(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

Radviliškio socdemų stovykloje – naujas vadas

2017 m. kovo 9 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Rad­vi­liš­kio sky­riaus ata­skai­ti­nė­je-rin­ki­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­tas nau­jas pir­mi­nin­kas. Nuo šiol dve­jus me­tus sky­riui va­do­vaus jau­nas so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis. Jis pa­kei­tė ra­jo­no soc­de­mų sto­vyk­los sen­bu­vį, da­bar­ti­nį vi­ce­me­rą Ka­zi­mie­rą Au­gu­lį.

alaima@skrastas.lt

Nu­ga­lė­jo nau­jo­kas

Į ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tų ata­skai­ti­nę-rin­ki­mi­nę kon­fe­ren­ci­ją su­si­rin­ko per 100 par­tie­čių.

Da­ly­va­vo ir bū­rys sei­mū­nų bei Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) eli­to – LSDP pir­mi­nin­kas ir Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, LSDP sek­re­to­ria­to Rad­vi­liš­kio sky­riaus koor­di­na­to­rė Ind­rė Ki­žie­nė, A. But­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Ag­nė Rač­kaus­ky­tė, LSDP ta­ry­bos na­rys Egi­di­jus Gai­da­ma­vi­čius.

Rin­ki­muo­se užim­ti pir­mi­nin­ko po­stą pa­no­ro du kan­di­da­tai – sky­riaus gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Si­me­lis ir sky­riaus ta­ry­bos na­rys Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis.

Slap­to bal­sa­vi­mo me­tu paaiš­kė­jo, jog rin­ki­mus lai­mė­jo jau­na­sis kan­di­da­tas, so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je ket­ve­rius me­tus esan­tis Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis, sa­vo var­žo­vą įvei­kęs 18 bal­sų skir­tu­mu.

K. Rač­kaus­kio pa­va­duo­to­jais ta­po Jus­ti­nas Are­liū­nas, Vi­lius Baub­lys, Si­gi­tas Jag­mi­nas, Sau­lius Luš­či­kas, Gin­tau­tas Ma­ku­tis ir Jo­nas Pra­vi­lo­nis.

Sieks su­vie­ny­ti sky­rių

„Šiau­lių kraš­to“ dien­raš­ty­je, straips­ny­je „Rad­vi­liš­kio so­cial­de­mok­ra­tų sto­vyk­lo­je pra­si­dė­jo maiš­tas“ bu­vo ra­šy­ta apie sky­riu­je smilks­tan­tį ne­san­tai­kos dū­mą, pa­ska­ti­nu­sį už bor­to iš­mes­ti du maiš­tau­jan­čius par­ti­jos bi­čiu­lius, pra­kal­bu­sius apie po­rei­kį stip­rin­ti par­ti­jos sky­riaus stu­bu­rą.

Iš par­ti­jos gre­tų bu­vo iš­mes­ti du so­cial­de­mok­ra­tai – ke­le­rius me­tus jos gre­to­se te­pa­bu­vęs Eduar­das Mar­tyn­ki­nas ir pa­ty­ru­si so­cial­de­mok­ra­tė Vil­ma Bud­vy­tie­nė.

Ta­čiau LSDP būs­ti­nė­je abu soc­de­mai bu­vo iš­gel­bė­ti – par­ti­jos na­rių man­da­tai jiems su­grą­žin­ti.

Ko­kią sky­riaus atei­tį ma­to nau­ja­sis jo pir­mi­nin­kas ir ko­kiu bū­du jis ke­ti­na spręs­ti ki­lu­sius ne­su­ta­ri­mus par­ti­jo­je, nau­jo­jo pir­mi­nin­ko pa­si­tei­ra­vo „Kraš­to ži­nios“ .

„Vie­ny­bė ir draus­mė – to siek­siu pir­miau­sia. No­riu, kad par­ti­jos gy­ve­ni­me bū­tų lei­džia­ma dau­giau reikš­tis jau­ni­mui, nes iki šiol se­nes­nie­ji šiek tiek mus skriaus­da­vo“, – sa­kė K. Rač­kaus­kis.

35-erių nau­ja­sis pir­mi­nin­kas no­ri, kad į par­ti­jos gy­ve­ni­mą ir į val­dy­mą atei­tų dau­giau jau­nų žmo­nių. Jis pri­pa­ži­no, jog tam tik­ros su­maiš­ties sky­riu­je bu­vo, ta­čiau da­bar esą mė­gins ras­ti bend­rą kal­bą ir su vie­na, ir su ki­ta pu­se.

„Jo­kio išanks­ti­nio nu­si­sta­ty­mo ne­tu­riu, vi­sus kvie­siu dirb­ti bend­ram la­bui. Jau­nes­ni no­ri vis­ką da­ry­ti grei­čiau, o vy­res­ni no­ri tris kar­tus pa­gal­vo­ti. Dėl to ir at­si­ra­do ne­su­ta­ri­mų, ku­rie tu­ri pa­si­baig­ti“, – re­dak­ci­jai sa­kė K. Rač­kaus­kis.

A. But­ke­vi­čiaus ko­man­do­je – K. Rač­kaus­kio se­suo

K. Rač­kaus­kio se­suo Ag­nė Rač­kaus­ky­tė, da­ly­va­vu­si ir ata­skai­ti­nė­je-rin­ki­mi­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je, yra Sei­mo na­rio A. But­ke­vi­čiaus pa­dė­dė­ja, o jam va­do­vau­jant Vy­riau­sy­bei, ėjo sek­re­to­ria­to va­do­vės pa­rei­gas.

Po rin­ki­mų kraš­tie­tis A. But­ke­vi­čius Rad­vi­liš­ky­je įkū­rė sa­vo biu­rą, nors ir ne­kan­di­da­ta­vo vien­man­da­tė­je Rad­vi­liš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je, o į Sei­mą pa­sta­ruo­siuo­se rin­ki­muo­se pa­te­ko pa­gal par­ti­jos są­ra­šus.

Ar se­sers kar­je­ra A. But­ke­vi­čiaus ko­man­do­je ne­pa­dė­jo jums užim­ti aukš­čiau­sią po­stą LSDP Rad­vi­liš­kio sky­riu­je, K. Rač­kaus­kio pa­si­tei­ra­vo „Kraš­to ži­nios“.

„Ji bu­vo vie­nin­te­lis žmo­gus, ku­ris, ži­no­da­mas po­li­ti­ką iš ar­ti, ma­ne in­ten­sy­viai nuo jos at­kal­bi­nė­jo“, – at­sa­kė nau­jai iš­rink­tas sky­riaus pir­mi­nin­kas.

Sky­riaus pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis, pa­gal įvai­rius ro­dik­lius Rad­vi­liš­kio sky­rius yra 21-oje vie­to­je iš 60 sky­rių. Lai­kas pa­ro­dys, ar pa­vyks nau­jam pir­mi­nin­kui pa­siek­ti, kad šis ro­dik­lis tap­tų ge­res­nis.

LSDP Rad­vi­liš­kio sky­riaus nuo­tr.

Jau­nas so­cial­de­mok­ra­tas Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis pa­kei­tė soc­de­mų sto­vyk­los sen­bu­vį Ka­zi­mie­rą Au­gu­lį.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />