą įvai­rių spal­vų me­da­lių.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Si­gi­to MI­KU­ČIO nuo­tr.

Še­du­vos gim­na­zi­jos Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus mo­ki­niai į pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos žai­dy­nes iš­si­ve­žė ir Še­du­vos mies­to vė­lia­vą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas