(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. kovo 10 d.

Iš­ko­vo­jo įspū­din­gą per­ga­lę

Don­kas­te­ry­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) vy­ku­sia­me pro­fe­sio­na­lų bok­so va­ka­re įspū­din­gą per­ga­lę lai­mė­jo 26-erių me­tų bok­si­nin­kas, rad­vi­liš­kie­tis Eval­das Kor­sa­kas.

Bok­si­nin­kas ant­ra­ja­me raun­de no­kau­ta­vo ži­no­mą bok­si­nin­ką, 28-erių me­tų bri­tą As­to­ną Jol­ly. Ant­ro­jo raun­do pra­džio­je E. Kor­sa­kas var­žo­vą pa­siun­tė į nok­dau­ną. Iki raun­do pa­bai­gos li­kus 38 se­kun­dėms, tei­sė­jas sky­rė lie­tu­viui per­ga­lę tech­ni­niu no­kau­tu, nors iš vi­so bu­vo nu­ma­ty­ta 10 raun­dų.

E. Kor­sa­kas ta­po pir­muo­ju spor­ti­nin­ku, ku­ris rin­ge no­kau­ta­vo A. Jol­ly.

Įs­pū­din­ga per­ga­lė šio­je ko­vo­je E. Kor­sa­kui at­vė­rė du­ris į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pro­fe­sio­na­lų bok­so fe­de­ra­ci­jos Cent­ri­nio re­gio­no ant­ro­jo pus­vi­du­ti­nio svo­rio ka­te­go­ri­jos čem­pio­na­tą.

Bur­nei­kos žais fi­na­le

41-ojo tarp­tau­ti­nio šei­mų krep­ši­nio tur­ny­ro K. Bud­rio tau­rei lai­mė­ti at­ran­kos rung­ty­nė­se da­ly­va­vo ke­tu­rios ra­jo­no ko­man­dos – Bur­nei­kos, Uo­siai, Skro­ma­nai ir Ka­čins­kai.

Pus­fi­na­ly­je Skro­ma­nai re­zul­ta­tu 58:38 nu­ga­lė­jo Uo­sių šei­my­ną, Bur­nei­kos nu­ga­lė­jo Ka­čins­kų ko­man­dą re­zul­ta­tu 64:31.

Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Uo­sių šei­ma, ku­ri ma­ža­ja­me fi­na­le įvei­kė Ka­čins­kus (56:38).

Fi­na­li­nė­je ko­vo­je „su­si­ki­bo“ Bur­nei­kų šei­ma ir Skro­ma­nai. Per pa­grin­di­nį rung­ty­nių lai­ką nu­ga­lė­to­jai nei­šaiš­kė­jo, to­dėl pri­rei­kė pra­tę­si­mo. Rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 48:47 Bur­nei­kų šei­mos per­ga­le.

Bur­nei­kos iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se, ge­gu­žės pa­bai­go­je vyk­sian­čio­se Klai­pė­do­je. Bur­nei­kos jau yra 2016 me­tų K. Bud­rio tau­rės var­žy­bų III vie­tos lai­mė­to­jai.

Nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti tau­rė­mis ir me­da­liais.

Iš­rink­ti ir ge­riau­si ko­man­dų žai­dė­jai. Jais ta­po Joa­na iš Ka­čins­kų šei­mos, Lu­kas iš Uo­sių šei­mos, Pau­lius – Bur­nei­kų šei­mos ir Hi­la­ri­jus iš Skro­ma­nų šei­mos.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir šių tur­ny­rų pra­di­nin­kas klai­pė­die­tis Ka­zi­mie­ras Bud­rys.

Var­žė­si šaš­kių ir šach­ma­tų en­tu­zias­tai

Rad­vi­liš­kio šach­ma­tų klu­bo or­ga­ni­zuo­ta­me ra­jo­no šaš­kių ir šach­ma­tų čem­pio­na­te da­ly­va­vo po 12 ra­jo­no šaš­ki­nin­kų ir šach­ma­ti­nin­kų.

Šaš­kių čem­pio­na­te nu­ga­lė­jo Al­gi­man­tas Še­me­žys iš Po­ciū­nė­lių. Šį­kart jam per­ga­lę lė­mė tik pa­pil­do­mi ro­dik­liai. Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo rad­vi­liš­kie­tis Do­na­tas Alei­ni­ko­vas, tre­čią­ją – Au­re­li­jus Sa­dze­vi­čius iš Po­ciū­nė­lių.

Šach­ma­tų čem­pio­na­te, ku­ria­me da­ly­va­vo de­vy­ni suau­gu­sie­ji ir trys moks­lei­viai, tarp moks­lei­vių stip­riau­sias bu­vo Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vis Va­ka­ris Val­čiu­kas.

Suau­gu­sių­jų gru­pė­je čem­pio­nas išaiš­kė­jo tik po pa­sku­ti­nės tur­ny­ro par­ti­jos ir pa­pil­do­mo ma­čo tarp dau­giau­sia taš­kų su­rin­ku­sių žai­dė­jų.

Čia nu­ga­lė­to­ju ta­po pa­pil­do­mą ma­čo ko­vą lai­mė­jęs rad­vi­liš­kie­tis Kęs­tu­tis Mi­ka­laus­kis. Ant­ras po pa­pil­do­mo ma­čo ko­vos bu­vo rad­vi­liš­kie­tis Rai­mon­das Ki­sie­lius, tre­čias – rad­vi­liš­kie­tis Do­na­tas Ki­šo­nas.

Vi­si pri­zi­nin­kai šaš­ki­nin­kai ir šach­ma­ti­nin­kai ap­do­va­no­ti me­da­liais, nu­ga­lė­to­jai – tau­rė­mis.

„Mū­sų kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas