(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Legionelės karštu vandeniu „marinamos“ ir rajone

2017 m. kovo 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Vil­niu­je nuo le­gio­ne­lio­zės mi­rus trims žmo­nėms, karš­to van­dens sis­te­mų ter­mi­nės de­zin­fek­ci­jos ėmė­si ir ra­jo­no at­sa­kin­gos tar­ny­bos. Iš čiau­pų itin karš­tas van­duo ėmė bėg­ti jau nuo tre­čia­die­nio. Ta­čiau į šį va­jų įsi­jun­gė ne vi­si dau­gia­bu­čiai.

alaima@skrastas.lt

Pra­dė­jo ter­mi­nę de­zin­fek­ci­ją

Dau­gu­mą ra­jo­no dau­gia­bu­čių na­mų pri­žiū­rin­ti „Rad­vi­liš­kio būs­to“ bend­ro­vė pa­skel­bė, jog nuo tre­čia­die­nio dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­riai vi­suo­se sa­vo pri­žiū­ri­muo­se na­muo­se pa­pil­do­mai at­liks karš­to van­dens sis­te­mų „ter­mo­šo­ką“.

Pa­gal iš anks­to su­da­ry­tą gra­fi­ką dau­gia­bu­čiuo­se ėmė „lie­tis“ karš­tes­nis nei įpras­tai van­duo. Apie bū­si­mą prie­mo­nę gy­ven­to­jai bu­vo įspė­ja­mi elekt­ro­ni­niais laiš­kais, SMS ži­nu­tė­mis bei skel­bi­mų len­to­se pa­ka­bi­nus skel­bi­mus.

Pas­kelb­ta, jog dar­bų me­tu karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­ra van­dens šil­dy­tu­ve bus pa­di­din­ta iki 65°C, var­to­to­jų čiau­puo­se – iki 60°C, jog ati­tin­ka­mai taps karš­tes­ni ir „gy­va­tu­kai“.

Gy­ven­to­jams be­li­ko at­suk­ti vi­sus čiau­pus ir po ke­lias ar ke­lio­li­ka mi­nu­čių leis­ti jais karš­tą van­de­nį.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, tik taip ga­li­ma iš vamz­dy­nų iš­gui­ti pa­vo­jin­gą­sias le­gio­ne­les.

Pa­sak „Rad­vi­liš­kio būs­to“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos Ne­rin­gos Pau­laus­kie­nės, de­zin­fe­kuo­ti karš­to van­dens sis­te­mas vi­suo­se dau­gia­bu­čiuo­se, ku­riems yra šis van­duo tie­kia­mas cent­ra­li­zuo­tai, pla­nuo­ja­ma maž­daug per sa­vai­tę.

N. Pau­laus­kie­nės duo­me­ni­mis, pa­sku­ti­nis „ter­mo­šo­kas“ bend­ro­vės ad­mi­nist­ruo­ja­muo­se na­muo­se bu­vo at­lie­ka­mas praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sį. Esą ši prie­mo­nė per se­zo­ną yra vyk­do­ma du kar­tus – ru­de­nį ir pa­va­sa­rį.

Anot N. Pau­laus­kie­nės, dėl vyk­do­mos prie­mo­nės gy­ven­to­jų nuo­mo­nė yra įvai­ri.

„Bū­na ir ne­sup­ran­tan­čių, kam to rei­kia, ne­no­rin­čių nu­lei­di­nė­ti karš­to van­dens. Ti­ki­mės, kad po šių­me­čių skau­džių ne­lai­mių, kai dėl le­gio­ne­lio­zės mi­rė ke­li vil­nie­čiai, su­pra­tin­gu­mo bus dau­giau, nors gy­ven­to­jams ir teks kiek dau­giau mo­kė­ti už į ka­na­li­za­ci­ją nu­leis­tą karš­tą van­de­nį“, – sa­kė N. Pau­laus­kie­nė.

Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras pa­skai­čia­vo ir pa­tei­kė skai­čius, kiek per 5 mi­nu­tes iš čiau­po iš­te­kės karš­to van­dens. Jų duo­me­ni­mis, per šį lai­ko­tar­pį ga­li bū­ti iš­leis­ta apie 40-60 lit­rų karš­to van­dens – kiek ma­žiau nei pu­sė stan­dar­ti­nės vo­nios ir tai gy­ven­to­jams kai­nuos ma­žiau nei 30 eu­ro cen­tų.

Ter­mo­šo­kas – ir įstai­go­se

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Rad­vi­liš­kio sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta Stirb­lie­nė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog ty­ri­mai dėl le­gio­ne­lės bak­te­ri­jos ra­jo­ne ne­bu­vo at­lie­ka­mi, tik vi­soms ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bėms bu­vo iš­siun­ti­nė­ti raš­tai, kad bū­tų at­kreip­tas dė­me­sys ir re­ko­men­duo­ta at­lik­ti karš­to van­dens sis­te­mų ter­mi­nę de­zin­fek­ci­ją.

Pa­sak L. Stirb­lie­nės, pa­gal rei­ka­la­vi­mus, van­dens tem­pe­ra­tū­rą iki rei­kia­mos rei­kia pa­kel­ti kas tris mė­ne­sius ir gy­ven­to­jai tu­ri nu­leis­ti van­de­nį.

Ve­dė­ja pa­ste­bė­jo, jog pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis vi­suo­se dau­gia­bu­čiuo­se ėmė bėg­ti pa­ste­bi­mai karš­tes­nis van­duo, nors ne vi­si na­mai pa­te­ko į de­zin­fe­kuo­ja­mų­jų są­ra­šus.

Kol kas ne­ži­nia, kaip elg­sis gy­ve­na­mų­jų na­mų bend­ri­jos, ku­rių van­dens sis­te­mas pri­žiū­ri ne „Rad­vi­liš­kio būs­tas“. Esą jos elg­sis sa­vo nuo­žiū­ra.

UAB „Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Pra­nas Mic­kai­tis re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog bend­ro­vė nuo tre­čia­die­nio pa­kė­lė pa­duo­da­mą karš­to van­dens tem­pe­ra­tū­rą.

Bend­ro­vės dar­buo­to­jai, anot P. Mic­kai­čio, jų pri­žiū­ri­muo­se ob­jek­tuo­se (vai­kų dar­že­liuo­se, mo­kyk­lo­se) šio­mis die­no­mis taip pat at­lie­ka ter­mi­nę de­zin­fek­ci­ją.

Pa­sak P. Mic­kai­čio, gy­ven­to­jų nie­kas ne­pri­vers nu­lei­di­nė­ti bu­tuo­se van­dens, jei jie ne­no­rės, ta­čiau jie pa­tys tu­rė­tų su­pras­ti, kad ši prie­mo­nė da­ro­ma bend­ram la­bui.

Le­gio­ne­lia gen­ties bak­te­ri­jos ga­li su­kel­ti li­gą, pa­na­šią į gri­pą. Le­gio­nie­rių li­ga pa­si­reiš­kia plau­čių už­de­gi­mu. Pa­lan­kiau­sia van­dens tem­pe­ra­tū­ra le­gio­ne­lė­mis dau­gin­tis yra 25-46°C. Že­mes­nė­je nei 20°C ir aukš­tes­nė­je nei 60°C tem­pe­ra­tū­ro­je jos ne­si­dau­gi­na, bet iš­lie­ka gy­vy­bin­gos.

Le­gio­ne­lės ga­li dau­gin­tis karš­to ir šal­to van­dens sis­te­mo­se, ypač du­šo gal­vu­tė­se ar van­den­tie­kio čiau­pe, silp­nai te­kan­čia­me ar­ba vi­siš­kai sto­vin­čia­me van­de­ny­je. Gy­ven­to­jams pa­ta­ria­ma ne­leis­ti van­de­niui už­si­sto­vė­ti, kad ne­si­kaup­tų nuo­sė­dos, re­gu­lia­riai va­ly­ti du­šus, du­šų gal­vu­tes ir van­dens čiau­pus.

Au­to­rės nuo­tr.

Nors ra­jo­ne ty­ri­mai dėl le­gio­ne­lių ne­bu­vo at­lik­ti, ter­mo­šo­ku de­zin­fe­kuo­ti dau­ge­lio dau­gia­bu­čių na­mų vamz­dy­nai.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />