(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Nuo dviejų kambarių iki dviejų aukštų pastato

2017 m. kovo 21 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį iš­kil­min­gai pa­mi­nė­jo sa­vo veik­los aš­tuo­nių de­šimt­me­čių ke­lią. Ši kul­tū­ros įstai­ga, 1937-ai­siais įsi­kū­ru­si vos dvie­juo­se kam­ba­riuo­se, še­šis kar­tus kraus­tė­si vis į ki­tas pa­tal­pas, kol 1960-ai­siais įsi­kū­rė da­bar­ti­nia­me dviaukš­čia­me pa­sta­te. Bib­lio­te­ka per sa­vo gy­va­vi­mą tu­rė­jo 17 va­do­vų.

loretar@skrastas.lt

Bib­lio­te­ka pa­si­kei­tė neat­pa­žįs­ta­mai

Pir­mo­ji Jo­niš­ky­je vals­ty­bi­nė bib­lio­te­ka 1937 me­tais įsi­kū­rė da­bar­ti­nė­je Li­vo­ni­jos gat­vė­je dvie­juo­se kam­ba­rė­liuo­se, ku­riuo­se pir­ma­jai ve­dė­jai Va­len­ti­nai Iva­no­vai­tei te­ko įsi­kur­ti su 600 kny­gų, 2 len­ty­no­mis ir 3 sta­lais.

Už nau­doji­mą­si bib­lio­te­kos pa­slau­go­mis anuo­met bu­vo ima­mas 10 li­tų mo­kes­tis me­tams ir 50 cen­tų abo­nen­ti­nis mė­ne­sio mo­kes­tis. Pa­ly­gi­ni­mui – da­bar už abo­nen­ti­nį bi­lie­tą rei­kia su­mo­kė­ti vie­ną kar­tą jį iš­sii­mant (suau­gu­siems jis kai­nuo­ja ma­žiau nei du eu­rus, mo­ki­niams ir stu­den­tams – 60 cen­tų), o vė­liau pa­slau­gos iš­vis ne­kai­nuo­ja. Gal­būt to­dėl bib­lio­te­ko­je ne­trūks­ta lan­ky­to­jų.

Da­bar­ti­nė bi­lio­te­ka, įsi­kū­ru­si Vil­niaus gat­vė­je dvie­jų aukš­tų pa­sta­te, praė­ju­siais me­tais iš da­lies bu­vo at­nau­jin­ta, įstai­ga tu­ri 18 fi­lia­lų ir kas tre­čias ra­jo­no gy­ven­to­jas yra jos pa­slau­gų var­to­to­jas.

Bib­lio­te­ka tu­ri ra­šy­to­jo Jo­no Avy­žiaus fon­dą, uni­ka­lią kraš­tie­čio dai­li­nin­ko Juo­zo Gal­kaus as­me­ni­nės bib­lio­te­kos kny­gų ko­lek­ci­ją, kny­gų su au­tog­ra­fais rin­ki­nį, kraš­tie­čio Po­vi­lo Ma­tai­čio, švie­saus at­mi­ni­mo mon­sin­jo­ro Juo­za­po Do­bi­lai­čio as­me­ni­nių bib­lio­te­kų kny­gų.

2014 me­tais Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių bib­lio­te­kų aso­cia­ci­ja Jo­no Avy­žiaus bib­lio­te­kai su­tei­kė „Eu­ro­pie­tiš­kiau­sios bib­lio­te­kos 2013“ no­mi­na­ci­ją, o 2015 me­tais iš Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės gau­tas pa­dė­kos raš­tas už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą ak­ci­jo­je „Kny­gų Ka­lė­dos“.

Bu­vu­sios di­rek­to­rės pri­si­mi­ni­mai

Ju­bi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je Jo­niš­kio Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je bib­lio­te­kos de­šimt­me­čius vaiz­džiai pri­sta­tė ve­dė­jas Mant­vy­das La­ba­naus­kas ir se­nų lai­kų bib­lio­te­ki­nin­kė­mis ta­pu­sios „Ži­bu­rio“ suau­gu­sių­jų teat­ro re­ži­sie­rė Vio­le­ta Tuo­mai­tė bei teat­ro ak­to­rė Vil­ma Ku­bi­lins­kai­tė.

Du de­šimt­me­čius Jo­niš­kio ra­jo­no bib­lio­te­kai va­do­va­vu­si, da­bar Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bib­lio­te­ko­je di­rek­to­re dir­ban­ti Vi­li­ja Gi­lie­nė pri­si­mi­nė, ko­kia džiaugs­min­ga bu­vu­si die­na, kai pa­ga­liau bib­lio­te­ka iš­si­ko­vo­jo vi­są da­bar­ti­nį pa­sta­tą ir ga­lė­jo glaus­tis ne tik ant­ra­ja­me jo aukš­te.

Jai dir­bant į Jo­niš­kį at­ke­lia­vo ir šve­dų do­va­no­tas bib­lio­bu­sas, ku­rį lai­ką ve­žio­jęs kny­gas po ra­jo­no kai­mus, taip pa­slau­gas pa­da­ręs priei­na­mes­nė­mis nuo­ša­lių vie­to­vių gy­ven­to­jams. Bu­vu­si di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad iš pra­džių bū­ta bė­dos, kur bib­lio­bu­są lai­ky­ti, nes jis bu­vo ne­stan­dar­ti­nio dy­džio.

V. Gi­lie­nei dir­bant bu­vo pra­dė­tas dieg­ti elekt­ro­ni­nis ap­tar­na­vi­mas, ki­tos nau­jų te­chno­lo­gi­jų pa­slau­gos.

Ap­do­va­no­ji­mai bib­lio­te­ki­nin­kėms

Ren­gi­ny­je ne­trū­ko ap­do­va­no­ji­mų, tarp ku­rių iš­skir­ti­nis – sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­las už pro­fe­sio­na­lu­mą, at­sa­kin­gu­mą įteik­tas il­ga­me­tei bu­vu­siai bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jai Vio­le­tai Vil­čiaus­kie­nei, ku­ri, dė­ko­da­ma už ne­ti­kė­tą ap­do­va­no­ji­mą, pa­ste­bė­jo, kad bib­lio­te­ko­je pra­bė­go net du treč­da­liai jos gy­ve­ni­mo.

Dar de­šimt bib­lio­te­ki­nin­kių ap­do­va­no­tos ra­jo­no me­ro Ge­di­mi­no Če­pu­lio, Sei­mo na­rių Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ir Arū­no Gu­mu­liaus­ko pa­dė­kos raš­tais.

Bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vą ir da­bar­ti­nę, jau 17-ąją va­do­vę Jo­vi­tą Šim­ke­vi­čiū­tę svei­ki­no įvai­rių bend­ra­dar­biau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų, ko­lek­ty­vų, įstai­gų at­sto­vai, skai­ty­to­jai.

Su­si­rin­ku­siems do­va­no­ta ak­to­rės Eg­lės Jac­kai­tės ir džia­zo vir­tuo­zo Vy­tau­to La­bu­čio me­ni­nė pro­gra­ma „Poe­zi­ja džia­ze“.

Au­to­rės nuo­tr.

Da­bar­ti­nė di­rek­to­rė Jo­vi­ta Šim­ke­vi­čiū­tė sa­kė, kad žmo­gui 80 me­tų – la­bai daug, o bib­lio­te­kai – tik bran­di jau­nys­tė, nes bib­lio­te­kos gy­vuo­ja šimt­me­čius.

Gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą – sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lą bu­vu­siai bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jai Vio­le­tai Vil­čiaus­kie­nei įse­gė ra­jo­no me­ras Ge­di­mi­nas Če­pu­lis.

Du de­šimt­me­čius Jo­niš­kio bib­lio­te­kai va­do­va­vu­si Vi­li­ja Gi­lie­nė (kai­rė­je) da­bar dir­ba Vil­ka­viš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Gre­ta – Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ger­da No­ru­šai­tie­nė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas