(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Dovana miesto jubiliejui – 450 tulpių žiedų

2017 m. kovo 14 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė šie­met 450-ąjį ju­bi­lie­jų šven­čian­čiam Rad­vi­liš­kio mies­tui pa­do­va­no­jo ne­tra­di­ci­nę do­va­ną – 450 moks­lei­vių pra­žy­din­tų tul­pių žie­dų.

alaima@skrastas.lt

Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.

Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.

Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos sa­lė­je 5–10 kla­sių mo­ki­niai iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­jo šios gė­lės for­mos kom­po­zi­ci­ją.

Iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­tą tul­pės žie­dą iš­ma­ta­vo tam tiks­lui su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Pas­ta­ro­ji už­fik­sa­vo: gė­lės il­gis – 8,40 met­ro, plo­tis – 3,40 met­ro, žie­dų skai­čius – 450.

Pir­mą kar­tą mo­kyk­los is­to­ri­jo­je bu­vo už­fik­suo­tas re­kor­das „Dau­giau­sia pa­so­din­tų ir do­va­no­tų mies­tui tul­pių“. Re­kor­do re­zul­ta­tai per­siųs­ti juos fik­suo­jan­čiai agen­tū­rai „Fac­tum“.

Ren­gi­ny­je ku­dir­kie­čiai su­šo­ko ir ma­si­nį šven­ti­nį šo­kį. Po jo va­zo­nė­liai su pra­žy­du­siais tul­pių žie­dais bu­vo nu­neš­ti ir iš­da­lin­ti mies­to įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms.

Ku­dir­kie­čių su­ma­ny­tą ak­ci­ją ste­bė­jo gru­pė mo­kyk­lo­je be­si­lan­kan­čių pe­da­go­gų, me­nų pro­jek­to par­tne­rių iš Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Bul­ga­ri­jos, Ru­mu­ni­jos.

Gru­pės va­do­vas, pe­da­go­gas iš Is­pa­ni­jos Da­vid Cor­den­te Me­sas, „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė, jog vi­si 10 mo­kyk­lą ap­lan­kiu­sių pe­da­go­gų bu­vo su­ža­vė­ti V. Ku­dir­kos mo­kyk­los bend­ruo­me­nės pa­trio­tiš­ku­mo ir lie­tu­viš­kų tra­di­ci­jų lai­ky­mo­si.

„Nors mes ir esa­me šven­čių ša­lis, pa­trio­tiš­ku­mo pas mus yra ma­žiau. Gal dėl to, kad Is­pa­ni­ja yra di­des­nė nei Lie­tu­va. Pas mus pa­trio­tiš­ki ren­gi­niai ap­si­ri­bo­ja kai­mu ar mies­te­liu. Pat­rio­tiš­ku­mas jun­gia žmo­nes, juos vie­ni­ja ir da­ro vals­ty­bę stip­res­nę. Su tuo ir no­riu jus vi­sus pa­svei­kin­ti“, – re­dak­ci­jai sa­kė sve­čias.

Au­to­rės nuo­tr.

Spor­to are­nos sa­lė­je mo­ki­niai iš­dė­lio­jo kom­po­zi­ci­ją iš 450 tul­pių va­zo­nė­lių.

Pe­da­go­gas iš Is­pa­ni­jos Da­vid Cor­den­te Me­sas: „Nors mes ir esa­me šven­čių ša­lis, pa­trio­tiš­ku­mo pas mus yra ma­žiau“. Ša­lia – V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los ang­lų kal­bos mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Dai­li­do­nie­nė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas