(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Radviliškio rajone

Šeduviai „nuaudė“ vienybės juostą

2017 m. kovo 10 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Še­du­vos mies­to gy­ven­to­jai Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai „nuau­dė“ pus­šim­čio met­rų il­gio tau­ti­nę juos­tą, ku­ria ry­toj bus ap­juos­ta Lais­vės aikš­tė. Šios sim­bo­li­nės ak­ci­jos tiks­las – vie­ny­bės juos­ta su­jung­ti Še­du­vą.

alaima@skrastas.lt

Idė­ja gi­mė Kul­tū­ros ir ama­tų cent­re

Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro dar­buo­to­jai prieš pat Va­sa­rio 16-ąją pa­kvie­tė mies­te­lė­nus pri­si­jung­ti prie gra­žios ini­cia­ty­vos „nuaus­ti“ vie­ny­bės juos­tą ir ja su­jung­ti Še­du­vą.

Bend­ra­min­čiai kvies­ti nu­megz­ti, nuaus­ti, nu­ner­ti ar nu­pieš­ti ant au­di­nio po lie­tu­vių liau­dies tau­ti­nį raš­tą A3 for­ma­tu. Dar­bus su­ma­ny­ta su­jung­ti į vie­ną bend­rą juos­tą ir ją pa­va­din­ti vie­ny­bės juos­ta.

Kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro idė­ją pa­lai­kė ir į bend­rą dar­bą įsi­jun­gė Še­du­vos gim­na­zi­jos pra­di­nu­kai, Še­du­vos glo­bos na­mai, lop­še­lio-dar­že­lio bend­ruo­me­nė, Vė­riš­kių kai­mo bend­ruo­me­nė, neį­ga­lių­jų drau­gi­ja, sen­jo­rų klu­bas „Še­du­vos sva­jok­liai“, at­vi­ro jau­ni­mo cent­ro „Jau­ni­mo erd­vė“ na­riai.

Tre­čia­die­nį, prieš Ko­vo 11-osios šven­tę, vi­si cent­ro idė­jos bend­ra­min­čiai su­ne­šė sa­vo dar­bus.

Juos­tą iš­ma­ta­vus paaiš­kė­jo, kad jos il­gis sie­kia be­maž 50 met­rų.

Ats­ki­ri dar­be­liai su­si­jun­gė į vie­ną

„Ma­nau, jog su­ma­ny­mas pa­vy­ko ir mi­nė­da­mi Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną mes ga­lė­si­me pa­si­džiaug­ti bend­ru ir vi­sus su­vie­ni­ju­siu dar­bu.

Ka­dan­gi 2017-ie­ji yra pa­skelb­ti tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais, mums bu­vo la­bai svar­bu pa­siek­ti, kad dar­buo­se at­si­spin­dė­tų tau­ti­niai raš­tai. La­bai džiau­gia­mės su­neš­tų dar­bų įvai­ro­ve, skir­tin­ga jų at­li­ki­mo tech­ni­ka, spal­vo­mis.

Gal kai ku­rie raš­tai ir yra sti­li­zuo­ti, ne­vi­sai ati­tin­kan­tys se­no­vi­nius tau­ti­nius raš­tus, ta­čiau vi­si dar­be­liai at­lik­ti su mei­le, juos da­rant įdė­ta daug pa­stan­gų, ir tai la­biau­siai džiu­gi­na“, – sa­kė Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Bor­gerdt.

Ak­ci­jos su­ma­ny­to­jai ir or­ga­ni­za­to­riai dar ne­ži­no, ar jų idė­ja bus už­fik­suo­ta kaip na­cio­na­li­nis re­kor­das.

„Bend­ru dar­bu mums svar­biau­sia pa­siek­ti vie­nin­gu­mo“, – sa­kė cent­ro dar­buo­to­jai.

Še­du­vių idė­jos jau yra pa­te­ku­sios į agen­tū­ros „Fac­tum“ fi­suo­ja­mų re­kor­dų są­ra­šą.

Jau ke­lin­tus me­tus iš ei­lės Še­du­vo­je pra­žįs­ta re­kor­di­nis Ve­ly­kų me­dis. Per­nai mar­gu­čiais pa­puoš­to ab­ri­kos­me­džio ša­kas pa­da­bi­no net 4146 mar­gu­čiai.

Šią gra­žią tra­di­ci­ją prieš sep­ty­ne­rius me­tus pra­dė­jo Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis. Vė­liau į šią ini­cia­ty­vą no­riai įsi­trau­kė vi­sa še­du­vių bend­ruo­me­nė.

Agen­tū­ra „Fac­tum“ re­kor­dą Še­du­vo­je fik­sa­vo ne vie­ną kar­tą.

Au­to­rės nuo­tr.

Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro dar­buo­to­jų su­ma­ny­mas „nuaus­ti“ vie­ny­bės juos­tą su­lau­kė pa­lai­ky­mo.

Še­du­vių dar­buo­se – lie­tu­vių liau­dies tau­ti­niai mo­ty­vai.

Dar­že­lio nuo­tr.

Idė­ją pa­lai­kė ir dar­bais įsi­jun­gė ir Še­du­vos lop­še­lio-dar­že­lio bend­ruo­me­nė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Rima, 2017-03-12 16:30
Labai graži idėja.

šeduviai, jūs galit geriau :), 2017-03-12 14:21
Šiaip, tai baisiai neoriginalu. Jau pilna Lietuva priausta, primegzta, prisiūta tų juostų-pynių-šalikų-vėliavų.

Ai..., 2017-03-12 11:38
Gaila žiūrėti, tikriausiai pačios suprantat kokį niekam nereikalingą ,,darbą'' padarėt? Kas jums iš to popieriaus ritinio?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />