(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Reorganizuojamos mokyklos gimnazistai baiminasi patyčių

2017 m. kovo 10 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Pas­ku­ti­nia­ja­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je rū­pi­mas ak­tua­li­jas iš­sa­kė ir dvie­jų gim­na­zi­jų bū­si­mų per­tvar­kų ne­ra­mi­na­mi moks­lei­viai – gim­na­zis­tai bi­jo ga­li­mų pa­ty­čių.

alaima@skrastas.lt

Gim­na­zis­tai iš­sa­kė sa­vo bai­mes

Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs bū­re­lis Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės at­sto­vų iš­sa­kė sa­vo skau­du­lius, ku­rių ga­li su­lauk­ti moks­lei­viai jau nuo ki­tų moks­lo me­tų, kai Vaiž­gan­to gim­na­zi­ja bus pri­jung­ta prie Liz­dei­kos gim­na­zi­jos.

Tri­bū­no­je pa­si­sa­kę du šios mo­kyk­los gim­na­zis­tai prieš bū­si­mą­ją jų mo­ky­mo įstai­gos reor­ga­ni­za­ci­ją pies­tu ne­sto­jo – moks­lei­viai su­pran­ta esa­mą si­tua­ci­ją, kai mo­kyk­lo­se kas­met ma­žė­ja mo­ki­nių ir da­ry­ti per­tvar­kas tam­pa bū­ti­na.

Ta­čiau pa­si­sa­kę gim­na­zis­tai bai­mi­no­si kit­ko – pa­ty­čių, ku­rios ga­li kil­ti po reor­ga­ni­za­ci­jos ir ku­rių esą ga­li su­lauk­ti bū­tent vaiž­gan­tie­čiai.

Mo­ki­nių tei­gi­mu, jie ne­ri­mau­ja, jog, Vaiž­gan­to gim­na­zi­ją pri­jun­gus prie Liz­dei­kos, su­nyks dau­ge­lį me­tų puo­se­lė­tos jų mo­kyk­los tra­di­ci­jos, o jie pa­tys pa­tirs pa­ty­čių ir jau­sis ne­jau­kiai ta­pę ki­tos gim­na­zi­jos da­li­mi, ka­dan­gi gim­na­zi­jos bus ne su­jung­tos, o ma­žes­nio­ji pri­jung­ta prie di­des­nio­sios.

Kad to­kių pa­sek­mių bū­tų iš­veng­ta, mo­ki­niai pa­siū­lė, jų ma­ny­mu, tei­sin­giau­sią išei­tį – nau­ją­jį dvie­jų gim­na­zi­jų da­ri­nį pa­va­din­ti neut­ra­liu Rad­vi­liš­kio gim­na­zi­jos var­du ir iš nau­jo bend­rai kur­ti nau­jos gim­na­zi­jos tra­di­ci­jas.

Gim­na­zis­tų pa­siū­ly­mui ak­ty­viai pri­ta­rė ir po­sė­dy­je da­ly­va­vę Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai.

Iš­sa­ky­tas gim­na­zis­tų ne­ri­mas po­sė­dy­je aiš­ku­mo ne­su­lau­kė – bend­ruo­me­nei at­sa­ky­ta, jog to­kį mo­ky­mo įstai­gos pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo va­rian­tą tu­ri ap­svars­ty­ti ir Liz­dei­kos gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė, nors iš es­mės esą toks va­rian­tas yra ga­li­mas.

Pa­sak po­li­ti­kų, tą bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti ir svars­ty­ti, o nu­spręs­ti – iki nau­jų moks­lo me­tų.

Adap­ta­ci­nį pe­rio­dą rei­kės pe­rei­ti vi­siems

Kad tarp mo­ky­mo įstai­gų vyks­ta tam tik­ra kon­ku­ren­ci­ja ir sa­vo­tiš­ka prieš­prie­ša, nie­kam ne pa­slap­tis.

Mo­kyk­los kon­ku­ruo­ja vi­lio­da­mos pas sa­ve mo­ki­nius ir taip di­din­da­mos įstai­gos mo­ki­nio krep­še­lį.

Kon­ku­ruo­ja­ma mo­ky­mo­si, olim­pia­dų, pe­da­go­gų ka­te­go­ri­jų re­zul­ta­tais, į aukš­tą­sias mo­ky­mo įstai­gas įsto­ju­sių moks­lei­vių skai­čiu­mi ir ki­tais ro­dik­liais.

Ko ge­ro, blo­giau­sia iš šios kon­ku­ren­ci­jos yra tai, jog bū­na at­ve­jų, kai ši kon­ku­ren­ci­ja virs­ta pa­ty­čio­mis ir tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai tą pa­jau­čia moks­lei­viai.

Vaiž­gan­tas kon­ku­ruo­ja su Liz­dei­ka, rad­vi­liš­kie­čiai – su še­du­viais ir pa­na­šiai.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos psi­cho­lo­gė En­ri­ka Mar­gie­nė, skai­tan­ti pa­skai­tas apie pa­ty­čias bei bend­rau­jan­ti su smur­tą ir pa­ty­čias pa­ti­rian­čiais vai­kais, sa­ko, jog pa­ty­čios yra vie­na iš smur­to for­mų ir vien at­ski­rai iš­skir­ti vien jų ne­rei­kė­tų.

Anot psi­cho­lo­gės, ra­jo­ne yra at­lie­ka­ma daug pre­ven­ci­nio dar­bo – per mė­ne­sį ap­lan­ko­ma ma­žiau­siai po dvi mo­kyk­las ir vai­kai esą jau yra iš­mo­kę apie tai ne­ty­lė­ti, kal­bė­tis.

„Kal­bant apie Liz­dei­kos ir Vaiž­gan­to gim­na­zi­jų at­ve­jį, adap­ta­ci­nį pe­rio­dą rei­kės pe­rei­ti vi­siems – ir abie­jų įstai­gų mo­ki­niams, ir pe­da­go­gams. Si­tua­ci­ja la­bai pri­klau­sys nuo įstai­gos va­do­vo, kaip jis or­ga­ni­zuos dar­bą, o šiaip ši įstai­ga tu­ri pil­ną komp­lek­tą to­kias pro­ble­mas ga­lin­čių spręs­ti spe­cia­lis­tų – ir psi­cho­lo­gą, ir spe­cia­lų­jį pe­da­go­gą, ir mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jų. Ir jei vai­kai kal­bė­tų apie to­kias pro­ble­mas, jie tik­rai su­ge­bės jas spręs­ti.

Pas mus tra­di­ciš­kai mies­to mo­kyk­los yra pa­va­din­tos pa­gal gat­vės, ku­rio­je yra, pa­va­di­ni­mą, tad ne­ma­nau, kad pa­va­di­ni­mas ką nors la­bai keis­tų.

Pre­ven­ci­nis dar­bas tu­rės bū­ti ak­ty­ves­nis vi­siems. Vai­kų bai­mės yra su­pran­ta­mos, nes jų gy­ve­ni­me at­si­ran­da per­mai­nų. Ta­čiau vi­sos jos yra įvei­kia­mos.

O kon­ku­ren­ci­ja tarp mo­kyk­lų vi­sa­da bu­vo. Svar­bu, kaip į ją žiū­rė­si. Įp­ras­tai ji juk ska­ti­na siek­ti ge­res­nio, ju­dė­ti į prie­kį. Ji yra va­ro­mo­ji jė­ga ir pa­ti sa­vai­me ne­ska­ti­na blo­gio.

Ar ji ga­li ska­tin­ti pa­ty­čias? Čia vėl­gi pri­klau­sys nuo įstai­gos ko­man­dos. Į na­ją­ją gim­na­zi­ją ateis mąs­tan­čios as­me­ny­bės, ne­be pir­mo­kė­liai, tad rei­kės su jais ati­tin­ka­mai ir pa­dir­bė­ti“, – įsi­ti­ki­nu­si psi­cho­lo­gė.

Au­to­rės nuo­tr.

Į ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį atė­ję Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos moks­lei­viai iš­sa­kė sa­vė nuo­gąs­ta­vi­mus dėl ga­li­mų pa­ty­čių.

Rad­vi­liš­kio Vaiž­gan­to gim­na­zi­ja nuo ki­tų moks­lo me­tų taps Liz­dei­kos gim­na­zi­jos da­li­mi. Nau­ją­jį da­ri­nį mo­ki­niai siū­lo pa­va­din­ti Rad­vi­liš­kio gim­na­zi­ja.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas