(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Žemės nuomos mokestis išliko toks pat

2017 m. kovo 21 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo­mos mo­kes­čio už vals­ty­bi­nę že­mę, iš­nuo­mo­tą ne auk­cio­no bū­du, ir už vals­ty­bi­nės že­mės skly­pų nau­do­ji­mą ta­ri­fus 2017 me­tams. Jie iš­li­ko to­kie pa­tys, kaip ir praė­ju­siais me­tais, nors bu­vo siū­ly­mų kai ku­riuos ma­žin­ti.

Nuo­mos koe­fi­cien­tas už gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų že­mė lie­ka 1,5, už že­mės ūkio pa­skir­ties že­mę – 3, už nau­din­gų iš­ka­se­nų te­ri­to­ri­jas – 4 pro­cen­tai.

Už ki­tos pa­skir­ties že­mę nuo­mos koe­fi­cien­tas lie­ka 2.

Jei ju­ri­di­nis as­muo – vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mi­nin­kas iki 2017 me­tų lie­pos 1 die­nos nė­ra su­da­ręs vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­ties – koe­fi­cien­tas bus 4, kaip ir už iš­nuo­mo­tąs, bet ne­nau­do­ja­mą ar­ba ap­leis­tą vi­sų pa­skir­čių že­mę.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vė, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė siū­lė že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei ir nau­din­gų iš­ka­se­nų te­ri­to­ri­joms tai­ky­ti koe­fi­cien­tą 1,5, ta­čiau šis siū­ly­mas pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas