(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Atolankos

Skaudžios atminties puslapiai

2017 m. vasario 24 d.
Stasys LIPSKIS

Ra­šy­to­jas

Be­veik kiek­vie­ną va­sa­rą tę­sia­ma kil­ni mi­si­ja – ap­lan­ky­ti trem­ties vie­tas Si­bi­re. Vie­na to­kių vy­ko ir 2013 me­tų va­sa­rą, kai Si­bi­ran iš­si­ruo­šė vie­nuo­li­kos žmo­nių gru­pė į Ir­kuts­ko kraš­tą. Tarp jos da­ly­vių bu­vo ir žur­na­lis­tė, is­to­ri­jos ma­gist­rė, kny­gų su­da­ry­to­ja ir bend­raau­to­rė Ži­vi­lė Ka­va­liaus­kai­tė, ge­rai ži­no­ma „Šiau­lių kraš­to“ laik­raš­čio skai­ty­to­jams. Ši gru­pė lan­kė lie­tu­vių trem­ties vie­tas, tvar­kė ten dar iš­li­ku­sias trem­ti­nių ka­pa­vie­tes. Vė­liau tas iš­vy­kas sa­vo re­por­ta­žuo­se (juos spaus­di­no „Šiau­lių kraš­tas") vaiz­džiai ap­ra­šė Ži­vi­lė Ka­va­liaus­kai­tė, o tie jos pa­sa­ko­ji­mai su­gu­lė į nau­ją au­to­rės kny­gą „Tris­pal­vė Ir­kuts­ko karš­ty­je“ (lei­dyk­la „Žu­vėd­ra“, 2017 m., 184 p.).

Ver­ta pa­žy­mė­ti, jog žur­na­lis­tė ne­si­ten­ki­no tik Si­bi­re pa­ma­ty­tais vaiz­dais, o ke­lio­nė­je iš­girs­tas is­to­ri­jas pra­tę­sė ir Lie­tu­vo­je – lan­kė žmo­nes, ku­rių li­ki­mai tie­sio­giai sie­jo­si su trem­ti­mi Ir­kuts­ko kraš­te. Pas­ta­rie­ji re­por­ta­žai su­da­ro ant­rą­ją įdo­mios kny­gos da­lį.

Ži­vi­lės Ka­va­liaus­kai­tės pa­pa­sa­ko­tos is­to­ri­jos pa­trau­kia sa­vo įtai­ga, ta­len­tin­gai val­do­mu žo­džiu, ryš­kio­mis de­ta­lė­mis. „Ši kny­ga nė­ra vien fak­tų, su­si­ti­ki­mų, de­ta­lių mo­zai­ka, – pa­žy­mi trum­pa­me žo­de­ly­je ra­šy­to­jas Vy­tau­tas Kir­ku­tis. – Tai – fi­lo­so­fi­nis mąs­ty­mas apie žmo­nių li­ki­mus, lem­ties vin­gius ir bū­ties la­bi­rin­tus. Pa­sa­ko­ji­mai, ku­riuo­se yra vis­ko: skaid­raus grau­du­lio, švel­naus hu­mo­ro ir be­ga­li­nės vil­ties“.

Sep­ty­ni de­šimt­me­čiai, praė­ję nuo trem­čių tra­ge­di­jos, lie­tu­vių šir­dy­se pa­li­ko daug ran­dų, ku­rie neiš­ny­ko iki šio­lei. Tie­sa, dau­gu­ma ka­pų jau be­var­džiai, ir tik me­ta­lo tvo­re­lės vis dar ne­pa­si­duo­da nei lai­ko, nei gam­tos iš­ban­dy­mams. Au­to­rė at­vi­rau­ja, jog ypa­tin­gas jaus­mas apė­mė eks­pe­di­ci­jos da­ly­vius, kai nu­va­lius sa­ma­nas, ant ant­ka­pio pa­si­ro­do var­das, pa­var­dė, gi­mi­mo ir mir­ties da­tos, kai me­di­niuo­se kry­žiuo­se įrėž­ti brūkš­niai su­si­ve­da į rai­des... Bu­vo dar ma­lo­niau, kai eks­pe­di­ci­jos da­ly­vius šil­tai priė­mė vie­tos gy­ven­to­jai, ne­gai­lė­ję ne tik ge­rų žo­džių, bet ir su­tei­kę rei­kia­mą pa­gal­bą. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai tie­siog di­džia­vo­si, kad lie­tu­viai ryž­ta­si sa­vo ato­sto­gų są­skai­ta ir sa­vo lė­šo­mis įveik­ti tūks­tan­čius ki­lo­met­rų, kad ap­lan­ky­tų ir bent kiek ap­tvar­ky­tų iš­li­ku­sias trem­ti­nių ka­pa­vie­tes.

Tas Ir­kuts­ko kraš­te pa­tir­tas emo­ci­jas Ži­vi­lė Ka­va­liaus­kai­tė pra­tę­sė Lie­tu­vo­je, kai lan­kė čia gy­ve­nan­čius buvusius tremtinius. „Jūs man da­bar kaip gi­mi­nė“,– sa­kė au­to­rei kraš­tie­tis, lai­ky­da­mas ran­ko­se nuo­trau­ką su jo ar­ti­mų­jų ka­pa­vie­čių vaiz­dais. Tremtiniai no­riai da­li­jo­si praei­ties įspū­džiais, pa­sa­ko­jo sa­vo dra­ma­tiš­kus li­ki­mus bei biog­ra­fi­jas. Tie emo­cin­gi pa­sa­ko­ji­mai ir su­da­ro ant­rą­ją kny­gos da­lį.

Daug gra­žių emo­ci­jų skai­ty­to­jams au­to­rė siū­lo pri­sta­ty­da­ma Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių žmo­nių, praė­ju­sių Ir­kuts­ko „pra­ga­rą“, is­to­ri­jas. Gau­sy­bę dra­ma­tiš­kų epi­zo­dų kny­go­je pa­že­ria Vil­niu­je gy­ve­nan­ti ži­no­ma poe­tė, na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tė Ra­mu­tė Sku­čai­tė, šiau­lie­tis pro­fe­so­rius, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis Vy­te­nis Rim­kus, Kel­mė­je gy­ve­nan­tys Vai­nu­tis Ur­bo­na­vi­čius ir Ste­fa Gu­mu­liaus­kie­nė, Ver­bū­nuo­se įsi­kū­ręs Al­gi­man­tas Ži­žiū­nas bei ki­ti.

Ži­vi­lės Ka­va­liaus­kai­tės kny­ga ne tik ta­len­tin­gai pa­ra­šy­ta, bet ir pa­vy­dė­ti­nai gra­žiai iš­leis­ta – akį pa­trau­kia pui­kus ma­ke­tas, dau­gy­bė spal­vo­tų nuo­trau­kų (maketo techninis redaktorius Artūras Jaugėla, dizainerė Lina Kaselytė Ivanovienė). Prie to­kios sėk­mės gra­žiai pri­si­dė­jo vals­ty­bi­nė įmo­nė „Oro na­vi­ga­ci­ja“, ku­rios dar­buo­to­jai bū­tent ir da­ly­va­vo mi­nė­to­je eks­pe­di­ci­jo­je. Be eks­pe­di­ci­jo­je pa­tir­tų įspū­džių įmo­nės dar­buo­to­jas Vir­gi­ni­jus Ste­po­na­vi­čius ne­to­li Bai­ka­lo iš­ka­sė men­ku­tį ked­rą, par­si­ve­žė na­mo, tris mė­ne­sius au­gi­no va­zo­nė­ly­je, o po to su bend­ra­dar­biais pa­so­di­no dar­bo­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je. Me­de­lis sėk­min­gai pri­gi­jo, kas­met stie­bia­si aukš­tyn, o gre­ta įtvir­tin­to­je aliu­mi­nio plokš­tė­je iš­gra­vi­ruo­ta: „Šis iš trem­ties vie­tų ne­to­li Bai­ka­lo at­vež­tas ked­ras te­gu pri­me­na apie skau­džią lie­tu­vių tau­tos lem­tį (1941 – 1953)“.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />